Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ekosystemtjänster i svenska agroforestrysystem

Andersson Hylander, Sebastian LU (2013) In Examensarbete INES NGEK01 20131
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Lantbruket har en påverkan på miljön och därmed jordens ekosystem. Det är viktigt att lantbruket utvecklas på ett sådant sätt att dess påverkan på ekosystemen bli så liten som möjlig. Processer i ekosystemen ger upphov till ekosystemtjänster. Det är ekosystemtjänsterna som ger oss mat, reglerar klimatet, gör näringscykler möjliga med mycket mer. Ett hållbart lantbruk bör därför inte påverka ekosystemtjänsterna i en allt för stor utsträckning.
Agroforestry är en typ av lantbruk som har möjlighet att påverka ekosystemtjänsterna positivt. Forskning på agroforestry i Sverige är relativt nytt. I nuläget drivs ett deltagardrivet forskningsprojekt från Örebro universitet om svensk agroforestry, Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige – att odla... (More)
Lantbruket har en påverkan på miljön och därmed jordens ekosystem. Det är viktigt att lantbruket utvecklas på ett sådant sätt att dess påverkan på ekosystemen bli så liten som möjlig. Processer i ekosystemen ger upphov till ekosystemtjänster. Det är ekosystemtjänsterna som ger oss mat, reglerar klimatet, gör näringscykler möjliga med mycket mer. Ett hållbart lantbruk bör därför inte påverka ekosystemtjänsterna i en allt för stor utsträckning.
Agroforestry är en typ av lantbruk som har möjlighet att påverka ekosystemtjänsterna positivt. Forskning på agroforestry i Sverige är relativt nytt. I nuläget drivs ett deltagardrivet forskningsprojekt från Örebro universitet om svensk agroforestry, Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige – att odla och äta från perenna system. För att studera agroforestrysystems potential till att vara ett hållbart lantbruk i Sverige behöver ekosystemtjänsterna undersökas och utvärderas. I detta arbete beskrivs de reglerande och stödjande ekosystemtjänster som bedömts som viktiga i Sverige, samt hur de kan mätas.
De viktiga reglerande och stödjande ekosystemtjänster som sker i Sverige är kollagring, biologisk kontroll, pollinering och kvävefixering. Utöver det sker ett flertal processer under mark som identifierats som viktiga att undersöka. Kollagring kan mätas genom carbon accounting (kolberäkning) och eddy covariance (luft- fluxmätning). Biologisk kontroll och pollinering kan utvärderas genom att mäta biodiversiteten. Kvävefixering kan mätas genom kvävebalans och kväveskillnad. I jorden är totala kolet, näring, jordstruktur och vatten viktiga mätparametrar. (Less)
Abstract
Agriculture has an impact on the environment and therefore the ecosystems. It is important that the agriculture is managed in such a way that the impacts on the ecosystems are as small as possible. The processes in the ecosystems give rise to ecosystem services. It is the ecosystem services that give us food, regulates the climate, fuel nutrient cycles and a lot more. A sustainable agriculture should therefore not have a negative influence over ecosystem services.
Agroforestry is an agricultural form that has the opportunity to have a positive effect on ecosystem services. Research on agroforestry in Sweden is relatively new. Today there is an ongoing participatory research project coordinated from Örebro University, Sustainable food... (More)
Agriculture has an impact on the environment and therefore the ecosystems. It is important that the agriculture is managed in such a way that the impacts on the ecosystems are as small as possible. The processes in the ecosystems give rise to ecosystem services. It is the ecosystem services that give us food, regulates the climate, fuel nutrient cycles and a lot more. A sustainable agriculture should therefore not have a negative influence over ecosystem services.
Agroforestry is an agricultural form that has the opportunity to have a positive effect on ecosystem services. Research on agroforestry in Sweden is relatively new. Today there is an ongoing participatory research project coordinated from Örebro University, Sustainable food production in Sweden – the potential of agroforestry systems. To be able to study agroforestry´s potential to become a sustainable agriculture in Sweden the ecosystem services needs to be researched and evaluated. This work describes the regulating and supporting ecosystem services that has been estimated to be important in Sweden and how to measure them.
The most important regulating and supporting ecosystem services in Sweden are carbon sequestration, biological control, pollination and nitrogen fixation. Beyond that many processes happens below ground that have been identified as important to measure. Carbon sequestration can be measured by carbon accounting and eddy covariance. Biological control and pollination can be evaluated by measuring the biodiversity. Nitrogen fixation can be measured by nitrogen balance and nitrogen difference. In the soil total carbon, nutrients, structure and water are important measuring parameters. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson Hylander, Sebastian LU
supervisor
organization
alternative title
Ecosystem services in Swedish agroforestry
course
NGEK01 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ekosystemtjänster, naturgeografi, agroforestry, mätmetoder, lantbruk
publication/series
Examensarbete INES
report number
274
language
Swedish
additional info
Uppsatsen har skrivits i anknytning till det deltagardrivna forskningsprojektet: "Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige – att odla och äta från perenna system", koordinerat från Örebro Universitet, projektledare Johanna Björklund.

Extern handledare: Johanna Björklund, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro Universitet
id
3865217
date added to LUP
2013-06-24 12:40:06
date last changed
2013-06-24 12:40:06
@misc{3865217,
 abstract   = {Agriculture has an impact on the environment and therefore the ecosystems. It is important that the agriculture is managed in such a way that the impacts on the ecosystems are as small as possible. The processes in the ecosystems give rise to ecosystem services. It is the ecosystem services that give us food, regulates the climate, fuel nutrient cycles and a lot more. A sustainable agriculture should therefore not have a negative influence over ecosystem services. 
Agroforestry is an agricultural form that has the opportunity to have a positive effect on ecosystem services. Research on agroforestry in Sweden is relatively new. Today there is an ongoing participatory research project coordinated from Örebro University, Sustainable food production in Sweden – the potential of agroforestry systems. To be able to study agroforestry´s potential to become a sustainable agriculture in Sweden the ecosystem services needs to be researched and evaluated. This work describes the regulating and supporting ecosystem services that has been estimated to be important in Sweden and how to measure them. 
The most important regulating and supporting ecosystem services in Sweden are carbon sequestration, biological control, pollination and nitrogen fixation. Beyond that many processes happens below ground that have been identified as important to measure. Carbon sequestration can be measured by carbon accounting and eddy covariance. Biological control and pollination can be evaluated by measuring the biodiversity. Nitrogen fixation can be measured by nitrogen balance and nitrogen difference. In the soil total carbon, nutrients, structure and water are important measuring parameters.},
 author    = {Andersson Hylander, Sebastian},
 keyword   = {ekosystemtjänster,naturgeografi,agroforestry,mätmetoder,lantbruk},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbete INES},
 title    = {Ekosystemtjänster i svenska agroforestrysystem},
 year     = {2013},
}