Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lagens "signalverkan" - finns den? En utredning av en sexualbrottslagstiftnings möjlighet till normerande verkan med utgångspunkt i ett samtyckesbaserat våldtäktsbrott

Strand, Madelene LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract (Swedish)
På sexualbrottslagstiftningens område har det i Sverige under en längre tid pågått en intensiv debatt. Diskussionen rör frågan huruvida det i svensk rätt bör införas en våldtäktsbestämmelse där straffansvar grundas på ett bristande samtycke, istället för den nuvarande bestämmelsen som baseras på medel (tvång) och omständigheter (utnyttjande). Denna fråga utgör även den huvudsakliga frågeställningen i detta arbete. Efter att ha redogjort för debatten och för de argument som tas upp för och emot en samtyckesreglering kommer jag fram till att det utifrån dessa argument inte finns något givet svar på vilken av de två lagstiftningsteknikerna som är lämpligast. Inte heller det faktum att de två lagstiftningsteknikerna, rent tekniskt, kan... (More)
På sexualbrottslagstiftningens område har det i Sverige under en längre tid pågått en intensiv debatt. Diskussionen rör frågan huruvida det i svensk rätt bör införas en våldtäktsbestämmelse där straffansvar grundas på ett bristande samtycke, istället för den nuvarande bestämmelsen som baseras på medel (tvång) och omständigheter (utnyttjande). Denna fråga utgör även den huvudsakliga frågeställningen i detta arbete. Efter att ha redogjort för debatten och för de argument som tas upp för och emot en samtyckesreglering kommer jag fram till att det utifrån dessa argument inte finns något givet svar på vilken av de två lagstiftningsteknikerna som är lämpligast. Inte heller det faktum att de två lagstiftningsteknikerna, rent tekniskt, kan utformas så att de får samma innebörd och därmed omfattar precis samma typer av handlingar talar för att den ena skulle vara bättre än den andra. Detta kan tyckas tala för att det egentligen inte spelar någon större roll vilken av de två lagstiftningsmodellerna som väljs. Men det kan finnas anledning att undersöka ett av argumenten som förespråkarna för en samtyckesreglering framför närmre, nämligen det att en samtyckesbaserad våldtäktsbestämmelse kommer få en normerande verkan. Denna uppfattning bygger på en föreställning om att en samtyckesreglering i sig, genom att lagstiftaren då uttryckligen lyfter fram att ett samtycke från alla inblandade är avgörande för att en sexuell handling ska vara tillåten, inte endast kommer att påverka människors beteenden utan på sikt även deras attityder. Genom att människors inställning till sexualitet och till sexuella övergrepp förändras menar förespråkarna att en samtyckesreglering har möjlighet att dels förebygga sexuella övergrepp, dels förbättra samhällets bemötande av sexualbrottsoffer. Jag anser att detta argument är av en avgörande betydelse då ställning ska tas till huruvida Sverige bör behålla en våldtäktsbestämmelse baserad på tvång och utnyttjande eller införa en samtyckesbaserad. En delfråga i arbetet är således om lagstiftning har möjlighet att påverka människors inställning till sin egen, men även till andras sexualitet. Jag utreder även om en samtyckesreglering hade kunnat förebygga sexuella övergrepp eller på andra sätt förbättra samhällets hantering av sexualbrott. Genom att ur ett rättssociologiskt, kulturellt, historiskt och sexologiskt perspektiv fördjupa mig i varför människor begår sexuella övergrepp, om lagstiftning kan vara normgivande och om människors inställning till sexualitet låter sig påverkas av normer, kommer jag fram till att en samtyckesreglering kan komma att påverka människors inställning till sin egen och även till andras sexualitet. Jag kommer även fram till att en samtyckesreglering har möjlighet att förebygga en viss typ av sexualbrott samt att den kan bidra till att lösa vissa av de problem som genererar den kritik som idag riktas mot samhällets hantering av sexualbrott. Även om de två lagstiftningsteknikerna kan utformas så att de omfattar samma typer av handlingar kommer jag således fram till slutsatsen att en samtyckesreglering är överlägsen en våldtäktsbestämmelse baserad på tvång och utnyttjande. Dels med hänsyn till en samtyckesreglerings möjlighet att påverka människors attityder i en önskvärd riktning, dels med hänsyn till att dess brottskonstruktion i sig möjliggör ett annat angreppssätt jämfört med dagens reglering. Med insikten att en samtyckesreglering har möjlighet att bidra till samhälleliga fördelar som en tvångsreglering inte har är det inte längre oväsentligt vilken av modellerna som väljs. (Less)
Abstract
In Sweden there's an ongoing debate on the sexual offences law area. The discussion relates to whether the Swedish rape law should be a legislation where criminal liability is based on a lack of consent, rather than on coercion and exploitation, which is the current rule. This issue is also the main research question in this essay. After describing the debate and the arguments raised for and against the two regulations I reach the conclusion that there is no obvious answer to the question. Nor does the fact that the two legislative techniques can be designed to have the same meaning and thus include the same deeds give any answers to whether one of them might be better than the other. But there's one argument in the debate that's worth... (More)
In Sweden there's an ongoing debate on the sexual offences law area. The discussion relates to whether the Swedish rape law should be a legislation where criminal liability is based on a lack of consent, rather than on coercion and exploitation, which is the current rule. This issue is also the main research question in this essay. After describing the debate and the arguments raised for and against the two regulations I reach the conclusion that there is no obvious answer to the question. Nor does the fact that the two legislative techniques can be designed to have the same meaning and thus include the same deeds give any answers to whether one of them might be better than the other. But there's one argument in the debate that's worth giving a closer look, namely the one that a rape provision based on a lack of consent will have a normative effect. If this is the case, a rape law based on a lack of consent might be superior to a legislation based on coercion and exploitation. This belief is based on the notion that the law itself will make a difference. If the legislature expressly emphasize that a consent is crucial to whether a sexual act is allowed or not, the rape law might not only affect people's behavior but also their attitudes. The proponents of a rape law based on a lack of consent believe that if people's attitudes regarding sexuality and sexual abuse change, there's an opportunity to both prevent sexual abuse and to improve how society treats victims of sexual offences. I believe that this argument is of crucial importance when seeking to determine whether Sweden should maintain a rape law based on coercion and exploitation or introduce one based on a lack of consent. Therefore a sub-question of this work is if a legislation can influence people's attitudes regarding their own, but also regarding other people's sexuality. I also investigate if a legislation based on a lack of consent has a possibility to prevent sexual abuse or otherwise improve how society handles these crimes. In my essay I try to determine why people commit sexual assaults, if a legislation can create norms and if people's attitudes to sexuality can be influenced by norms. I try to answer my questions from a sociological, a cultural, a historical and a sexological perspective. What I present in the paper leads me to the conclusion that a rape law based on a lack of consent has the possibility to influence people's attitudes regarding both their own and other's sexuality. The regulation may also solve some of the problems that generate the criticism now directed at how society handles sexual offences. Although the two different legislative techniques can be designed to include the same types of deeds, I come to the conclusion that a rape law based on a lack of consent is superior to a rape law based on coercion and exploitation. This conclusion is based both on the ability of the legislation to influence norms and attitudes in a desired direction, but also on the advantages of the legislation design as such. With the knowledge that a rape law based on a lack of consent has the ability to contribute to societal benefits in a way that a regulation based on coercion and exploitation can not, it is no longer immaterial which of the models to choose. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strand, Madelene LU
supervisor
organization
alternative title
The normative effect of a sexual offences legislation with focus on a rape law based on a lack of consent
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, sexualbrott, samtycke, våldtäkt, lagstiftningsnormerande verkan
language
Swedish
id
4229369
date added to LUP
2014-01-27 08:40:42
date last changed
2014-01-27 08:40:42
@misc{4229369,
 abstract   = {In Sweden there's an ongoing debate on the sexual offences law area. The discussion relates to whether the Swedish rape law should be a legislation where criminal liability is based on a lack of consent, rather than on coercion and exploitation, which is the current rule. This issue is also the main research question in this essay. After describing the debate and the arguments raised for and against the two regulations I reach the conclusion that there is no obvious answer to the question. Nor does the fact that the two legislative techniques can be designed to have the same meaning and thus include the same deeds give any answers to whether one of them might be better than the other. But there's one argument in the debate that's worth giving a closer look, namely the one that a rape provision based on a lack of consent will have a normative effect. If this is the case, a rape law based on a lack of consent might be superior to a legislation based on coercion and exploitation. This belief is based on the notion that the law itself will make a difference. If the legislature expressly emphasize that a consent is crucial to whether a sexual act is allowed or not, the rape law might not only affect people's behavior but also their attitudes. The proponents of a rape law based on a lack of consent believe that if people's attitudes regarding sexuality and sexual abuse change, there's an opportunity to both prevent sexual abuse and to improve how society treats victims of sexual offences. I believe that this argument is of crucial importance when seeking to determine whether Sweden should maintain a rape law based on coercion and exploitation or introduce one based on a lack of consent. Therefore a sub-question of this work is if a legislation can influence people's attitudes regarding their own, but also regarding other people's sexuality. I also investigate if a legislation based on a lack of consent has a possibility to prevent sexual abuse or otherwise improve how society handles these crimes. In my essay I try to determine why people commit sexual assaults, if a legislation can create norms and if people's attitudes to sexuality can be influenced by norms. I try to answer my questions from a sociological, a cultural, a historical and a sexological perspective. What I present in the paper leads me to the conclusion that a rape law based on a lack of consent has the possibility to influence people's attitudes regarding both their own and other's sexuality. The regulation may also solve some of the problems that generate the criticism now directed at how society handles sexual offences. Although the two different legislative techniques can be designed to include the same types of deeds, I come to the conclusion that a rape law based on a lack of consent is superior to a rape law based on coercion and exploitation. This conclusion is based both on the ability of the legislation to influence norms and attitudes in a desired direction, but also on the advantages of the legislation design as such. With the knowledge that a rape law based on a lack of consent has the ability to contribute to societal benefits in a way that a regulation based on coercion and exploitation can not, it is no longer immaterial which of the models to choose.},
 author    = {Strand, Madelene},
 keyword   = {straffrätt,sexualbrott,samtycke,våldtäkt,lagstiftningsnormerande verkan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lagens "signalverkan" - finns den? En utredning av en sexualbrottslagstiftnings möjlighet till normerande verkan med utgångspunkt i ett samtyckesbaserat våldtäktsbrott},
 year     = {2013},
}