Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Långsiktiga effekter på avkastningen efter omvänd aktiesplit

Buö, Jessica LU ; Kusoffsky, Jesper LU and Molander Kroon, Ellinor LU (2013) FEKH89 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Långsiktiga effekter på avkastningen efter omvänd aktiesplit

Seminariedatum: 2013-06-05

Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Jessica Buö, Jesper Kusoffsky, Ellinor Molander Kroon

Handledare: Tore Eriksson

Nyckelord: Omvänd aktiesplit, avvikande avkastning, Market-to-Book, splitfaktor, marknadsvärde

Syfte: Att undersöka de långsiktiga effekterna av omvänd aktiesplit på den svenska aktiemarknaden samt förklara hur utvalda variabler kan kopplas samman med avkastningen efter att sammanläggningen.
Det med förhoppningen om att bidra med ny förståelse inom området.

Metod: Studien genomför en kvantitativ undersökning med två... (More)
Examensarbetets titel: Långsiktiga effekter på avkastningen efter omvänd aktiesplit

Seminariedatum: 2013-06-05

Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Jessica Buö, Jesper Kusoffsky, Ellinor Molander Kroon

Handledare: Tore Eriksson

Nyckelord: Omvänd aktiesplit, avvikande avkastning, Market-to-Book, splitfaktor, marknadsvärde

Syfte: Att undersöka de långsiktiga effekterna av omvänd aktiesplit på den svenska aktiemarknaden samt förklara hur utvalda variabler kan kopplas samman med avkastningen efter att sammanläggningen.
Det med förhoppningen om att bidra med ny förståelse inom området.

Metod: Studien genomför en kvantitativ undersökning med två populationer. Ansatsen är deduktiv och använder tidigare etablerade teorier och metoder för att redogöra vilka effekter en omvänd aktiesplit har på den svenska aktiemarknaden.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv tar avstamp ur tidigare forskning inom området. Teorierna som tillämpas har tidigare använts på andra marknader för att beskriva effekterna av omvänd aktiesplit.

Empiri: Studien har för avsikt att undersöka företag som genomfört omvänd aktiesplit under perioden 2001 till 2009. Majoriteten av materialet är hämtat från Thomson Reuters databaser Datastream och Eikon.

Resultat: Studien visar en signifikant negativ avvikande avkastning för den ett-, två- respektive treårsperiod som följer genomförandet av omvänd aktiesplit. Vidare visar regressionen att av de utvalda variablerna, har enbart Market-to-Book ett signifikant samband med den avvikande avkastningen.


Title: Long-term effects on stock returns following reverse stock splits

Seminar date: 2013-06-05

Course: FEKH89, Degree Project in Finance, Undergraduate level, Business Administration, 15 ECTS

Authors: Jessica Buö, Jesper Kusoffsky, Ellinor Molander Kroon

Advisor: Tore Eriksson

Key words: Reverse stock split, abnormal returns, Market-to-Book, split factor, market value

Purpose: To examine the long-run effects of reverse stock splits on the Swedish stock market and explain how chosen variables can be linked to the return after the reverse split is implemented. This is done with the ambition to contribute with a deeper understanding of the event and its effects.

Methodology: The study conducts a quantitative study of two populations. The approach is deductive and uses previously established theories and methods to explain what effects reverse stock split have on the Swedish stock market.

Theoretical perspectives: The theoretical perspective is based on the previous research in the area. The theories applied have previously been used in studies examining other markets to describe the effects of the reverse stock split.

Empirical foundation: The study intends to examine companies implementing reverse stock split during the period from 2001 to 2009. The majority of the data has been collected using Thomson Reuters Datastream and Eikon database.

Conclusions: The results show a significant negative abnormal return in the three years following the effective day of the reverse stock split. The regression analysis further shows that market-to-book has a significant relationship with the abnormal stock return in the post event period. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Buö, Jessica LU ; Kusoffsky, Jesper LU and Molander Kroon, Ellinor LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Omvänd aktiesplit, avvikande avkastning, Market-to-Book, splitfaktor, marknadsvärde Reverse stock split, abnormal returns, split factor, market value
language
Swedish
id
3947283
date added to LUP
2013-07-30 11:07:47
date last changed
2013-07-30 11:07:47
@misc{3947283,
 abstract   = {Examensarbetets titel: 	Långsiktiga effekter på avkastningen efter omvänd aktiesplit 

Seminariedatum: 	2013-06-05

Ämne/kurs: 	FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

Författare:	Jessica Buö, Jesper Kusoffsky, Ellinor Molander Kroon

Handledare:	Tore Eriksson

Nyckelord: 	Omvänd aktiesplit, avvikande avkastning, Market-to-Book, splitfaktor, marknadsvärde

Syfte: 	Att undersöka de långsiktiga effekterna av omvänd aktiesplit på den svenska aktiemarknaden samt förklara hur utvalda variabler kan kopplas samman med avkastningen efter att sammanläggningen. 
	Det med förhoppningen om att bidra med ny förståelse inom området.

Metod: 	Studien genomför en kvantitativ undersökning med två populationer. Ansatsen är deduktiv och använder tidigare etablerade teorier och metoder för att redogöra vilka effekter en omvänd aktiesplit har på den svenska aktiemarknaden. 

Teoretiska perspektiv: 	Studiens teoretiska perspektiv tar avstamp ur tidigare forskning inom området. Teorierna som tillämpas har tidigare använts på andra marknader för att beskriva effekterna av omvänd aktiesplit.

Empiri: 	Studien har för avsikt att undersöka företag som genomfört omvänd aktiesplit under perioden 2001 till 2009. Majoriteten av materialet är hämtat från Thomson Reuters databaser Datastream och Eikon. 

Resultat: 	Studien visar en signifikant negativ avvikande avkastning för den ett-, två- respektive treårsperiod som följer genomförandet av omvänd aktiesplit. Vidare visar regressionen att av de utvalda variablerna, har enbart Market-to-Book ett signifikant samband med den avvikande avkastningen. 


Title:	 Long-term effects on stock returns following reverse stock splits

Seminar date: 	2013-06-05

Course: 	FEKH89, Degree Project in Finance, Undergraduate level, Business Administration, 15 ECTS

Authors: 	Jessica Buö, Jesper Kusoffsky, Ellinor Molander Kroon

Advisor: 	Tore Eriksson

Key words: 	Reverse stock split, abnormal returns, Market-to-Book, split factor, market value

Purpose: 	To examine the long-run effects of reverse stock splits on the Swedish stock market and explain how chosen variables can be linked to the return after the reverse split is implemented. This is done with the ambition to contribute with a deeper understanding of the event and its effects.

Methodology: 	The study conducts a quantitative study of two populations. The approach is deductive and uses previously established theories and methods to explain what effects reverse stock split have on the Swedish stock market. 

Theoretical perspectives: 	The theoretical perspective is based on the previous research in the area. The theories applied have previously been used in studies examining other markets to describe the effects of the reverse stock split.

Empirical foundation: 	The study intends to examine companies implementing reverse stock split during the period from 2001 to 2009. The majority of the data has been collected using Thomson Reuters Datastream and Eikon database. 

Conclusions: 	The results show a significant negative abnormal return in the three years following the effective day of the reverse stock split. The regression analysis further shows that market-to-book has a significant relationship with the abnormal stock return in the post event period.},
 author    = {Buö, Jessica and Kusoffsky, Jesper and Molander Kroon, Ellinor},
 keyword   = {Omvänd aktiesplit,avvikande avkastning,Market-to-Book,splitfaktor,marknadsvärde Reverse stock split,abnormal returns,split factor,market value},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Långsiktiga effekter på avkastningen efter omvänd aktiesplit},
 year     = {2013},
}