Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vietnam and the Piracy Problem - The implications of Vietnam's WTO membership and the enactment of TRIPs

Akej, Charlotte LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract
On January 11, 2007, Vietnam joined the WTO. A requirement for joining the WTO is the adoption of TRIPs, a multilateral agreement whose purpose is to provide effective and adequate protection for intellectual property rights, in order to minimize obstacles to international trade and promote global competition. After joining the WTO, hopes were high that Vietnam’s copyright piracy would rapidly decrease. However, these expectations were not met and today, ten years later, copyright piracy is still a big problem in the country. The question is thus what could be done in order to reduce the piracy rates – and what are the reasons behind the vast percentage of piracy?

Intellectual property rights are a relatively new concept in Vietnam, and... (More)
On January 11, 2007, Vietnam joined the WTO. A requirement for joining the WTO is the adoption of TRIPs, a multilateral agreement whose purpose is to provide effective and adequate protection for intellectual property rights, in order to minimize obstacles to international trade and promote global competition. After joining the WTO, hopes were high that Vietnam’s copyright piracy would rapidly decrease. However, these expectations were not met and today, ten years later, copyright piracy is still a big problem in the country. The question is thus what could be done in order to reduce the piracy rates – and what are the reasons behind the vast percentage of piracy?

Intellectual property rights are a relatively new concept in Vietnam, and the first comprehensive intellectual property law was not adopted until 2005. After amendments in 2009, the Law on Intellectual Property can be said to comply with the TRIPs standard in theory. In practice however, opinions differ on whether the law could really be said to live up to the TRIPs requirements. In particular, the enforcement system was deemed insufficient. As the Vietnamese court system is deemed incapable, most copyright infringement cases are referred to the administrative route. Nevertheless, the administrative action route is also criticized for being slow and not sufficiently up-to-date with current technology.

The conclusion of this thesis is that the underlying reason behind the problem of copyright piracy in Vietnam is complex. The thesis concludes that the main reasons behind the problem are the country’s situation as a developing country and the fact that intellectual property rights are initially a Western concept. To change a rehearsed behaviour takes time, and this could be one explanatory factor to why copyright piracy decreases so slowly.

To deal with the problem of copyright piracy, this thesis suggests several changes. First, the work on raising public awareness as regards the existence of copyright must continue. Secondly, the country’s judges needs to be educated on questions relating to copyright infringement. Thirdly, an overview of the existing administrative enforcement agencies should be performed, preferably resulting in a decrease of the number of agencies. Fourthly, an overview of the current Law on Intellectual Property should be performed. As of today, this thesis argues that the existing law does not live up to the standards of TRIPs. Lastly, it would be benefitting for both practitioners, judges themselves and law students if Vietnam decided to start publish its court cases.

Lastly, this thesis also put forward some alterations that the right owners themselves could perform in order to protect themselves from copyright piracy. It is recommended that the right owners stay pro-active and that they cooperate and put pressure on the Vietnamese Government.

Moreover, it is suggested that the right owners try to provide legal alternatives, in an attempt to try to curb for example online piracy. Lastly, it is proposed that differentiated prices on software might have a positive effect on reducing software piracy. (Less)
Abstract (Swedish)
Den 11 januari 2007 blev Vietnam medlem i WTO. Ett krav för medlemskap i världshandelsorganisationen är antagande av TRIPS, ett multilateralt avtal vars syfte är att erbjuda effektivt och adekvat skydd för immateriella rättigheter, för att på så sätt minimera hindren för global handel och främja internationell konkurrens. Efter Vietnams inträde i WTO var förhoppningen att andelen piratkopierade varor skulle sjunka drastiskt. Så blev emellertid inte fallet och idag, tio år senare, är piratkopiering fortfarande ett stort problem i landet. Frågan är således, vad kan göras åt den stora andelen piratkopierade varor – och vad är orsaken bakom denna höga mängd av falska produkter?

Immateriella rättigheter är ett relativt nytt begrepp i Vietnam... (More)
Den 11 januari 2007 blev Vietnam medlem i WTO. Ett krav för medlemskap i världshandelsorganisationen är antagande av TRIPS, ett multilateralt avtal vars syfte är att erbjuda effektivt och adekvat skydd för immateriella rättigheter, för att på så sätt minimera hindren för global handel och främja internationell konkurrens. Efter Vietnams inträde i WTO var förhoppningen att andelen piratkopierade varor skulle sjunka drastiskt. Så blev emellertid inte fallet och idag, tio år senare, är piratkopiering fortfarande ett stort problem i landet. Frågan är således, vad kan göras åt den stora andelen piratkopierade varor – och vad är orsaken bakom denna höga mängd av falska produkter?

Immateriella rättigheter är ett relativt nytt begrepp i Vietnam och den första heltäckande lagen rörande immaterialrätt antogs inte förrän år 2005. Efter substantiella ändringar år 2009 kan Lagen om Immaterialrätt sägas uppfylla TRIPs krav i teorin. Emellertid går åsikterna isär om huruvida lagen verkligen lever upp till TRIPs krav i praktiken. I synnerhet är det möjligheten till verkställighet som brister. Då det vietnamesiska domstolsväsendet bedöms vara otillräckligt väljer många rättighetsinnehavare att gå den administrativa vägen. Emellertid är inte heller den administrativa verkställighetsvägen helt perfekt, och de administrativa verkställande myndigheterna har anklagats för att vara långsamma i sin ärendehantering samt för att inte vara helt uppdaterade på dagens teknik.

Slutsatsen i denna uppsats är att den underliggande orsaken bakom problemet med piratkopiering i Vietnam inte är en utan flera. Slutsatsen som kan dras är att de främsta anledningarna bakom problemet med piratkopiering är landets situation som ett utvecklingsland samt det faktum att immateriella rättigheter ursprungligen är en västerländsk företeelse. Att ändra ett inövat beteende tar tid, detta kan vara en förklarande faktor till varför piratkopiering som företeelse minskar så långsamt.

Denna uppsats föreslår ett flertal ändringar för att hantera problemet med piratkopiering. Först och främst så föreslås fortsatt arbete med att öka allmänhetens kännedom om vad upphovsrätt är och vad det innebär. För det andra så behöver Vietnams domare fortsatt utbildning i frågor som rör upphovsrättsintrång. För det tredje så måste det göras en översikt av de befintliga administrativa verkställande myndigheterna. Förslagsvis bör denna översikt utmynna i att antalet administrativa verkställande myndigheter minskar. För det fjärde bör en genomgång av Lag om Immaterialrätt ske. Så som lagen ser ut idag, anser denna uppsats att lagen inte når upp till kraven som ställs i TRIPs. Slutligen skulle det gynna både praktiker, domare och juridikstudenter ifall Vietnam började publicera sina rättsfall offentligt.

Avslutningsvis ger denna uppsats även ett par förslag på förändringar som rättighetsinnehavarna själva kan genomföra för att skydda sig mot piratkopiering. Uppsatsen rekommenderar rättighetsinnehavarna att vara proaktiva och att de samarbetar och sätter press på den vietnamesiska regeringen. Vidare föreslås det att rättighetsinnehavarna försöker att erbjuda lagliga alternativt, vilket skulle kunna gynna förekomsten av piratkopiering online. Avslutningsvis föreslås differentierade priser på mjukvara, vilket skulle kunna ha en positiv effekt avseende piratkopiering av mjukvaror. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Akej, Charlotte LU
supervisor
organization
alternative title
Vietnam och piratproblemet - Innebörden av Vietnams medlemskap i WTO samt antagandet av TRIPS
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, Intellectual Property Rights, Intellectual Property, Vietnam, WTO, TRIPS, Copyright, Upphovsrätt
language
English
id
4230810
date added to LUP
2014-01-31 10:40:12
date last changed
2014-01-31 10:40:12
@misc{4230810,
 abstract   = {On January 11, 2007, Vietnam joined the WTO. A requirement for joining the WTO is the adoption of TRIPs, a multilateral agreement whose purpose is to provide effective and adequate protection for intellectual property rights, in order to minimize obstacles to international trade and promote global competition. After joining the WTO, hopes were high that Vietnam’s copyright piracy would rapidly decrease. However, these expectations were not met and today, ten years later, copyright piracy is still a big problem in the country. The question is thus what could be done in order to reduce the piracy rates – and what are the reasons behind the vast percentage of piracy?

Intellectual property rights are a relatively new concept in Vietnam, and the first comprehensive intellectual property law was not adopted until 2005. After amendments in 2009, the Law on Intellectual Property can be said to comply with the TRIPs standard in theory. In practice however, opinions differ on whether the law could really be said to live up to the TRIPs requirements. In particular, the enforcement system was deemed insufficient. As the Vietnamese court system is deemed incapable, most copyright infringement cases are referred to the administrative route. Nevertheless, the administrative action route is also criticized for being slow and not sufficiently up-to-date with current technology.

The conclusion of this thesis is that the underlying reason behind the problem of copyright piracy in Vietnam is complex. The thesis concludes that the main reasons behind the problem are the country’s situation as a developing country and the fact that intellectual property rights are initially a Western concept. To change a rehearsed behaviour takes time, and this could be one explanatory factor to why copyright piracy decreases so slowly.

To deal with the problem of copyright piracy, this thesis suggests several changes. First, the work on raising public awareness as regards the existence of copyright must continue. Secondly, the country’s judges needs to be educated on questions relating to copyright infringement. Thirdly, an overview of the existing administrative enforcement agencies should be performed, preferably resulting in a decrease of the number of agencies. Fourthly, an overview of the current Law on Intellectual Property should be performed. As of today, this thesis argues that the existing law does not live up to the standards of TRIPs. Lastly, it would be benefitting for both practitioners, judges themselves and law students if Vietnam decided to start publish its court cases.

Lastly, this thesis also put forward some alterations that the right owners themselves could perform in order to protect themselves from copyright piracy. It is recommended that the right owners stay pro-active and that they cooperate and put pressure on the Vietnamese Government. 

Moreover, it is suggested that the right owners try to provide legal alternatives, in an attempt to try to curb for example online piracy. Lastly, it is proposed that differentiated prices on software might have a positive effect on reducing software piracy.},
 author    = {Akej, Charlotte},
 keyword   = {Immaterialrätt,Intellectual Property Rights,Intellectual Property,Vietnam,WTO,TRIPS,Copyright,Upphovsrätt},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vietnam and the Piracy Problem - The implications of Vietnam's WTO membership and the enactment of TRIPs},
 year     = {2013},
}