Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kombinationen av skattetillägg och skattebrott - En analys av konsekvenserna efter Högsta domstolens juni- och juliavgöranden samt en analys av ett nytt lagförslag

Semark, Jacob LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract
A court ruling came through the Swedish Supreme Court to declare that the ne bis in idem principle prevents various processes for tax surcharges and prosecution for tax offenses due to the same acts of providing false information in an income tax return (the June ruling). A later ruling prohibits the two sanctions and it has been applied retroactively since 10th February 2009 (the July ruling).

The purpose of this study is to investigate the cause and consequences of the June and July rulings from 2013. It also aims to analyze a bill for the coordination of tax surcharges and prosecution for tax offenses in court.

This study finds that the individual who have served an imprisonment due to a tax offence after an imposition of tax... (More)
A court ruling came through the Swedish Supreme Court to declare that the ne bis in idem principle prevents various processes for tax surcharges and prosecution for tax offenses due to the same acts of providing false information in an income tax return (the June ruling). A later ruling prohibits the two sanctions and it has been applied retroactively since 10th February 2009 (the July ruling).

The purpose of this study is to investigate the cause and consequences of the June and July rulings from 2013. It also aims to analyze a bill for the coordination of tax surcharges and prosecution for tax offenses in court.

This study finds that the individual who have served an imprisonment due to a tax offence after an imposition of tax surcharge can obtain indemnity under a special act (frihetsberövandelagen). In other cases, the claim for damages must be based on ordinary tort law.

A public inquiry has submitted a report that a new law is proposed for the imposition of tax surcharges in the general courts when the constituent elements for tax offence are fulfilled simultaneously. Consequently, the proposed coordination of the sanctions should not conflict the principle of ne bis in idem. The result of my analysis, concerning the proposed legislation, is a suggestion on higher requirements for crime reports so merely the most serious tax crimes are prosecuted by the national tax legislation. To create uniformity with the imposition of tax surcharges in general administrative courts of appeal, the general court of appeal should not either be able to establish requirements for hearing the case regarding the tax surcharge.

My assessment is that the proposal will not be implemented. The reason is that the application will be too complex because it means that the taxation issue is still to be decided in an administrative court. The individual may still have to run two parallel processes, one for the taxation issue in general administrative court and one for the tax surcharge combined with tax offense in general court. Another result is that the suspect may be acquitted for the prosecution but still charged tax surcharges because the standard of proof is lower and has no subjective element such as intent or negligence.

According to my analysis, the alternative system could be preferable where the authority chooses whether the providing of false information must be sanctioned with tax surcharges or public prosecution. However, a disadvantage with the alternative system is when a dismissed indictment prevents further imposition of tax surcharges because then the suspect is freed from sanction in accordance with the ne bis in idem principle. In my view, the introduction of a "tax find" in the criminal tax law could therefore be a solution to replace the tax surcharges. (Less)
Abstract (Swedish)
Högsta domstolen har genom det s.k. juniavgörandet fastslagit att ne bis in idem-principen utgör hinder för att i olika processer påföra skattetillägg och åtala för skattebrott för samma oriktiga uppgift i en inkomstdeklaration. Enligt det senare s.k. juliavgörandet gäller förbudet mot dubbla sanktioner retroaktivt sedan den 10 februari 2009.

Syftet med denna uppsats är att utreda orsaken till och konsekvenserna av juni- och juliavgörandena från 2013. Syftet är också att analysera ett lagförslag för samordning av skattetillägg och skattebrott i allmän domstol.

I uppsatsen konstateras att personer som har dömts till fängelse på grund av skattebrott efter ett påförande av skattetillägg kan erhålla skadestånd enligt... (More)
Högsta domstolen har genom det s.k. juniavgörandet fastslagit att ne bis in idem-principen utgör hinder för att i olika processer påföra skattetillägg och åtala för skattebrott för samma oriktiga uppgift i en inkomstdeklaration. Enligt det senare s.k. juliavgörandet gäller förbudet mot dubbla sanktioner retroaktivt sedan den 10 februari 2009.

Syftet med denna uppsats är att utreda orsaken till och konsekvenserna av juni- och juliavgörandena från 2013. Syftet är också att analysera ett lagförslag för samordning av skattetillägg och skattebrott i allmän domstol.

I uppsatsen konstateras att personer som har dömts till fängelse på grund av skattebrott efter ett påförande av skattetillägg kan erhålla skadestånd enligt frihetsberövandelagen. I andra fall måste skadeståndsyrkandet grundas på vanliga skadeståndsrättsliga principer.

En statlig utredning har lämnat ett betänkande där en ny lag föreslås för påförande av skattetillägg i allmän domstol när den oriktiga uppgiften också leder till skattebrottsåtal. Följaktligen innebär förslaget en samordning av sanktionerna för att principen om ne bis in idem inte ska utgöra hinder.

I uppsatsen konstaterar jag att lagförslaget borde korrigeras så att enbart de allvarligaste skattebrotten leder till åtal genom att gränsen för Skatteverkets anmälningsplikt höjs. För att skapa en likformighet med påförandet av skattetillägg i allmän förvaltningsdomstol bör inte heller prövningstillstånd kunna fordras för överprövning av skattetillägget i allmän domstol.

Min bedömning är att lagförslaget om påförande av skattetillägg i allmän domstol inte kommer att genomföras i dess nuvarande form. Anledningen är att tillämpningen kommer att bli alltför komplicerad eftersom det innebär att beskattningsfrågan fortfarande ska avgöras i allmän förvaltningsdomstol. Den enskilde kan därmed fortfarande behöva driva två parallella processer, en för beskattningsfrågan i allmän förvaltningsdomstol och en för skattetillägget kombinerat med skattebrottet i allmän domstol. Ett annat resultat är att den misstänkte kan frias för åtalet men ändå påföras skattetillägg eftersom beviskraven är lägre och saknar subjektiva rekvisit såsom uppsåt eller oaktsamhet.

Om mina föreslagna ändringar inte går att genomföra anser jag att ett vägvalssystem är att föredra. Ett vägvalssystem innebär att det allmänna väljer om den oriktiga uppgiften ska sanktioneras med skattetillägg eller allmänt åtal. Problemet med vägvalsmodellen är emellertid att den misstänkte går helt utan påföljd om åtalet ogillas även om skattetillägg annars hade kunnat påföras med ett betydande belopp. Enligt min uppfattning kan därför en slags ”skattebot” i skattebrottslagstiftningen vara en lösning för att ersätta skattetillägget och förbättra vägvalssystemet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Semark, Jacob LU
supervisor
organization
alternative title
Tax surcharge and tax offence
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
ne bis in idem, skatterätt
language
Swedish
id
4227453
date added to LUP
2014-01-15 14:38:56
date last changed
2014-01-15 14:38:56
@misc{4227453,
 abstract   = {A court ruling came through the Swedish Supreme Court to declare that the ne bis in idem principle prevents various processes for tax surcharges and prosecution for tax offenses due to the same acts of providing false information in an income tax return (the June ruling). A later ruling prohibits the two sanctions and it has been applied retroactively since 10th February 2009 (the July ruling).

The purpose of this study is to investigate the cause and consequences of the June and July rulings from 2013. It also aims to analyze a bill for the coordination of tax surcharges and prosecution for tax offenses in court.

This study finds that the individual who have served an imprisonment due to a tax offence after an imposition of tax surcharge can obtain indemnity under a special act (frihetsberövandelagen). In other cases, the claim for damages must be based on ordinary tort law.

A public inquiry has submitted a report that a new law is proposed for the imposition of tax surcharges in the general courts when the constituent elements for tax offence are fulfilled simultaneously. Consequently, the proposed coordination of the sanctions should not conflict the principle of ne bis in idem. The result of my analysis, concerning the proposed legislation, is a suggestion on higher requirements for crime reports so merely the most serious tax crimes are prosecuted by the national tax legislation. To create uniformity with the imposition of tax surcharges in general administrative courts of appeal, the general court of appeal should not either be able to establish requirements for hearing the case regarding the tax surcharge.

My assessment is that the proposal will not be implemented. The reason is that the application will be too complex because it means that the taxation issue is still to be decided in an administrative court. The individual may still have to run two parallel processes, one for the taxation issue in general administrative court and one for the tax surcharge combined with tax offense in general court. Another result is that the suspect may be acquitted for the prosecution but still charged tax surcharges because the standard of proof is lower and has no subjective element such as intent or negligence.

According to my analysis, the alternative system could be preferable where the authority chooses whether the providing of false information must be sanctioned with tax surcharges or public prosecution. However, a disadvantage with the alternative system is when a dismissed indictment prevents further imposition of tax surcharges because then the suspect is freed from sanction in accordance with the ne bis in idem principle. In my view, the introduction of a "tax find" in the criminal tax law could therefore be a solution to replace the tax surcharges.},
 author    = {Semark, Jacob},
 keyword   = {ne bis in idem,skatterätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kombinationen av skattetillägg och skattebrott - En analys av konsekvenserna efter Högsta domstolens juni- och juliavgöranden samt en analys av ett nytt lagförslag},
 year     = {2013},
}