Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Den omarbetade ISA 610 - att ta fram en ny standard inom revision

Jennby, Kajsa LU (2013) HARH10 20131
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
ISA 610 är en revisionsstandard som en revisor kan använda sig av för att söka vägledning kring omfattningen av god revisionssed vid användandet av internrevisionens arbete. Standarden ska i år omarbetas och den nya versionen av standarden kommer att träda i kraft i december 2013. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad själva förändringen innebär samt hur detta kan tänkas påverka revisionen och dess användare. Jag har en huvudfråga i uppsatsen samt en underfråga som jag vill besvara och dessa är: Innebär förändringen av ISA 610 en större detaljreglering av standarden och kan förändringen tänkas medföra en kvalitetsförändring av revisionen kring internrevisionens arbete? Vilket sätt att formulera en standard kan rekommenderas inom... (More)
ISA 610 är en revisionsstandard som en revisor kan använda sig av för att söka vägledning kring omfattningen av god revisionssed vid användandet av internrevisionens arbete. Standarden ska i år omarbetas och den nya versionen av standarden kommer att träda i kraft i december 2013. Syftet med denna uppsats är att undersöka vad själva förändringen innebär samt hur detta kan tänkas påverka revisionen och dess användare. Jag har en huvudfråga i uppsatsen samt en underfråga som jag vill besvara och dessa är: Innebär förändringen av ISA 610 en större detaljreglering av standarden och kan förändringen tänkas medföra en kvalitetsförändring av revisionen kring internrevisionens arbete? Vilket sätt att formulera en standard kan rekommenderas inom revision?
I Europa och USA har det historiskt sett funnits två dominerande sätt att formulera standarder. Dels det regelbaserade och dels det principbaserade tillvägagångssättet. De olika metoderna har både för- och nackdelar. Bohlin som är av författarna som jag presenterat i uppsatsen, har antytt på att det regelbaserade tillvägagångssättet som använts mer i USA kan vara en anledning till att fler redovisningsskandaler skett just där och inte i övriga världen. Han menar på att användarna av standarden får en tendens att sluta tänka när standarder blir mer detaljerade och regelbaserade, att de endast följer en checklista som ett detaljerat regelverk kan föra med sig. Genom exempel i uppsatsen har jag visat på att det bästa sättet enligt mig att sätta en standard inom revision är en blandning av de båda tillvägagångssätten. Jag menar att regler måste finnas med så att revisorer har riklinjer att gå efter, men ett utrymme för revisorns professionella bedömningar är också viktigt så att standarden kan användas och appliceras på det specifika företagets eller den specifika situationens förutsättningar.
Förändringen av ISA 610 innebär att standarden går mot att bli mer detaljerad, däremot är den långt ifrån helt detaljreglerad. I den omarbetade standarden finns det fortfarande utrymme för revisorns professionella bedömningar och standarden har således hamnat någonstans mellan de båda tillvägagångssätten.
Eftersom revisorsnämnden redan sedan innan rekommenderat revisionsbyråer att ge extra interna riklinjer kring standarden till sina revisorer, tyder det på att ett förtydligande kring standarden var nödvändigt. Jag tror inte att förändringen kommer att påverka revisionskvaliteten kring internrevisionen i Sverige, eftersom de förtydliganden som skett troligtvis redan funnits inom revisionsbyråerna. (Less)
Abstract
The ISA 610 is an auditing standard, which the auditor can turn to in order to seek guidance on the scope of auditing in case of using the work of the internal audit. The standard is being revised this year and the new version will come into force in December 2013. The aim of this thesis is to investigate what the impact of this revision may mean and how this may affect the auditing and the users of the standard. In my thesis I have one major question and a sub-question that I want to answer, and these are: Does the change in ISA 610 mean that the standard becomes more detailed and in that case could that result in a change of the quality of audit on internal audit? Which way to formulate a standard can be recommended in auditing?
In... (More)
The ISA 610 is an auditing standard, which the auditor can turn to in order to seek guidance on the scope of auditing in case of using the work of the internal audit. The standard is being revised this year and the new version will come into force in December 2013. The aim of this thesis is to investigate what the impact of this revision may mean and how this may affect the auditing and the users of the standard. In my thesis I have one major question and a sub-question that I want to answer, and these are: Does the change in ISA 610 mean that the standard becomes more detailed and in that case could that result in a change of the quality of audit on internal audit? Which way to formulate a standard can be recommended in auditing?
In Europe and the United States, there have historically been two predominant ways to formulate a standard; the rule-based approach and the principles-based approach. The different approaches both have advantages and disadvantages. Bohlin who is one of the writers presented in my thesis, suggested that the rule-based approach, which is used more in the United States may be a key reason why more accounting scandals occurred in that region and not in other parts of the world. Bohlin suggested that users of the standard will have a tendency to stop thinking for themselves, when standards become more detailed and that they only follow a checklist, which the rule-based approach could result in. Through the examples in my paper, I have shown that in my opinion the best way to set a standard within auditing, is a mixture of both approaches. I suggest some rules must be included so the auditor may have some guidance, but a space for the auditor's professional judgment is also important for the standard to be used and applied after the specific company's situation or circumstances.
The change of ISA 610 implies that the standard is moving towards becoming more detailed, but is yet far from fully regulated in detail. In the revised standard, there is still room for the auditor's professional judgment and the reversed standard has thus ended up somewhere in between the two ways of legislating.
Since the auditor committee had already before this change recommended that it was necessary for the accounting firms to provide extra internal guidance of this standard to its auditors, it indicates that a clarification of this standard was necessary. Ultimately, I do not believe the revision will affect the overall quality of the auditing of the internal work in Sweden, since the clarifications made are likely to already exist within accounting firms. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jennby, Kajsa LU
supervisor
organization
course
HARH10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revisorsjuridik, ISA 610, Regelbaserad, Principbaserad, Internrevision
language
Swedish
id
3812356
date added to LUP
2013-06-13 08:29:33
date last changed
2013-06-13 08:29:33
@misc{3812356,
 abstract   = {The ISA 610 is an auditing standard, which the auditor can turn to in order to seek guidance on the scope of auditing in case of using the work of the internal audit. The standard is being revised this year and the new version will come into force in December 2013. The aim of this thesis is to investigate what the impact of this revision may mean and how this may affect the auditing and the users of the standard. In my thesis I have one major question and a sub-question that I want to answer, and these are: Does the change in ISA 610 mean that the standard becomes more detailed and in that case could that result in a change of the quality of audit on internal audit? Which way to formulate a standard can be recommended in auditing?
In Europe and the United States, there have historically been two predominant ways to formulate a standard; the rule-based approach and the principles-based approach. The different approaches both have advantages and disadvantages. Bohlin who is one of the writers presented in my thesis, suggested that the rule-based approach, which is used more in the United States may be a key reason why more accounting scandals occurred in that region and not in other parts of the world. Bohlin suggested that users of the standard will have a tendency to stop thinking for themselves, when standards become more detailed and that they only follow a checklist, which the rule-based approach could result in. Through the examples in my paper, I have shown that in my opinion the best way to set a standard within auditing, is a mixture of both approaches. I suggest some rules must be included so the auditor may have some guidance, but a space for the auditor's professional judgment is also important for the standard to be used and applied after the specific company's situation or circumstances. 
The change of ISA 610 implies that the standard is moving towards becoming more detailed, but is yet far from fully regulated in detail. In the revised standard, there is still room for the auditor's professional judgment and the reversed standard has thus ended up somewhere in between the two ways of legislating.
Since the auditor committee had already before this change recommended that it was necessary for the accounting firms to provide extra internal guidance of this standard to its auditors, it indicates that a clarification of this standard was necessary. Ultimately, I do not believe the revision will affect the overall quality of the auditing of the internal work in Sweden, since the clarifications made are likely to already exist within accounting firms.},
 author    = {Jennby, Kajsa},
 keyword   = {Revisorsjuridik,ISA 610,Regelbaserad,Principbaserad,Internrevision},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den omarbetade ISA 610 - att ta fram en ny standard inom revision},
 year     = {2013},
}