Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Illegal handel med utrotningshotade djurarter- en rättsteknisk analys av de internationella handelsreglerna

Carlstedt, Frida LU (2013) JURM02 20132
Department of Law
Abstract (Swedish)
En biologisk mångfald är en förutsättning för oss människor och alla levande organismer på jorden. Tusentals djurarter utsätts för en massiv utrotning och den internationella handeln med djur som är utrotningshotade är en bidragande orsak. Insikten av mångfaldens betydelse och handelns negativa påverkan på hotade arter föranledde framväxten av konventionen om internationell handel med utrotningshotade djur och växter (CITES). Konventionen har även implementerats i EU.

Uppsatsens syfte är att redogöra för den internationella olagliga handeln med utrotningshotade djurarter, analysera tillämplig internationell lagstiftning och belysa vad som saknas och vad som kan åstadkommas med lagstiftningsåtgärder. Vidare presenteras den... (More)
En biologisk mångfald är en förutsättning för oss människor och alla levande organismer på jorden. Tusentals djurarter utsätts för en massiv utrotning och den internationella handeln med djur som är utrotningshotade är en bidragande orsak. Insikten av mångfaldens betydelse och handelns negativa påverkan på hotade arter föranledde framväxten av konventionen om internationell handel med utrotningshotade djur och växter (CITES). Konventionen har även implementerats i EU.

Uppsatsens syfte är att redogöra för den internationella olagliga handeln med utrotningshotade djurarter, analysera tillämplig internationell lagstiftning och belysa vad som saknas och vad som kan åstadkommas med lagstiftningsåtgärder. Vidare presenteras den situationsbaserade metoden som ett nytt angreppssätt med åtgärder riktade mot den illegala handeln.

Lagstiftningens fördelar, både inom CITES och EU, är att de omfattar många parter vilket skapar en internationell plattform som lyfter frågan kring handeln med utrotningshotade djurarter. Den främsta problematiken för att uppnå regelverkens mål är avsaknaden av implementering i den nationella lagstiftningen. Bestämmelserna innehåller även ett flertal undantag som lätt kan utnyttjas och möjligheter att göra långtgående reservationer. Vissa centrala delar av lagtexten är vag och ger stort utrymme för tolkningar. Vidare ställs höga krav på länders myndighetsutövande för att upprätthålla det licenssystem som handeln kontrolleras genom. Resurskrävande myndighetsutövande innebär ett stort problem för länder med svaga institutioner. Den situationsbaserade metoden kan tillföra ett nytt angreppssätt genom marknadsåtgärder inriktade på en specifik art. I kombination med lagstiftning kan metoden potentiellt försvåra en olaglig handel. Svårigheterna med metoden är att den baseras på djupgående analyser och inhämtning av information vilket är mycket resurskrävande.

Slutsatsen är att den internationella lagstiftningen inte är tillräckligt kraftfull och implementeras inte på ett sätt som kan bidra till att handeln inte påverkar hotade arters fortlevnad. Problemen grundas i både utformningen av bestämmelserna och att implementeringen inte prioriteras och tilldelas de resurser som krävs för att åstadkomma målen som ställs upp i lagstiftningen.

Uppsatsen omfattar endast handel med utrotningshotade djurarter och inte växter. Endast lagtext som är direkt riktad mot handeln med utrotningshotade djurarter analyseras. (Less)
Abstract
Biodiversity is essential for all living organisms on earth. Many species are subject to a mass extinction and international trade in endangered species is a contributing factor. The realization of the significance of biodiversity and the negative impact of uncontroled trade in endangered species led to the emergence of the Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora (CITES). The Convention has also been implemented in the EU.

The purpose of this study is to describe the international illegal trade in endangered species, analyze relevant international law and highlight what is missing and what can be accomplished by legislative action. The Market Reduction Approach will also be presented as an alternative... (More)
Biodiversity is essential for all living organisms on earth. Many species are subject to a mass extinction and international trade in endangered species is a contributing factor. The realization of the significance of biodiversity and the negative impact of uncontroled trade in endangered species led to the emergence of the Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora (CITES). The Convention has also been implemented in the EU.

The purpose of this study is to describe the international illegal trade in endangered species, analyze relevant international law and highlight what is missing and what can be accomplished by legislative action. The Market Reduction Approach will also be presented as an alternative approach aimed at reducing the illegal trade of endangered species.

Regulatory benefits, both within CITES and the EU, is that they involve many parties providing an international platform that highlights the question of trade in endangered animal species. The main problem in achieving regulatory goals is the lack of implementation in each party’s national legislation. The rules also contain a number of exceptions that can be easily exploited and the opportunity to make far-reaching reservations. Some key parts of the legislative text is vague and offers a wide scope for interpretation. Furthermore, a successful implementation of the regulation is dependant on well functioning institutions in each country which manage the licensing system through which the trade is controlled. This poses an important problem for countries with weak institutions that don’t have the resources to manage and administrate all tasks that the legislation demands. The Market Reduction Approach can provide a new approach and in conjunction with legislation, the method can potentially hamper the illegal trade. The difficulty with this method is that it is based on analysis and retrieval of information which is very resource intensive.

The conclusion is that international law is not powerful enough and is not implemented in a way which prevents trade from threatening the future survival of endangered species. The problems are based in both the design of the rules and that the implementation is not prioritized. Enough resources is not allocated to the implementation which makes is dificult to accomplish the goals set out in the legislation.

The essay covers only trade in endangered species of animals and not plants. Only words of acts which are directly aimed towards trade in endangered animal species is analyzed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlstedt, Frida LU
supervisor
organization
alternative title
Illegal trade in endangered species- a legal analysis of the international trade regulations
course
JURM02 20132
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
biologisk mångfald, handelsrätt, internationell handel, illegal handel, EU-rätt, rättsvetenskap, utrotningshotade arter, miljörätt, CITES, den situationsbaserade metoden, EU, rödlistan, smuggling, elfenben
language
Swedish
id
4247120
date added to LUP
2014-02-06 07:06:06
date last changed
2014-02-06 07:06:06
@misc{4247120,
 abstract   = {Biodiversity is essential for all living organisms on earth. Many species are subject to a mass extinction and international trade in endangered species is a contributing factor. The realization of the significance of biodiversity and the negative impact of uncontroled trade in endangered species led to the emergence of the Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora (CITES). The Convention has also been implemented in the EU.

The purpose of this study is to describe the international illegal trade in endangered species, analyze relevant international law and highlight what is missing and what can be accomplished by legislative action. The Market Reduction Approach will also be presented as an alternative approach aimed at reducing the illegal trade of endangered species.

Regulatory benefits, both within CITES and the EU, is that they involve many parties providing an international platform that highlights the question of trade in endangered animal species. The main problem in achieving regulatory goals is the lack of implementation in each party’s national legislation. The rules also contain a number of exceptions that can be easily exploited and the opportunity to make far-reaching reservations. Some key parts of the legislative text is vague and offers a wide scope for interpretation. Furthermore, a successful implementation of the regulation is dependant on well functioning institutions in each country which manage the licensing system through which the trade is controlled. This poses an important problem for countries with weak institutions that don’t have the resources to manage and administrate all tasks that the legislation demands. The Market Reduction Approach can provide a new approach and in conjunction with legislation, the method can potentially hamper the illegal trade. The difficulty with this method is that it is based on analysis and retrieval of information which is very resource intensive.

The conclusion is that international law is not powerful enough and is not implemented in a way which prevents trade from threatening the future survival of endangered species. The problems are based in both the design of the rules and that the implementation is not prioritized. Enough resources is not allocated to the implementation which makes is dificult to accomplish the goals set out in the legislation.

The essay covers only trade in endangered species of animals and not plants. Only words of acts which are directly aimed towards trade in endangered animal species is analyzed.},
 author    = {Carlstedt, Frida},
 keyword   = {biologisk mångfald,handelsrätt,internationell handel,illegal handel,EU-rätt,rättsvetenskap,utrotningshotade arter,miljörätt,CITES,den situationsbaserade metoden,EU,rödlistan,smuggling,elfenben},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Illegal handel med utrotningshotade djurarter- en rättsteknisk analys av de internationella handelsreglerna},
 year     = {2013},
}