Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Internprissättning och immateriella tillgångar - En analys av rättslig reglering och prissättningsmetoder

Olsen, Stefan LU (2013) HARH10 20131
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen handlar om internprissättning, som är prissättning av gränsöverskridande transaktioner mellan företag i intressegemenskap och är idag viktigt ämne inom skatterätt. Det har kommit att bli en av de viktigaste skattefrågor för multinationella företag och skattemyndigheter världen över.
I uppsatsen presenteras läsaren för internprissättning som ämne och därefter beskrivs den rättsliga regleringen i form av framför allt armlängdsprincipen men också prissättningsbesked till viss del. Den beskriver också de riktlinjer som är framtagna för att underlätta tillämpningen av armlängdsprincipen.
Uppsatsen fokuserar också till stor del på immateriella tillgångar, som är ett särskilt problematiskt område inom internprissättning. Det beror på... (More)
Uppsatsen handlar om internprissättning, som är prissättning av gränsöverskridande transaktioner mellan företag i intressegemenskap och är idag viktigt ämne inom skatterätt. Det har kommit att bli en av de viktigaste skattefrågor för multinationella företag och skattemyndigheter världen över.
I uppsatsen presenteras läsaren för internprissättning som ämne och därefter beskrivs den rättsliga regleringen i form av framför allt armlängdsprincipen men också prissättningsbesked till viss del. Den beskriver också de riktlinjer som är framtagna för att underlätta tillämpningen av armlängdsprincipen.
Uppsatsen fokuserar också till stor del på immateriella tillgångar, som är ett särskilt problematiskt område inom internprissättning. Det beror på att dessa tillgångar ofta är svåra att definiera och att värdera samt att det inte alltid är lätt att fastställa hur ägarstrukturen ser ut.
Syftet med uppsatsen har dels varit att ge läsaren en introduktion till internprissättning som problemområde med beskrivning av hur och varför den sker och vilken rättslig reglering som är relevant.
Dessutom, och framför allt, har syftet varit att undersöka hur väl armlängdsprincipen reglerar internprissättning och hur väl de fem prissättningsmetoderna fungerar som vägledning vid prissättning av immateriella tillgångar. Ett mål har också varit att om möjligt identifiera den metod som är bäst lämpad för dessa tillgångar.
En slutsats angående armlängdsprincipen som kunde dras var att den på egen hand sällan är enkel att tillämpa. Under arbetet med uppsatsen kunde denna slutsats anas, med tanke på behovet av OECD:s riktlinjer. Slutsatsen angående prissättningsmetodernas förmåga att underlätta prissättningen av immateriella tillgångar är att aktuell transaktion får avgöra vilken metod som bör användas och att det inte går att identifiera en enda metod som är överlägsen de andra i dessa situationer. (Less)
Abstract
This paper deals with transfer pricing, which is the pricing of cross-border transaction between related persons and is today an important issue in tax Law. It has become one of the most important issues for multinational companies and tax authorities across the world.
In this paper the reader will be introduced to transfer pricing as an issue followed by a description of the relevant regulation with focus on the arm's length principle but also partially advance pricing arrangements. The paper also describes the guidelines that exists to facilitate the application of the arm's length principle.
The paper also focuses to a large extent on intangible property, or intangibles, which is a particularly problematic area of transfer pricing.... (More)
This paper deals with transfer pricing, which is the pricing of cross-border transaction between related persons and is today an important issue in tax Law. It has become one of the most important issues for multinational companies and tax authorities across the world.
In this paper the reader will be introduced to transfer pricing as an issue followed by a description of the relevant regulation with focus on the arm's length principle but also partially advance pricing arrangements. The paper also describes the guidelines that exists to facilitate the application of the arm's length principle.
The paper also focuses to a large extent on intangible property, or intangibles, which is a particularly problematic area of transfer pricing. The reason for that is that these intangibles often are difficult to define and value and it is not always simple to establish the owner-structure.
The purpose of this paper has partly been to give the reader an introduction to transfer pricing with focus on how and why it is implemented and the relevant regulation.
Also, and especially, the purpose has been to examine to which extent the arm's length principle is able to regulate transfer pricing, and how well the five pricing methods work as guidelines for the pricing of intangibles. An ambition has also been to, if possible, identify the best suited pricing method for intangibles.
One conclusion that could be made regardin the arms length principle is that the principle, on its own, is rarely without difficulty to apply. During the writing of this paper this conclusion could be expexted since there is a need for the guidelines provided by OECD. The conclusion regarding the pricing methods ability to facilitate the pricing of intangibles is that the transaction in question will have to determine which of the methods that is most suited and that it is not possible to identify any one method that is superior to the others in these situations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsen, Stefan LU
supervisor
organization
course
HARH10 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Internprissättning, Armlängdsprincipen, Immateriella tillgångar Transfer pricing, Arms length principle, Intangible assets
language
Swedish
id
3812370
date added to LUP
2013-06-13 09:36:52
date last changed
2013-06-13 09:36:52
@misc{3812370,
 abstract   = {This paper deals with transfer pricing, which is the pricing of cross-border transaction between related persons and is today an important issue in tax Law. It has become one of the most important issues for multinational companies and tax authorities across the world.
In this paper the reader will be introduced to transfer pricing as an issue followed by a description of the relevant regulation with focus on the arm's length principle but also partially advance pricing arrangements. The paper also describes the guidelines that exists to facilitate the application of the arm's length principle.
The paper also focuses to a large extent on intangible property, or intangibles, which is a particularly problematic area of transfer pricing. The reason for that is that these intangibles often are difficult to define and value and it is not always simple to establish the owner-structure.
The purpose of this paper has partly been to give the reader an introduction to transfer pricing with focus on how and why it is implemented and the relevant regulation.
Also, and especially, the purpose has been to examine to which extent the arm's length principle is able to regulate transfer pricing, and how well the five pricing methods work as guidelines for the pricing of intangibles. An ambition has also been to, if possible, identify the best suited pricing method for intangibles.
One conclusion that could be made regardin the arms length principle is that the principle, on its own, is rarely without difficulty to apply. During the writing of this paper this conclusion could be expexted since there is a need for the guidelines provided by OECD. The conclusion regarding the pricing methods ability to facilitate the pricing of intangibles is that the transaction in question will have to determine which of the methods that is most suited and that it is not possible to identify any one method that is superior to the others in these situations.},
 author    = {Olsen, Stefan},
 keyword   = {Internprissättning,Armlängdsprincipen,Immateriella tillgångar Transfer pricing,Arms length principle,Intangible assets},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internprissättning och immateriella tillgångar - En analys av rättslig reglering och prissättningsmetoder},
 year     = {2013},
}