Advanced

Stackars deltidsanställda - ofrivilligt deltidsanställda och deras rätt till arbetslöshetsförsäkringen

Eriksson, Jennifer LU and Rosendahl, Sara (2014) HARH16 20132
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
The labor market, and therefore employment conditions, has changed in recent decades. Today, flexibilisation has led to a large number of employees who work part-time or lack permanent employment. An involuntary part-time worker refers to an individual who is working part-time and states that they want to work more hours than what the employer offers. As long as the employer complies with the provisions of rotation or preferential rights to re-employment, the employer, through its management rights, has the right to determine what new employment that will be offered. In Sweden, involuntary part-time workers are offered partial unemployment insurance benefits but since the part-time unemployed received this legal right, it has been... (More)
The labor market, and therefore employment conditions, has changed in recent decades. Today, flexibilisation has led to a large number of employees who work part-time or lack permanent employment. An involuntary part-time worker refers to an individual who is working part-time and states that they want to work more hours than what the employer offers. As long as the employer complies with the provisions of rotation or preferential rights to re-employment, the employer, through its management rights, has the right to determine what new employment that will be offered. In Sweden, involuntary part-time workers are offered partial unemployment insurance benefits but since the part-time unemployed received this legal right, it has been problematic for the legislature.
The purpose of this thesis is therefore to investigate, describe and analyze how involuntary part-time workers in the labor market are affected by the labor law and unemployment insurance based on current law. We also want to examine the extent to which unemployment insurance compensates the involuntary part-time worker’s vulnerable position in the labor market. The hope is to identify the problems that arise and address the contributing factors.
Thesis judicial investigations have led to various problems that have been identified. Legislation has made an attempted to address these problems, but our analysis shows that some problems still persist. We believe that involuntary part-time employees end up disadvantaged over both the employer and the state. This is because part-time employees do not have the opportunity to modify or control the relationship.

Arbetsmarknaden och därmed också anställningsförhållandena har förändrats under de senaste decennierna. Dagens flexibilisering har lett till att ett stort antal arbetstagare arbetar deltid eller saknar fast anställning. Ofrivilligt deltidsarbete avser individer som arbetar deltid och uppger att de vill arbeta fler timmar än vad arbetsgivaren erbjuder. Så länge arbetsgivaren följer bestämmelserna om turordning eller företrädesrätt till återanställningar har arbetsgivaren genom sin företagsledningsrätt rätt att bestämma vilka nya anställningsvillkor som ska erbjudas. I Sverige erbjuds ofrivilligt deltidsanställda partiell ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, men ända sedan deltidsarbetslösa fick denna rätt har detta varit ett problem för lagstiftaren.
Syfte med denna uppsats är att utifrån gällande rätt utreda, beskriva och analysera hur den ofrivilligt deltidsanställdas situation på arbetsmarknaden berörs av den arbetsrättsliga regleringen och arbetslöshetsförsäkringen. Vi vill även undersöka i vilken utsträckning som arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för de ofrivilligt deltidsanställdas utsatta ställning i arbetslivet. Förhoppningen är att kunna identifiera de problem som uppstår och besvara vad de beror på.
Uppsatsens rättsliga utredning har lett till att olika problem kunnat identifieras. Lagstiftningen har gjort en del för att komma till rätta med problemen, men vår analys visar att en del problem fortfarande kvarstår. Vi anser att den ofrivilligt deltidsanställda hamnar i ett underläge både gentemot arbetsgivaren och staten. Detta då den deltidsanställda inte har möjlighet att själv ändra eller styra förhållandet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{4293829,
 abstract   = {The labor market, and therefore employment conditions, has changed in recent decades. Today, flexibilisation has led to a large number of employees who work part-time or lack permanent employment. An involuntary part-time worker refers to an individual who is working part-time and states that they want to work more hours than what the employer offers. As long as the employer complies with the provisions of rotation or preferential rights to re-employment, the employer, through its management rights, has the right to determine what new employment that will be offered. In Sweden, involuntary part-time workers are offered partial unemployment insurance benefits but since the part-time unemployed received this legal right, it has been problematic for the legislature. 
The purpose of this thesis is therefore to investigate, describe and analyze how involuntary part-time workers in the labor market are affected by the labor law and unemployment insurance based on current law. We also want to examine the extent to which unemployment insurance compensates the involuntary part-time worker’s vulnerable position in the labor market. The hope is to identify the problems that arise and address the contributing factors.
Thesis judicial investigations have led to various problems that have been identified. Legislation has made an attempted to address these problems, but our analysis shows that some problems still persist. We believe that involuntary part-time employees end up disadvantaged over both the employer and the state. This is because part-time employees do not have the opportunity to modify or control the relationship.

Arbetsmarknaden och därmed också anställningsförhållandena har förändrats under de senaste decennierna. Dagens flexibilisering har lett till att ett stort antal arbetstagare arbetar deltid eller saknar fast anställning. Ofrivilligt deltidsarbete avser individer som arbetar deltid och uppger att de vill arbeta fler timmar än vad arbetsgivaren erbjuder. Så länge arbetsgivaren följer bestämmelserna om turordning eller företrädesrätt till återanställningar har arbetsgivaren genom sin företagsledningsrätt rätt att bestämma vilka nya anställningsvillkor som ska erbjudas. I Sverige erbjuds ofrivilligt deltidsanställda partiell ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, men ända sedan deltidsarbetslösa fick denna rätt har detta varit ett problem för lagstiftaren. 
Syfte med denna uppsats är att utifrån gällande rätt utreda, beskriva och analysera hur den ofrivilligt deltidsanställdas situation på arbetsmarknaden berörs av den arbetsrättsliga regleringen och arbetslöshetsförsäkringen. Vi vill även undersöka i vilken utsträckning som arbetslöshetsförsäkringen kompenserar för de ofrivilligt deltidsanställdas utsatta ställning i arbetslivet. Förhoppningen är att kunna identifiera de problem som uppstår och besvara vad de beror på.
Uppsatsens rättsliga utredning har lett till att olika problem kunnat identifieras. Lagstiftningen har gjort en del för att komma till rätta med problemen, men vår analys visar att en del problem fortfarande kvarstår. Vi anser att den ofrivilligt deltidsanställda hamnar i ett underläge både gentemot arbetsgivaren och staten. Detta då den deltidsanställda inte har möjlighet att själv ändra eller styra förhållandet.},
 author    = {Eriksson, Jennifer and Rosendahl, Sara},
 keyword   = {involuntary part-time worker,unemployment insurance,labor management rights,preferential rights,equal treatment,suitable work ofrivilligt deltidsarbete,arbetslöshetsförsäkring,arbetsledningsrätt,företrädesrätt,likabehandling,lämpligt arbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Stackars deltidsanställda - ofrivilligt deltidsanställda och deras rätt till arbetslöshetsförsäkringen},
 year     = {2014},
}