Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

ME TARZAN YOU JANE? Bevisvärdering och uppsåtsprövning vid påstådda kränkningar av den sexuella självbestämmanderätten och den sexuella integriteten

Klapcic, Diana LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract (Swedish)
I uppsatsen undersöks bevisvärdering och uppsåtsprövning vid kränkningar av den sexuella självbestämmanderätten och den sexuella integriteten. I relation till detta analyseras konstruktionen av ”mannen” respektive ”gärningsmannen” i de aktuella hovrättsdomarna. Uppsatsens huvudfrågeställning undersöker på vilket sätt bevisen värderas i förhållande till bevis- och uppsåtsprövningen i detta sammanhang.
De rättskällor som är relevanta för frågeställningen är lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin, ifråga om våldtäkt samt samtycke och uppsåt. Dessa kopplas vidare till reglering och praxis kring bevisvärdering och uppsåtsprövning. För att besvara frågeställningarna har jag, utöver rättskälleläran, använt mig av genusteori och... (More)
I uppsatsen undersöks bevisvärdering och uppsåtsprövning vid kränkningar av den sexuella självbestämmanderätten och den sexuella integriteten. I relation till detta analyseras konstruktionen av ”mannen” respektive ”gärningsmannen” i de aktuella hovrättsdomarna. Uppsatsens huvudfrågeställning undersöker på vilket sätt bevisen värderas i förhållande till bevis- och uppsåtsprövningen i detta sammanhang.
De rättskällor som är relevanta för frågeställningen är lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin, ifråga om våldtäkt samt samtycke och uppsåt. Dessa kopplas vidare till reglering och praxis kring bevisvärdering och uppsåtsprövning. För att besvara frågeställningarna har jag, utöver rättskälleläran, använt mig av genusteori och diskursanalys.
Diskursanalysen av hovrättsdomarna visar att domstolens bedömning i stor mån styrs av den manliga normen och genuskonstruktioner kring sexualitet. Diskurserna i hovrätterna konstruerar en ”sammanhållen manlighet”, där sexualitet och reproduktion kan separeras eller hållas samman, utan att detta anses uttrycka dikotoma, oförenliga manssubjekt. Hans sexualitet är förhållandevis enkel, och hans drift samt reproduktionsbehov finnes inom en och samma man. Han handlar utifrån logiska slutledningar, medan kvinnan frekvent anses utsända dubbla budskap. Då diskurserna vidare konstruerar en ”splittrad kvinnlighetsposition”, så blir det besvärligt för mannen att tyda hennes budskap och placera henne i rätt ”fack”. Normalkvinnan konstrueras såldes utifrån den mytiska förankringen i separationen mellan sexualitet och reproduktion. Hon är därav sexuell men icke-reproduktiv, alternativt reproduktiv men icke-sexuell. Kvinnan splittras därav i två subjektspositioner som jag benämner den ”ovärdiga” respektive den ”ärbara” kvinnan. Sammantaget leder dessa konstruktioner till att det manliga perspektivet premieras och till att skyddet för den sexuella självbestämmanderätten och den sexuella integriteten är tämligen begränsat. Bevisvärderingen samt uppsåtsprövningen utgår från kvinnans beteende och antaganden om manlig sexualitet. Detta leder till en offerfokus, vilket osynliggör mannens beteende och kontexten.
Min slutsats är vidare att den sexuella integriteten inte har något självständigt värde och att domstolens ensidiga metod vid bevisvärdering och uppsåtsprövning leder till en återvändsgränd, där målsägande konsekvent ifrågasätts utifrån den manliga normen och antaganden om mannens driftstyrda, aktiva och okontrollerbara sexualitet samt kvinnans passiva och tillgängliga sexualitet. Dessa normer reproducerar genuskonstruktioner och fungerar som en bekräftelse på mannens förväntade ”maskulina” sexualitet och gärningsmannens avart. Detta leder vidare till en exkludering av kvinnans upplevelse av kränkningar av den sexuella självbestämmanderätten och den sexuella integriteten. (Less)
Abstract
This essay examines the evidence and intent with regard to violations of sexual autonomy and sexual integrity. In this context, I have analyzed the structure of the "man" and "offender" in the relevant court of appeal judgments.
The sources of law relevant to the issue is legislation, its legislative history, case law and doctrine in relation to alleged rape, consent and intent. Discourse analysis of the Court of Appeal's judgments shows that the Court's assessment in quite a large extent is influenced by the male norm and gender constructions of sexuality. Discourses in the appeal courts construct a "unified masculinity" where sexuality and reproduction can be separated or kept together, without expressing dichotomous, incompatible male... (More)
This essay examines the evidence and intent with regard to violations of sexual autonomy and sexual integrity. In this context, I have analyzed the structure of the "man" and "offender" in the relevant court of appeal judgments.
The sources of law relevant to the issue is legislation, its legislative history, case law and doctrine in relation to alleged rape, consent and intent. Discourse analysis of the Court of Appeal's judgments shows that the Court's assessment in quite a large extent is influenced by the male norm and gender constructions of sexuality. Discourses in the appeal courts construct a "unified masculinity" where sexuality and reproduction can be separated or kept together, without expressing dichotomous, incompatible male subjects. His sexuality is relatively simple, and his libido and reproduction are within one and the same man. Discourses construct a fragmented femininity position. It therefore becomes difficult for the man to decipher her message and place her in the right "category". The "normal woman" is constructed from the mythical anchorage, wich separate sexuality and reproduction. She is hence sexual but non-reproductive respectively reproductive but non-sexual. The woman is fragmented into two subject positions which I call the "unworthy" and the "virtuous" woman. Overall, these constructs from the male perspective lowers the protection of sexual self-determination and sexual integrity. Evidence valuation and intent consideration is based on the woman's behavior and assumptions about male sexuality.
My conclusion is that the sexual integrity has no independent value and that the Court's approach in the evaluation of evidence and intentional examination leads to a dead end, where the injured party consistently is questioned on the basis of the male norm, assumptions about the man's uncontrolled libido, and the woman passive and available sexuality. These standards reproduces gender constructions and serves as a confirmation of "masculine" sexuality. This leads to an exclusion of the woman's experiences of violation of sexual autonomy and sexual integrity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klapcic, Diana LU
supervisor
organization
alternative title
ME TARZAN YOU JANE? Evidence and intent
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Genusteori, Criminal Law, Straffrätt
language
Swedish
id
4230943
date added to LUP
2014-01-29 14:57:05
date last changed
2014-01-29 14:57:05
@misc{4230943,
 abstract   = {This essay examines the evidence and intent with regard to violations of sexual autonomy and sexual integrity. In this context, I have analyzed the structure of the "man" and "offender" in the relevant court of appeal judgments.
The sources of law relevant to the issue is legislation, its legislative history, case law and doctrine in relation to alleged rape, consent and intent. Discourse analysis of the Court of Appeal's judgments shows that the Court's assessment in quite a large extent is influenced by the male norm and gender constructions of sexuality. Discourses in the appeal courts construct a "unified masculinity" where sexuality and reproduction can be separated or kept together, without expressing dichotomous, incompatible male subjects. His sexuality is relatively simple, and his libido and reproduction are within one and the same man. Discourses construct a fragmented femininity position. It therefore becomes difficult for the man to decipher her message and place her in the right "category". The "normal woman" is constructed from the mythical anchorage, wich separate sexuality and reproduction. She is hence sexual but non-reproductive respectively reproductive but non-sexual. The woman is fragmented into two subject positions which I call the "unworthy" and the "virtuous" woman. Overall, these constructs from the male perspective lowers the protection of sexual self-determination and sexual integrity. Evidence valuation and intent consideration is based on the woman's behavior and assumptions about male sexuality.
My conclusion is that the sexual integrity has no independent value and that the Court's approach in the evaluation of evidence and intentional examination leads to a dead end, where the injured party consistently is questioned on the basis of the male norm, assumptions about the man's uncontrolled libido, and the woman passive and available sexuality. These standards reproduces gender constructions and serves as a confirmation of "masculine" sexuality. This leads to an exclusion of the woman's experiences of violation of sexual autonomy and sexual integrity.},
 author    = {Klapcic, Diana},
 keyword   = {Genusteori,Criminal Law,Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {ME TARZAN YOU JANE? Bevisvärdering och uppsåtsprövning vid påstådda kränkningar av den sexuella självbestämmanderätten och den sexuella integriteten},
 year     = {2013},
}