Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Riskaversion och ansträngning vid prestationsbaserad ersättning - En kvantitativ studie på bostadsmäklare i Skåne

Andersson, Malin LU ; Damm, Martin LU and Lindskog Andersson, Marcus LU (2013) FEKH19 20131
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING

Examensarbetets titel: Riskaversion och ansträngning vid prestationsbaserad ersättning

Seminariedatum: 2013-06-07

Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Malin Andersson, Martin Damm och Marcus Lindskog Andersson

Handledare: Christine Blomquist

Nyckelord: Agentteorin, Incitament, Prestationsbaserad ersättning, Riskaversion, Ansträngning

Syfte: Studiens syfte är att undersöka om samband kan påvisas mellan bostadsmäklares riskaversion och deras ansträngning. Vi undersöker även om det föreligger något samband mellan bostadsmäklares riskaversion och variablerna kön och ålder.

Metod: En tvärsnittsstudie med en deduktiv ansats genomfördes via en web-baserad enkät.... (More)
SAMMANFATTNING

Examensarbetets titel: Riskaversion och ansträngning vid prestationsbaserad ersättning

Seminariedatum: 2013-06-07

Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Malin Andersson, Martin Damm och Marcus Lindskog Andersson

Handledare: Christine Blomquist

Nyckelord: Agentteorin, Incitament, Prestationsbaserad ersättning, Riskaversion, Ansträngning

Syfte: Studiens syfte är att undersöka om samband kan påvisas mellan bostadsmäklares riskaversion och deras ansträngning. Vi undersöker även om det föreligger något samband mellan bostadsmäklares riskaversion och variablerna kön och ålder.

Metod: En tvärsnittsstudie med en deduktiv ansats genomfördes via en web-baserad enkät. Enkäten mätte variablerna riskaversion, ansträngning, kön och ålder. Insamlad data analyserades genom statistiska test. Detta gjordes dels för att undersöka ett eventuellt samband mellan variablerna riskaversion och ansträngning, dels för att undersöka ett eventuellt samband mellan riskaversion och variablerna kön och ålder.

Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket har sin utgångspunkt i agentteorin som beskriver intressekonflikten mellan principalen och agenten samt hur risk förflyttas från principalen till agenten då ersättningen är prestationsbaserad. Enligt teorin har agenter olika attityd till risktagande. En mindre riskavert person kommer att anstränga sig mer vid prestationsbaserad ersättning jämfört med en mer riskavert sådan. Dock är sambandet mellan riskaversion och ansträngning vid prestationsbaserad ersättning ett ämne som är tämligen outforskat.

Empiri: Tidigare forskning tyder på att kvinnor tenderar att vara mer riskaverta än män och att äldre är mer riskaverta än yngre. Vi har valt att undersöka bostadsmäklarbranschen i Skåne och vårt urval består av bostadsmäklare i Malmö/Lund eftersom könsfördelning och åldersspridning i denna region är proportionerlig med vår population. Att vara bostadsmäklare anses vara riskfyllt eftersom ersättningen inom denna bransch ofta är helt provisionsbaserad och det pågår en debatt huruvida ersättningssystemet är optimalt inom branschen. Detta gör det intressant och lämpligt att utföra undersökningen på bostadsmäklarbranschen.

Resultat: Studien visar att det inte förekommer något signifikant linjärt samband mellan riskaversion och ansträngning vid prestationsbaserad ersättning. Det finns dock en mycket svag negativ korrelation mellan riskaversion och ansträngning. Vi kan ej heller påvisa någon signifikant skillnad mellan män och kvinnors riskaversion. Vidare visade undersökningen att det inte förekommer något signifikant linjärt samband mellan riskaversion och ålder. Vi ser dock en mycket svag tendens till att riskaversionen ökar i takt med att respondenterna blir äldre. På grund av för låga signifikansnivåer i samtliga tester kan vi inte med säkerhet säga att de erhållna resultaten är representativa för populationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Malin LU ; Damm, Martin LU and Lindskog Andersson, Marcus LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20131
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Agentteorin, Incitament, Prestationsbaserad ersättning, Riskaversion, Ansträngning
language
Swedish
id
3959374
date added to LUP
2013-08-12 07:40:18
date last changed
2013-08-12 07:40:18
@misc{3959374,
 abstract   = {SAMMANFATTNING

Examensarbetets titel: Riskaversion och ansträngning vid prestationsbaserad ersättning

Seminariedatum: 2013-06-07

Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Malin Andersson, Martin Damm och Marcus Lindskog Andersson

Handledare: Christine Blomquist

Nyckelord: Agentteorin, Incitament, Prestationsbaserad ersättning, Riskaversion, Ansträngning

Syfte: Studiens syfte är att undersöka om samband kan påvisas mellan bostadsmäklares riskaversion och deras ansträngning. Vi undersöker även om det föreligger något samband mellan bostadsmäklares riskaversion och variablerna kön och ålder. 

Metod: En tvärsnittsstudie med en deduktiv ansats genomfördes via en web-baserad enkät. Enkäten mätte variablerna riskaversion, ansträngning, kön och ålder. Insamlad data analyserades genom statistiska test. Detta gjordes dels för att undersöka ett eventuellt samband mellan variablerna riskaversion och ansträngning, dels för att undersöka ett eventuellt samband mellan riskaversion och variablerna kön och ålder.

Teoretiska perspektiv: Det teoretiska ramverket har sin utgångspunkt i agentteorin som beskriver intressekonflikten mellan principalen och agenten samt hur risk förflyttas från principalen till agenten då ersättningen är prestationsbaserad. Enligt teorin har agenter olika attityd till risktagande. En mindre riskavert person kommer att anstränga sig mer vid prestationsbaserad ersättning jämfört med en mer riskavert sådan. Dock är sambandet mellan riskaversion och ansträngning vid prestationsbaserad ersättning ett ämne som är tämligen outforskat.

Empiri: Tidigare forskning tyder på att kvinnor tenderar att vara mer riskaverta än män och att äldre är mer riskaverta än yngre. Vi har valt att undersöka bostadsmäklarbranschen i Skåne och vårt urval består av bostadsmäklare i Malmö/Lund eftersom könsfördelning och åldersspridning i denna region är proportionerlig med vår population. Att vara bostadsmäklare anses vara riskfyllt eftersom ersättningen inom denna bransch ofta är helt provisionsbaserad och det pågår en debatt huruvida ersättningssystemet är optimalt inom branschen. Detta gör det intressant och lämpligt att utföra undersökningen på bostadsmäklarbranschen. 

Resultat: Studien visar att det inte förekommer något signifikant linjärt samband mellan riskaversion och ansträngning vid prestationsbaserad ersättning. Det finns dock en mycket svag negativ korrelation mellan riskaversion och ansträngning. Vi kan ej heller påvisa någon signifikant skillnad mellan män och kvinnors riskaversion. Vidare visade undersökningen att det inte förekommer något signifikant linjärt samband mellan riskaversion och ålder. Vi ser dock en mycket svag tendens till att riskaversionen ökar i takt med att respondenterna blir äldre. På grund av för låga signifikansnivåer i samtliga tester kan vi inte med säkerhet säga att de erhållna resultaten är representativa för populationen.},
 author    = {Andersson, Malin and Damm, Martin and Lindskog Andersson, Marcus},
 keyword   = {Agentteorin,Incitament,Prestationsbaserad ersättning,Riskaversion,Ansträngning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Riskaversion och ansträngning vid prestationsbaserad ersättning - En kvantitativ studie på bostadsmäklare i Skåne},
 year     = {2013},
}