Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Intagningsförfarandet vid psykiatrisk tvångsvård - patientens rättsäkerhet kontra cheföverläkarens befogenheter

Dahle, Erik LU (2013) LAGF03 20132
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Förevarande arbete syftar till att ur rättsäkerhetssynpunkt granska rättsreglerna beträffande intagningsförfarandet vid psykiatrisk tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Därvid kommer särskild fokus att riktas mot läkarnas rättsliga ställning. För att uppnå syftet undersöks rättsäkerhetsbegreppet och gällande rätt rörande beslut om tvångsvård. Rättsäkerhetsperspektivet riktar sig mot patienten under intagningsförfarandet, varvid läkarna har en utpräglad roll.

All vård som ges inom hälso- och sjukvården är i utgångspunkt av frivillig karaktär. Patienten har generellt en obegränsad rätt att avstå från vård och behandling, både somatisk och psykiatrisk. Vård mot den enskildes vilja kan endast komma ifråga... (More)
Förevarande arbete syftar till att ur rättsäkerhetssynpunkt granska rättsreglerna beträffande intagningsförfarandet vid psykiatrisk tvångsvård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Därvid kommer särskild fokus att riktas mot läkarnas rättsliga ställning. För att uppnå syftet undersöks rättsäkerhetsbegreppet och gällande rätt rörande beslut om tvångsvård. Rättsäkerhetsperspektivet riktar sig mot patienten under intagningsförfarandet, varvid läkarna har en utpräglad roll.

All vård som ges inom hälso- och sjukvården är i utgångspunkt av frivillig karaktär. Patienten har generellt en obegränsad rätt att avstå från vård och behandling, både somatisk och psykiatrisk. Vård mot den enskildes vilja kan endast komma ifråga under de förutsättningar som anges i särskilda tvångslagar. I fråga om psykiatrisk tvångsvård framgår förutsättningarna av 3 § LPT. Vid tvångsomhändertagandets inledande fyra veckor saknas krav på en domstolsprövning, istället är det då upp till vårdpersonalen att bedöma huruvida dessa förutsättningar är att anse som uppfyllda. Vid medgivande till längre vårdtider är det chefsöverläkarens uppgift att kontinuerligt överväga frågan om huruvida tvångsvården ska upphöra.

Lagstiftningen uppställer flera moment som syftar till att stärka patientens rättsäkerhet. Rättssäkerhet är en förutsättning för att en stat skall kunna kallas en rättsstat. Rättsstatsidealet förutsätter att rättsreglerna har ett sådant innehåll att individen inte endast skyddas mot övergrepp från andra individer, utan även mot själva skyddsorganisationen. Lämnas vidsträckt utrymme för skönsmässiga bedömningar av den som ska tillämpa lagen riskerar beslutsfattandet att bli godtyckligt. Undersökningen visar att rättsreglerna, även om lagens utformning till stora delar accentuerar patientens rättsäkerhet, vid ett flertal av de bedömningar som åligger chefsöverläkaren lämnar utrymme för vidsträckta tolkningar och skönsmässiga bedömningar. Dessutom sträcker sig chefsöverläkarens lagstadgade inflytande och närmast ensidiga ansvar i förhållande till patienten anmärkningsvärt långt. Att belasta ett och samma subjekt med så hög grad av auktoritet ter sig märkligt ur rättsäkerhetssynpunkt, i synnerhet då ett flertal av dennes beslut i varierande omfattning riskerar att påverkas av skönsmässiga bedömningar. (Less)
Abstract
This thesis aims to examine the legislation regarding the admission procedure as regards to the practice of compulsory psychiatric care, which is regulated in the Swedish Compulsory Psychiatric Care Act (SFS 1991:1128). Furthermore, it seeks to evaluate if, and to what extent, this process can be regarded as fully respecting the legal rights of the individual. Particular focus will be directed at the legal role of the physicians. In order to fulfill the thesis, the concept of the term legal security and applicable rules regarding the admission procedure will be depicted. The legal security perspective is mainly meant to evaluate whether the legal rights of the individual is respected.

All care provided within the health care system of... (More)
This thesis aims to examine the legislation regarding the admission procedure as regards to the practice of compulsory psychiatric care, which is regulated in the Swedish Compulsory Psychiatric Care Act (SFS 1991:1128). Furthermore, it seeks to evaluate if, and to what extent, this process can be regarded as fully respecting the legal rights of the individual. Particular focus will be directed at the legal role of the physicians. In order to fulfill the thesis, the concept of the term legal security and applicable rules regarding the admission procedure will be depicted. The legal security perspective is mainly meant to evaluate whether the legal rights of the individual is respected.

All care provided within the health care system of Sweden is initially of a voluntary nature. The patient generally has an unlimited right to refrain from somatic and psychiatric health care. Compulsory treatment may only be carried out under the conditions set out in specific coercive laws. In the case of compulsory psychiatric treatment the preconditions are regulated in 3 § of the Care Act. The initial four weeks of the compulsory care does not require a judicial review, instead it is up to the doctors to assess whether these conditions are to be considered as fulfilled. At the Court's consent to longer periods of care, it is the duty of the chief physician to continuously consider the question of whether the compulsory treatment should be discontinued.

The legislation provides several measures meant to strengthen the patient's legal security. Legal security is a prerequisite in order for a State to considered as a rule of law. Ideally, the rule of law requires that the legislation is such that the individual is protected, not only from abuse by other individuals, but also against the state itself. If the legislation leaves a significant opening for subjective interpretation, the decision making carries a risk of becoming arbitrary. The results of this paper shows that the legislation, although the law's configuration to a great extent seeks to accentuate the legal security of the patient, on a number of the assessments which are to be made by the chief physician, leaves an opening for expansive interpretations and arbitrary assessments. Moreover, the chief physician's legal influence and nearly unilateral responsibility towards the patient is remarkably extensive. To provide a single subject with such a high degree of authority is remarkable from a legal security perspective, particularly when a number of his or her decisions, to varying extents, are likely to be affected by the exercise of discretion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahle, Erik LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Tvångsvård, Förvaltningsrätt, Socialrätt, LPT, Intagningsförfarande, Rättsäkerhet, Chefsöverläkare
language
Swedish
id
4229012
date added to LUP
2014-01-28 17:39:26
date last changed
2014-01-28 17:39:26
@misc{4229012,
 abstract   = {This thesis aims to examine the legislation regarding the admission procedure as regards to the practice of compulsory psychiatric care, which is regulated in the Swedish Compulsory Psychiatric Care Act (SFS 1991:1128). Furthermore, it seeks to evaluate if, and to what extent, this process can be regarded as fully respecting the legal rights of the individual. Particular focus will be directed at the legal role of the physicians. In order to fulfill the thesis, the concept of the term legal security and applicable rules regarding the admission procedure will be depicted. The legal security perspective is mainly meant to evaluate whether the legal rights of the individual is respected.

All care provided within the health care system of Sweden is initially of a voluntary nature. The patient generally has an unlimited right to refrain from somatic and psychiatric health care. Compulsory treatment may only be carried out under the conditions set out in specific coercive laws. In the case of compulsory psychiatric treatment the preconditions are regulated in 3 § of the Care Act. The initial four weeks of the compulsory care does not require a judicial review, instead it is up to the doctors to assess whether these conditions are to be considered as fulfilled. At the Court's consent to longer periods of care, it is the duty of the chief physician to continuously consider the question of whether the compulsory treatment should be discontinued.

The legislation provides several measures meant to strengthen the patient's legal security. Legal security is a prerequisite in order for a State to considered as a rule of law. Ideally, the rule of law requires that the legislation is such that the individual is protected, not only from abuse by other individuals, but also against the state itself. If the legislation leaves a significant opening for subjective interpretation, the decision making carries a risk of becoming arbitrary. The results of this paper shows that the legislation, although the law's configuration to a great extent seeks to accentuate the legal security of the patient, on a number of the assessments which are to be made by the chief physician, leaves an opening for expansive interpretations and arbitrary assessments. Moreover, the chief physician's legal influence and nearly unilateral responsibility towards the patient is remarkably extensive. To provide a single subject with such a high degree of authority is remarkable from a legal security perspective, particularly when a number of his or her decisions, to varying extents, are likely to be affected by the exercise of discretion.},
 author    = {Dahle, Erik},
 keyword   = {Tvångsvård,Förvaltningsrätt,Socialrätt,LPT,Intagningsförfarande,Rättsäkerhet,Chefsöverläkare},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intagningsförfarandet vid psykiatrisk tvångsvård - patientens rättsäkerhet kontra cheföverläkarens befogenheter},
 year     = {2013},
}