Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Budpremie vid företagsförvärv: En studie om några tänkbara faktorer som påverkar budpremiens storlek vid företagsförvärv

Prukhattapong, Nattida LU ; Elger, Sofie LU and Lundin, Helena LU (2013) FEKH89 20132
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Budpremie vid företagsförvärv: en studie om några tänkbara faktorer som påverkar budpremiens storlek vid företagsförvärv

Seminariedatum: 2013-01-17

Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i finansiering, 15 hp

Författare: Sofie Elger, Helena Lundin och NattidaPrukhattapong

Handledare: Tore Eriksson

Fem nyckelord: Bud, Budpremie, Företagsförvärv, Uppköp, Överpris

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vissa utvalda
bakomliggande faktorer påverkar storleken på budpremien vid ett företagsförvärv. För att se om budpremien följer samma trend eller om trenden varierar från år till år, har även budpremiens storlek mellan åren 2002-2012 undersökts.

Metod: Studien är uppbyggd på... (More)
Examensarbetets titel: Budpremie vid företagsförvärv: en studie om några tänkbara faktorer som påverkar budpremiens storlek vid företagsförvärv

Seminariedatum: 2013-01-17

Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i finansiering, 15 hp

Författare: Sofie Elger, Helena Lundin och NattidaPrukhattapong

Handledare: Tore Eriksson

Fem nyckelord: Bud, Budpremie, Företagsförvärv, Uppköp, Överpris

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vissa utvalda
bakomliggande faktorer påverkar storleken på budpremien vid ett företagsförvärv. För att se om budpremien följer samma trend eller om trenden varierar från år till år, har även budpremiens storlek mellan åren 2002-2012 undersökts.

Metod: Studien är uppbyggd på 88stycken företagsförvärv som skedde mellan åren 2002-2012 av företag som var registrerade på Stockholmsbörsens A- och O-listor(idag Nasdaq OMX sedan år 2008). Detta är en kvantitativ studie, då utvalda faktorers påverkan på budpremiens storlek testats genom signifikanstester och andra enklare statistiska mätningar.

Teoretiska perspektiv: Referensteorier och vetenskapliga artiklar inom relevanta områden som implementeras till studien baseras på tidigare forskning inom området företagsförvärv. Utvalda teorier och referenser för studien ger en djupare förståelse för budpremien och eventuella bakomliggande faktorer som kan påverka dess storlek.

Empiri: Empirin som används är hämtad från Nasdaqs OMX Public TakeoverOffer Lista samt kompletteringar från Thomson Reuters Eikons databas mellan åren 2002-2012. I efterhand har sex faktorer som kan tänkas påverka budpremiens storlek valts ut för undersökningen: uppköpsmotiv, betalningssätt, ägarstruktur, uppköpsföretagets ursprung, målföretagets aktiekurs- samt market-to-book kvotens utveckling.

Resultat: Högre budpremier betalas ut om betalningen för företagsförvärvet sker med aktier jämfört om betalning sker med kontanta medel. Det förekommer även högre budpremier om aktiekursen gått upp innan budet offentliggörs. För de övriga faktorerna hittas inget samband. Budpremien mellan åren 2002-2012 följer samma trend och har ej förändrats märkbart. (Less)
Abstract
Title: Bid premium at acquisition: The study of some conceivable factors that may affect premium size during an acquisition

Seminar date: 2013-01-17

Course: FEKH89, Degree Project Undergraduate level, Business
Administration, Undergraduate level, 15 University Credits
Points (UPC) or ECTS-cr

Authors: Sofie Elger, Helena Lundin and NattidaPrukhattapong

Advisor: Tore Eriksson

Key words: Bid, Bid premium, Merger and Acquisition, Takeover, Overbidding

Purpose: The purpose of this study is to examine how some selected factors affect the bid premium size during an acquisition. In order to prove if the premium follows the same trend or if it varies from year to year, the premium sizes between years 2002 to 2012 are... (More)
Title: Bid premium at acquisition: The study of some conceivable factors that may affect premium size during an acquisition

Seminar date: 2013-01-17

Course: FEKH89, Degree Project Undergraduate level, Business
Administration, Undergraduate level, 15 University Credits
Points (UPC) or ECTS-cr

Authors: Sofie Elger, Helena Lundin and NattidaPrukhattapong

Advisor: Tore Eriksson

Key words: Bid, Bid premium, Merger and Acquisition, Takeover, Overbidding

Purpose: The purpose of this study is to examine how some selected factors affect the bid premium size during an acquisition. In order to prove if the premium follows the same trend or if it varies from year to year, the premium sizes between years 2002 to 2012 are examined.

Methodology: Our study is based on 88 acquisition transactions during years 2002 -2012 of firms registered on the Stockholm Stock Exchange (became Nasdaq OMX 2008) A- and O-lists. This is a quantitative study where we examine our factors and other relevant variables with a significance analysis and other simpler statistical measurements to see their effect on the premium size.

Theoretical perspectives: Reference theories that are based on former research within M&A are applied. Even scientific articles within the relevant study area are implemented. Chosen theories give a broad picture and deeper understanding of the bid premium and factors that may affect its size.

Empirical foundation: The empirical data comes from the Nasdaq OMX Public Takeover Offer List 2002-2012 and some additional information from Thomson Reuters Eikon database. Then, six factors that may affect bid premium size are selected for the study: Type of acquisition, Type of payment, Shareholder structure, Acquirer’s origin, Target’s stock- and Market-to-book ratio’s growth rate.

Conclusions: A higher bid premium is paid if the payment for an acquisition is made with stocks compared with if it’s made with cash. There is also a higher bid premium paid if the target’s stock growth rate has grown. For the rest of the factors no connection could be found. The bid premium during 2002-2012 has the same trend and has not changed with any significance. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Prukhattapong, Nattida LU ; Elger, Sofie LU and Lundin, Helena LU
supervisor
organization
alternative title
Bid premium at acquisition: The study of some conceivable factors that may affect premium size during an acquisition
course
FEKH89 20132
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bud, Budpremie, Företagsförvärv, Uppköp, Överpris, Bid, Bid premium, Merger and Acquisition, Takeover, Overbidding
language
Swedish
id
4437131
date added to LUP
2014-05-12 14:23:40
date last changed
2015-05-18 15:09:24
@misc{4437131,
 abstract   = {Title:	Bid premium at acquisition: The study of some conceivable factors that may affect premium size during an acquisition

Seminar date:	2013-01-17

Course:	FEKH89, Degree Project Undergraduate level, Business
	Administration, Undergraduate level, 15 University Credits 
	Points (UPC) or ECTS-cr

Authors:	Sofie Elger, Helena Lundin and NattidaPrukhattapong

Advisor:	Tore Eriksson

Key words: 	Bid, Bid premium, Merger and Acquisition, Takeover, Overbidding

Purpose:	The purpose of this study is to examine how some selected factors affect the bid premium size during an acquisition. In order to prove if the premium follows the same trend or if it varies from year to year, the premium sizes between years 2002 to 2012 are examined.

Methodology:	Our study is based on 88 acquisition transactions during years 2002 -2012 of firms registered on the Stockholm Stock Exchange (became Nasdaq OMX 2008) A- and O-lists. This is a quantitative study where we examine our factors and other relevant variables with a significance analysis and other simpler statistical measurements to see their effect on the premium size.

Theoretical perspectives:	Reference theories that are based on former research within M&A are applied. Even scientific articles within the relevant study area are implemented. Chosen theories give a broad picture and deeper understanding of the bid premium and factors that may affect its size.

Empirical foundation:	The empirical data comes from the Nasdaq OMX Public Takeover Offer List 2002-2012 and some additional information from Thomson Reuters Eikon database. Then, six factors that may affect bid premium size are selected for the study: Type of acquisition, Type of payment, Shareholder structure, Acquirer’s origin, Target’s stock- and Market-to-book ratio’s growth rate.

Conclusions: 	A higher bid premium is paid if the payment for an acquisition is made with stocks compared with if it’s made with cash. There is also a higher bid premium paid if the target’s stock growth rate has grown. For the rest of the factors no connection could be found. The bid premium during 2002-2012 has the same trend and has not changed with any significance.},
 author    = {Prukhattapong, Nattida and Elger, Sofie and Lundin, Helena},
 keyword   = {Bud,Budpremie,Företagsförvärv,Uppköp,Överpris,Bid,Bid premium,Merger and Acquisition,Takeover,Overbidding},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Budpremie vid företagsförvärv: En studie om några tänkbara faktorer som påverkar budpremiens storlek vid företagsförvärv},
 year     = {2013},
}