Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Styrelsens beslutsförhet i ett aktiebolag - vad som krävs och konsekvenserna då lagen ej följs

Lindörn, Carl-Johan LU (2013) HARH10 20131
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utröna vad som krävs för att en styrelse i ett svenskt aktiebolag skall vara beslutsför.

I uppsatsen har jag valt att utgå från rättskälleläran och behandla rättskällorna i den ordning som metoden förespråkar, det vill säga först och främst lag, därefter lagförarbeten och lagkommentarer, sedan rättspraxis och slutligen doktrin. Det material som jag har använt mig av har framförallt bestått utav lagkommentarer och förarbeten till aktiebolagslagen.

De slutsatser som jag har kommit fram till är först och främst att styrelsens beslutsförhet bör prövas från fall till fall. Detta då lagen i sig är relativt otydlig kring vad som faktiskt krävs för att styrelsen skall vara beslutsför.... (More)
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att utröna vad som krävs för att en styrelse i ett svenskt aktiebolag skall vara beslutsför.

I uppsatsen har jag valt att utgå från rättskälleläran och behandla rättskällorna i den ordning som metoden förespråkar, det vill säga först och främst lag, därefter lagförarbeten och lagkommentarer, sedan rättspraxis och slutligen doktrin. Det material som jag har använt mig av har framförallt bestått utav lagkommentarer och förarbeten till aktiebolagslagen.

De slutsatser som jag har kommit fram till är först och främst att styrelsens beslutsförhet bör prövas från fall till fall. Detta då lagen i sig är relativt otydlig kring vad som faktiskt krävs för att styrelsen skall vara beslutsför. Lagstiftaren har bland annat använt sig av begreppet ”så vitt som möjligt” vilket möjliggör en bredare tolkning av lydelsen i 8 kap. 21 § 2 st. ABL. I och med denna möjlighet att tolka lagen skapas ett visst spelrum för vad som exempelvis kan anses vara tillfredställande material eller vad som anses med begreppet att få tillfälle att delta i ett ärendets behandling.

Eftersom det även finns en hel del undantag för då styrelsen trots sin brist på beslutsförhet får fatta beslut, blir det svårt att förklara styrelsebeslut som ogiltiga om man ej kan påvisa att beslutet hade blivit annorlunda om de formella reglerna hade följts till punkt och pricka. Det finns troligtvis en mening med att lagen inte är så precis som den skulle kunna vara då detta i sin tur hade medfört svårigheter för aktiebolag att arbeta effektivt. (Less)
Abstract
My main purpose with this paper is to determine what is a must for a board in a Swedish company to be quorum.

I have chosen to have sources of law method as my main source to analyse the sources of law in the order that the method advocates, ie first law, then legislative history and comments, after that case law and finally doctrine. The material I have used have primarily consisted of “law comments” and preliminary work to the law of limited companies. I have also had help from some doctrine and a few articles.

The conclusions that I have come to is first and foremost that the quorum of the board should be proven from case by case. This, because the law itself is relatively vague when it comes to what is actually required for the... (More)
My main purpose with this paper is to determine what is a must for a board in a Swedish company to be quorum.

I have chosen to have sources of law method as my main source to analyse the sources of law in the order that the method advocates, ie first law, then legislative history and comments, after that case law and finally doctrine. The material I have used have primarily consisted of “law comments” and preliminary work to the law of limited companies. I have also had help from some doctrine and a few articles.

The conclusions that I have come to is first and foremost that the quorum of the board should be proven from case by case. This, because the law itself is relatively vague when it comes to what is actually required for the board to be quorum. The legislator has used the term "as far as possible” which allows a wider interpretation of the text in chapter 8 21§, second paragraph in ABL. With this ability to interpret the law – it is more difficult to decide what is satisfying material, or what is considered to be given an opportunity to participate in a session.

Because there are a lot exceptions for when a board – even though it is not fully quorum – to make decisions, it is hard to determine board decisions as invalid if one can not prove that the decisions would have been different if the formal rules had been followed. There is probably a thought behind the law, that the law shouldn’t be more precise – because if it would be that it would bring difficulties for the companies to operate efficiently. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindörn, Carl-Johan LU
supervisor
organization
course
HARH10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktiebolagslagen, Styrelsens beslutsförhet, Aktiebolagsrätt, ABL 8 kap. 21 §, Tillfredställande beslutsunderlag, Tillfälle att delta i ärendets behandling, Majoritetskrav
language
Swedish
id
3809931
date added to LUP
2013-06-11 14:13:23
date last changed
2013-06-11 14:13:23
@misc{3809931,
 abstract   = {My main purpose with this paper is to determine what is a must for a board in a Swedish company to be quorum.

I have chosen to have sources of law method as my main source to analyse the sources of law in the order that the method advocates, ie first law, then legislative history and comments, after that case law and finally doctrine. The material I have used have primarily consisted of “law comments” and preliminary work to the law of limited companies. I have also had help from some doctrine and a few articles.

The conclusions that I have come to is first and foremost that the quorum of the board should be proven from case by case. This, because the law itself is relatively vague when it comes to what is actually required for the board to be quorum. The legislator has used the term "as far as possible” which allows a wider interpretation of the text in chapter 8 21§, second paragraph in ABL. With this ability to interpret the law – it is more difficult to decide what is satisfying material, or what is considered to be given an opportunity to participate in a session.

Because there are a lot exceptions for when a board – even though it is not fully quorum – to make decisions, it is hard to determine board decisions as invalid if one can not prove that the decisions would have been different if the formal rules had been followed. There is probably a thought behind the law, that the law shouldn’t be more precise – because if it would be that it would bring difficulties for the companies to operate efficiently.},
 author    = {Lindörn, Carl-Johan},
 keyword   = {Aktiebolagslagen,Styrelsens beslutsförhet,Aktiebolagsrätt,ABL 8 kap. 21 §,Tillfredställande beslutsunderlag,Tillfälle att delta i ärendets behandling,Majoritetskrav},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Styrelsens beslutsförhet i ett aktiebolag - vad som krävs och konsekvenserna då lagen ej följs},
 year     = {2013},
}