Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

CSR i SMEs - En studie om uppfattning, motiv och hinder

Halling, Henrik LU and Karlsson, Erik LU (2013) FEKN90 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: CSR i SMEs – En studie om uppfattning, motiv och hinder

Seminariedatum: 30 maj 2013.

Ämne/Kurs: Magisteruppsats Civilekonomprogrammet - Företagsekonomi, FEKN90 30 hp

Författare: Henrik Halling, Erik Karlsson

Handledare: Christine Blomqvist

Fem nyckelord: corporate social responsibility (CSR), små och medelstora företag (SMEs), motiv, hinder och uppfattning.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utveckla förståelsen för vad som utmärker CSR i SMEs, genom att undersöka hur dessa företag resonerar kring konceptet CSR samt vilka drivkrafter respektive svårigheter som SMEs upplever beträffande utvecklingen av ett framgångsrikt CSR-arbete.

Metod: Studien har utförts med en kvalitativ ansats till CSR. Empirisk... (More)
Titel: CSR i SMEs – En studie om uppfattning, motiv och hinder

Seminariedatum: 30 maj 2013.

Ämne/Kurs: Magisteruppsats Civilekonomprogrammet - Företagsekonomi, FEKN90 30 hp

Författare: Henrik Halling, Erik Karlsson

Handledare: Christine Blomqvist

Fem nyckelord: corporate social responsibility (CSR), små och medelstora företag (SMEs), motiv, hinder och uppfattning.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att utveckla förståelsen för vad som utmärker CSR i SMEs, genom att undersöka hur dessa företag resonerar kring konceptet CSR samt vilka drivkrafter respektive svårigheter som SMEs upplever beträffande utvecklingen av ett framgångsrikt CSR-arbete.

Metod: Studien har utförts med en kvalitativ ansats till CSR. Empirisk data samlades in från intervjuer med en till två anställda på tre olika fallföretag, CeDe Group, Lahega och Exakta Printing.

Teoretiska Perspektiv: Litteratur om CSR & relaterade koncept, karaktären på SMEs samt vad som är utmärkande för CSR i SMEs, har behandlats.

Empiri: CeDe Group, Lahega och Exakta Printing har studerats. På vilket sätt företagen arbetar med CSR idag har beskrivits samt hur de uppfattar begreppet CSR och vilka motiv och hinder de upplever beträffande CSR. Sekundärdata har också inhämtats från företagens hemsidor, årsredovisningar och andra publikationer.

Slutsats: Studien har visat att (1) CSR är ett välkänt begrepp för SMEs och att det finns en utbredd uppfattning om vikten av ett strategiskt förhållningssätt till CSR, även om (2) SMEs representerar kunskap och idéer i större utsträckning än vad som visas i verksamheten där mycket handlar om att göra det för den goda sakens skull. Vidare visar studien att (3) motiven till CSR ofta grundar sig i företagskultur och personliga värderingar från ledande personer som tillsammans med krav från stora kunder är de vanligaste motiven till CSR medan det främsta hindret, (4) bristande kunskap och förståelse för CSR hos de anställda är något som också påverkade andra hinder såsom tid, kommunikation och förmågan att se fördelar med CSR på lång sikt. (Less)
Abstract
Title: CSR in SMEs – A study of perception, motives and barriers.

Seminar date: may 30th 2013

Course: Master Thesis in Business Administration - FEKN90 30 (ECTS)

Authors: Henrik Halling, Erik Karlsson

Advisor: Christine Blomqvist

Five key words: corporate social responsibility (CSR), small and medium enterprises (SMEs), motives, barriers and perception.

Purpose: The purpose of this study is to investigate how small and medium enterprises understand the concept of CSR as well as the motives and barriers SMEs experience concerning the development of a successful CSR policy.

Methodology: The study has been performed using a qualitative approach to the concept of CSR. Empirical data was gathered from interviews... (More)
Title: CSR in SMEs – A study of perception, motives and barriers.

Seminar date: may 30th 2013

Course: Master Thesis in Business Administration - FEKN90 30 (ECTS)

Authors: Henrik Halling, Erik Karlsson

Advisor: Christine Blomqvist

Five key words: corporate social responsibility (CSR), small and medium enterprises (SMEs), motives, barriers and perception.

Purpose: The purpose of this study is to investigate how small and medium enterprises understand the concept of CSR as well as the motives and barriers SMEs experience concerning the development of a successful CSR policy.

Methodology: The study has been performed using a qualitative approach to the concept of CSR. Empirical data was gathered from interviews with one or two persons from three different companies; CeDe Group, Lahega and Exakta Printing.

Theoretical perspectives: Literature covering different areas of CSR as well as what characterize SMEs and CSR in SMEs, constitutes the theoretical foundation of this thesis.

Empirical foundation: CeDe Group, Lahega and Exakta Printing has been studied. In what way the companies work with CSR, was described, as well as how they perceive CSR and what motives and barriers they experience concerning CSR. Furthermore, secondary data was also gathered using company web sites, annual reports and other publications.

Conclusions: The study argues that (1) CSR is a well known concept for SMEs and that there exists a widespread understanding of the importance of a strategic approach to CSR, even though (2) results indicate that SMEs represents knowledge and ideas greater than what corporate activities show, where much concerns that it is the right thing to do. Furthermore, (3) the motives to CSR often originate from corporate culture and personal values from leading individuals, which together with requirements from important costumers seems to be the most common motives to CSR in SMEs, while the most distinctive barrier (4) concerns the lack of knowledge and understanding of CSR among employees which also influence other barriers such as time, communication and the ability to see the long term advantages of CSR. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Halling, Henrik LU and Karlsson, Erik LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20131
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
corporate social responsibility (CSR), små och medelstora företag (SMEs), motiv, hinder, uppfattning
language
Swedish
id
3912874
date added to LUP
2013-07-01 15:18:08
date last changed
2013-07-01 15:18:08
@misc{3912874,
 abstract   = {Title: CSR in SMEs – A study of perception, motives and barriers. 

Seminar date: may 30th 2013 
 
Course: Master Thesis in Business Administration - FEKN90 30 (ECTS) 
 
Authors: Henrik Halling, Erik Karlsson 
 
Advisor: Christine Blomqvist
 
Five key words: corporate social responsibility (CSR), small and medium enterprises (SMEs), motives, barriers and perception. 
 
Purpose: The purpose of this study is to investigate how small and medium enterprises understand the concept of CSR as well as the motives and barriers SMEs experience concerning the development of a successful CSR policy.

Methodology: The study has been performed using a qualitative approach to the concept of CSR. Empirical data was gathered from interviews with one or two persons from three different companies; CeDe Group, Lahega and Exakta Printing. 

Theoretical perspectives: Literature covering different areas of CSR as well as what characterize SMEs and CSR in SMEs, constitutes the theoretical foundation of this thesis.

Empirical foundation: CeDe Group, Lahega and Exakta Printing has been studied. In what way the companies work with CSR, was described, as well as how they perceive CSR and what motives and barriers they experience concerning CSR. Furthermore, secondary data was also gathered using company web sites, annual reports and other publications.

Conclusions: The study argues that (1) CSR is a well known concept for SMEs and that there exists a widespread understanding of the importance of a strategic approach to CSR, even though (2) results indicate that SMEs represents knowledge and ideas greater than what corporate activities show, where much concerns that it is the right thing to do. Furthermore, (3) the motives to CSR often originate from corporate culture and personal values from leading individuals, which together with requirements from important costumers seems to be the most common motives to CSR in SMEs, while the most distinctive barrier (4) concerns the lack of knowledge and understanding of CSR among employees which also influence other barriers such as time, communication and the ability to see the long term advantages of CSR.},
 author    = {Halling, Henrik and Karlsson, Erik},
 keyword   = {corporate social responsibility (CSR),små och medelstora företag (SMEs),motiv,hinder,uppfattning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {CSR i SMEs - En studie om uppfattning, motiv och hinder},
 year     = {2013},
}