Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kafferep som kulturarv

Hägg, Elin LU (2013) TKAM02 20131
Division of Ethnology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats i tillämpad kulturanalys undersöker kafferepet förr och nu. Syftet med uppsat-sen är att undersöka hur idén om ett "förr" iscensätts genom kafferepet och hur deltagarna genom detta relaterar till vad de ser som sitt kulturarv. Materialet består av intervjuer, delta-gande observation, frågelistor och internetbaserad etnografi som samlats in och analyserats genom en fenomenologisk metod. Ambitionen har varit att analysera kulturarvet som en pro-cess där individens uppfattning av historien och den mening de tillskriver denna är i fokus. Genom att använda Bourdieus idéer om habitus, fält och symboliskt kapital som ett teoretiskt ramverk analyseras kafferepet som kulturarv i termer av inkludering och exkludering.
Genom att se... (More)
Denna uppsats i tillämpad kulturanalys undersöker kafferepet förr och nu. Syftet med uppsat-sen är att undersöka hur idén om ett "förr" iscensätts genom kafferepet och hur deltagarna genom detta relaterar till vad de ser som sitt kulturarv. Materialet består av intervjuer, delta-gande observation, frågelistor och internetbaserad etnografi som samlats in och analyserats genom en fenomenologisk metod. Ambitionen har varit att analysera kulturarvet som en pro-cess där individens uppfattning av historien och den mening de tillskriver denna är i fokus. Genom att använda Bourdieus idéer om habitus, fält och symboliskt kapital som ett teoretiskt ramverk analyseras kafferepet som kulturarv i termer av inkludering och exkludering.
Genom att se iscensättningen av kafferep som en form av revitalisering visar jag hur idén om kulturarv är något som skapar kulturarvet i sig. Genom att studera de olika komponenter som är betydande i utförandet av kafferepet, såsom vintagekläder och småkakor, med hjälp av Daniel Millers teori om objektifiering, visar jag bland annat hur värden som kön och sociala relationer kan bakas in i kakor. Genom denna analys visar jag hur idéer om det förflutna delas och värderas av deltagarna i iscensättningen av kafferepet och hur detta skapar en före-ställning om tillhörighet till ett ”förr" och ett "nu". Den visar också att det krävs ett visst slags symboliskt kapital av de som deltar i en iscensättning av kafferepet. Därmed kan endast de som på detta sätt kan knyta an till detta ”förr” betrakta kafferepet som en del av sitt kulturarv. Detta leder till en diskussion om kulturarv som något individer kan ”ha” och mentalt knyta an till, men också att detta kan vara något som måste beaktas av institutioner som arbetar med kulturarv. (Less)
Abstract
This thesis in applied cultural analysis investigate the phenomenon of “kafferep” (coffee par-ty), a Swedish term that is usually described as a social gathering where women meet in the home to drink coffee, eat cookies and cake, and talk. A gathering commonly popular in the late 19th century that today has been revitalized, where young women dress up in 50’s clothes and perform their idea of the past. The aim of this thesis is to investigate how the idea of a "past" is staged and performed through kafferep and how the participants through this relate to what they see as their cultural heritage. The study builds on previous Swedish ethnological research about coffee and everyday life. The material consists of interviews, participant... (More)
This thesis in applied cultural analysis investigate the phenomenon of “kafferep” (coffee par-ty), a Swedish term that is usually described as a social gathering where women meet in the home to drink coffee, eat cookies and cake, and talk. A gathering commonly popular in the late 19th century that today has been revitalized, where young women dress up in 50’s clothes and perform their idea of the past. The aim of this thesis is to investigate how the idea of a "past" is staged and performed through kafferep and how the participants through this relate to what they see as their cultural heritage. The study builds on previous Swedish ethnological research about coffee and everyday life. The material consists of interviews, participant ob-servation, question lists and Internet-based ethnography which was collected and analyzed through a phenomenological approach. The ambition is to regard heritage as a process where the individuals’ perception and meaning making is in focus. By using Bourdieu’s ideas of habitus, the field and symbolic capital as a theoretical framework, kafferep, and in the long term heritage, is analyzed in terms of inclusion and exclusion.
By seeing the performance of kafferep as a form of revitalization I show that the idea of heritage is something that creates cultural heritage in itself. By studying the various compo-nents that are highlighted in the performance of kafferep, such as vintage clothes and cakes, with the help of Daniel Millers theory of objectification I show how values of relationships and gender are baked in to the cakes. Through this analysis I show how ideas of the past is shared and valued equally by the participants of the kafferep and how this creates a notion of belonging to a "past" and a "present". It also requires certain things by the ones participating in the performance, and thus just some can regard this as part of their heritage. This leads into a discussion about heritage as something you can have and mentally relate to but also that this has to be taken into consideration for institutions working with cultural heritage. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hägg, Elin LU
supervisor
organization
course
TKAM02 20131
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
tradition, småkakor, revitalisering, vintage, kaffe, husmorstrend, genus, kvinnligt kulturarv, kulturanalys, fenomenologi, etnologi, kafferep, kulturarv
language
Swedish
id
3910596
date added to LUP
2013-08-28 08:30:07
date last changed
2013-08-28 08:30:07
@misc{3910596,
 abstract   = {This thesis in applied cultural analysis investigate the phenomenon of “kafferep” (coffee par-ty), a Swedish term that is usually described as a social gathering where women meet in the home to drink coffee, eat cookies and cake, and talk. A gathering commonly popular in the late 19th century that today has been revitalized, where young women dress up in 50’s clothes and perform their idea of the past. The aim of this thesis is to investigate how the idea of a "past" is staged and performed through kafferep and how the participants through this relate to what they see as their cultural heritage. The study builds on previous Swedish ethnological research about coffee and everyday life. The material consists of interviews, participant ob-servation, question lists and Internet-based ethnography which was collected and analyzed through a phenomenological approach. The ambition is to regard heritage as a process where the individuals’ perception and meaning making is in focus. By using Bourdieu’s ideas of habitus, the field and symbolic capital as a theoretical framework, kafferep, and in the long term heritage, is analyzed in terms of inclusion and exclusion.
By seeing the performance of kafferep as a form of revitalization I show that the idea of heritage is something that creates cultural heritage in itself. By studying the various compo-nents that are highlighted in the performance of kafferep, such as vintage clothes and cakes, with the help of Daniel Millers theory of objectification I show how values of relationships and gender are baked in to the cakes. Through this analysis I show how ideas of the past is shared and valued equally by the participants of the kafferep and how this creates a notion of belonging to a "past" and a "present". It also requires certain things by the ones participating in the performance, and thus just some can regard this as part of their heritage. This leads into a discussion about heritage as something you can have and mentally relate to but also that this has to be taken into consideration for institutions working with cultural heritage.},
 author    = {Hägg, Elin},
 keyword   = {tradition,småkakor,revitalisering,vintage,kaffe,husmorstrend,genus,kvinnligt kulturarv,kulturanalys,fenomenologi,etnologi,kafferep,kulturarv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kafferep som kulturarv},
 year     = {2013},
}