Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Försäljningskanalernas roll för varumärkeskapitalet – en kvantitativ studie om modeföretags val av försäljningskanaler

Rangin, Maria LU ; Lauren, Carolina and Nilsson, David (2013) FEKH29 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel
Försäljningskanalernas roll för varumärkeskapitalet – en kvantitativ studie om modeföretags val av försäljningskanaler

Seminariedatum
2013-06-05

Ämne/Kurs
FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare
Carolina Laurén, David Nilsson & Maria Rangin

Handledare
Clara Gustafsson

Nyckelord
Varumärkeskapital, Brand Resonance Modellen, Försäljningskanaler, E-handel, Mode

Syfte
Syftet med vår studie är att undersöka hur varumärkeskapitalets olika dimensioner påverkas av modeföretags val av försäljningskanaler för att ge ett bidrag till varumärkeskapitalsforskningen.

Metod
Forskningsstrategin för uppsatsen är en kvantitativ metod och en deduktiv... (More)
Titel
Försäljningskanalernas roll för varumärkeskapitalet – en kvantitativ studie om modeföretags val av försäljningskanaler

Seminariedatum
2013-06-05

Ämne/Kurs
FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare
Carolina Laurén, David Nilsson & Maria Rangin

Handledare
Clara Gustafsson

Nyckelord
Varumärkeskapital, Brand Resonance Modellen, Försäljningskanaler, E-handel, Mode

Syfte
Syftet med vår studie är att undersöka hur varumärkeskapitalets olika dimensioner påverkas av modeföretags val av försäljningskanaler för att ge ett bidrag till varumärkeskapitalsforskningen.

Metod
Forskningsstrategin för uppsatsen är en kvantitativ metod och en deduktiv process med formulering av hypoteser. Insamlingen av data gjordes genom en enkätundersökning via webb där respondenterna fick utvärdera en varumärkesbeskrivning för ett fiktivt företag enligt experimentell undersökningsdesign och besvara frågor genom en gradering enligt en sjugradig likertskala.

Teoretiska
perspektiv
Teorierna kring de tre olika försäljningskanalerna, fysisk butik, onlinebutik samt brick and click, ligger till grund för uppsatsen. Denna teori kompletteras med teorier kring varumärke och varumärkeskapital där Kotler och Kellers (2005) Brand Resonance Modell är utgångspunkten för denna undersökning. Det teoretiska ramverket innehåller också ett tillägg av Rios och Riquelmes (2008) tillitsdimension för den onlineanpassade varumärkeskapitalsmodellen. Det teoretiska ramverket avslutas med en formulering av hypoteser enligt Brand Resonance dimensionerna.

Empiri
Empirin baseras på en strukturerad webbenkätundersökning och besvarades av respondenter som valdes ut genom ett bekvämlighetsurval enligt den utvalda målpopulationen svenska män och kvinnor 20 till 30 års ålder.

Slutsats
Vi fann att det är fördelaktigt att lägga till en fysisk butik till en redan existerande onlinebutik för att få en positiv effekt på varumärkeskapitalet. Vi fann också att resultatet indikerar att ett val av en fysisk butik har en positiv påverkan för varumärkeskapitalets olika dimensioner samt att resultatet också indikerar att ett val av en brick and click-försäljningskanal har en positiv påverkan för varumärkeskapitalets olika dimensioner. (Less)
Abstract
Title
The sales channels role of brand equity - a quantitative study of the fashion companies choice of sales channels

Seminar date
2013-06-05

Course
FEKH29 Business Administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate Level, 15 University Credits Points (ECTS)

Authors
Carolina Laurén, David Nilsson, Maria Rangin

Advisor
Clara Gustafsson

Key words
Brand Equity, Brand Resonance Model, Sales channels, E-Commerce, Fashion

Purpose
The aim of our study is to investigate how the dimensions of brand equity are influenced by the fashion companies choice of sales channels to make a contribution to the brand equity research.

Methodology
The research strategy for this study is a quantitative method and a... (More)
Title
The sales channels role of brand equity - a quantitative study of the fashion companies choice of sales channels

Seminar date
2013-06-05

Course
FEKH29 Business Administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate Level, 15 University Credits Points (ECTS)

Authors
Carolina Laurén, David Nilsson, Maria Rangin

Advisor
Clara Gustafsson

Key words
Brand Equity, Brand Resonance Model, Sales channels, E-Commerce, Fashion

Purpose
The aim of our study is to investigate how the dimensions of brand equity are influenced by the fashion companies choice of sales channels to make a contribution to the brand equity research.

Methodology
The research strategy for this study is a quantitative method and a deductive process with formulation of hypotheses. The collection of data was made through a survey via web where the respondents had to evaluate a fictive brand description according to an experimental research design and answered questions by gradation on a seven-point likert scale.

Theoretical
percpectives
The theories about the three different sales channels; physical store, online store & brick and click, is the theoretical base for this study. This theory is complemented with theories of branding and brand equity where Kotler and Keller's (2005) Brand Resonance Model is the starting point for our investigation. The theoretical framework also includes an addition of Rios and Riquelme's (2008) trust dimension for the customized online brand equity model. The theoretical framework concludes a formulation of hypotheses according to the dimensions of the Brand Resonance Model.

Empirical
foundation
The empirical data is based on a structured web survey and was answered by respondents who were selected through a convenience sample of a target population of swedish men and women aged 20 to 30 years old.

Conclusions
We found that it is advantageous to add a physical store to an existing online store to get a positive effect on brand equity. We also found that the results indicates that a choice of a physical store has a positive impact for the various dimensions of brand equity and that the results also indicates that a choice of a brick and click-sales channel have a positive impact for the dimensions of brand equity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rangin, Maria LU ; Lauren, Carolina and Nilsson, David
supervisor
organization
alternative title
The sales channels role of brand equity - a quantitative study of the fashion companies choice of sales channels
course
FEKH29 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Varumärkeskapital, Brand Resonance Modellen, Försäljningskanaler, E-handel, Mode Brand Equity, Brand Resonance Model, Sales channels, E-Commerce, Fashion
language
Swedish
id
3910345
date added to LUP
2013-07-02 14:52:27
date last changed
2013-07-02 14:52:27
@misc{3910345,
 abstract   = {Title 	
The sales channels role of brand equity - a quantitative study of the fashion companies choice of sales channels

Seminar date	
2013-06-05
	
Course 	
FEKH29 Business Administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate Level, 15 University Credits Points (ECTS)

Authors	
Carolina Laurén, David Nilsson, Maria Rangin 

Advisor	
Clara Gustafsson

Key words	
Brand Equity, Brand Resonance Model, Sales channels, E-Commerce, Fashion

Purpose	
The aim of our study is to investigate how the dimensions of brand equity are influenced by the fashion companies choice of sales channels to make a contribution to the brand equity research.

Methodology	
The research strategy for this study is a quantitative method and a deductive process with formulation of hypotheses. The collection of data was made through a survey via web where the respondents had to evaluate a fictive brand description according to an experimental research design and answered questions by gradation on a seven-point likert scale.

Theoretical 
percpectives	
The theories about the three different sales channels; physical store, online store & brick and click, is the theoretical base for this study. This theory is complemented with theories of branding and brand equity where Kotler and Keller's (2005) Brand Resonance Model is the starting point for our investigation. The theoretical framework also includes an addition of Rios and Riquelme's (2008) trust dimension for the customized online brand equity model. The theoretical framework concludes a formulation of hypotheses according to the dimensions of the Brand Resonance Model.

Empirical
foundation	
The empirical data is based on a structured web survey and was answered by respondents who were selected through a convenience sample of a target 	population of swedish men and women aged 20 to 30 years old.

Conclusions 	
We found that it is advantageous to add a physical store to an existing online store to get a positive effect on brand equity. We also found that the results indicates that a choice of a physical store has a positive impact for the various dimensions of brand equity and that the results also indicates that a choice of a brick and click-sales channel have a positive impact for the dimensions of brand equity.},
 author    = {Rangin, Maria and Lauren, Carolina and Nilsson, David},
 keyword   = {Varumärkeskapital,Brand Resonance Modellen,Försäljningskanaler,E-handel,Mode Brand Equity,Brand Resonance Model,Sales channels,E-Commerce,Fashion},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Försäljningskanalernas roll för varumärkeskapitalet – en kvantitativ studie om modeföretags val av försäljningskanaler},
 year     = {2013},
}