Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnrättsperspektivet i LSS

Milunovic, Gabriella LU (2014) JURM02 20141
Department of Law
Abstract (Swedish)
Lag(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft den första januari 1994 som en rättighetslag. Syftet var att människor med funktionsnedsättning skulle få ökad livskvalitet. Genom lagen ville samhället skapa en möjlighet för de som får insatser ”att leva ett liv som andra”. Lagen var planerad som en del av en helhet, där handikappolitikens generella och individuella delar gemensamt bildar ett genomtänkt och effektivt system. 2004 tillkallades en parlamentarisk kommitté för att se över lagen på djupet och föreslå förbättringar gällande åtgärder för ökad kvalitet och trygghet. Ett förslag som lades fram var att stärka barnrättsperspektivet i lagen. Detta förslag låg sedan till grund för de lagändringar som... (More)
Lag(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade trädde i kraft den första januari 1994 som en rättighetslag. Syftet var att människor med funktionsnedsättning skulle få ökad livskvalitet. Genom lagen ville samhället skapa en möjlighet för de som får insatser ”att leva ett liv som andra”. Lagen var planerad som en del av en helhet, där handikappolitikens generella och individuella delar gemensamt bildar ett genomtänkt och effektivt system. 2004 tillkallades en parlamentarisk kommitté för att se över lagen på djupet och föreslå förbättringar gällande åtgärder för ökad kvalitet och trygghet. Ett förslag som lades fram var att stärka barnrättsperspektivet i lagen. Detta förslag låg sedan till grund för de lagändringar som gjordes 2011, vilka syftade till att stärka barnets rätt både genom att skydda barnet och att låta barnet själv komma till tals för att uppnå barnets bästa. Barn i allmänhet har begränsade möjligheter att själva initiera eller driva en egen talan, och därmed är deras möjlighet att själva tillvarata sina rättigheter ofta mycket begränsad. Ännu mindre har barn med funktionshinder denna möjlighet. Syftet med denna uppsats är att undersöka om erforderlig hänsyn i praktiken har tagits till de lagregler som tillkom 2011för att stärka barnrättsperspektivet. Detta sker genom en rättsfallsundersökning av domar både från Högsta förvaltningsdomstolen och från kammarrätterna. Uppsatsen har karaktären av en undersökande studie, där det inledningsvis utförs en genomgång av bland annat vilka mål och syften som lagen har, vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att en person ska omfattas av lagen och vilka lagändringar som skedde 2011 för att stärka barnrättsperspektivet. Därefter sätts fokus på en rättsfallsundersökning genom att studera domskälen i olika mål från Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar. Avslutningsvis konstateras att den lagändring som syftade till att låta barn komma till tals inte har uppnått sitt syfte medan lagändringen om att hänsyn ska tas till barnets bästa överlag har uppfyllt sitt. Dessutom kunde konstateras att den nya lagen (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder har uppfyllt sitt syfte till fullo. (Less)
Abstract
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, which is an Act of individual rights, came into effect in January 1994. Its purpose was to improve the quality of life for people with disabilities and to create opportunities for people with disabilities to enable to live a life like any other. The Act was intended to be a part of a whole in which the general and individual parts of the disability politics form a practical and efficient system. In 2004 a parliamentary committee was appointed to conduct a thorough review of the relevant regulatory framework. The Committee was also asked to suggest improvements regarding measures to improve quality and security of the individual. One of the proposals presented for assessment... (More)
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, which is an Act of individual rights, came into effect in January 1994. Its purpose was to improve the quality of life for people with disabilities and to create opportunities for people with disabilities to enable to live a life like any other. The Act was intended to be a part of a whole in which the general and individual parts of the disability politics form a practical and efficient system. In 2004 a parliamentary committee was appointed to conduct a thorough review of the relevant regulatory framework. The Committee was also asked to suggest improvements regarding measures to improve quality and security of the individual. One of the proposals presented for assessment was to strengthen the child rights perspective in the Act. This proposal was then the basis of the legislative amendments introduced in 2011 that aimed to strengthen the child’s right through enhanced protection and entrusting the child to express its views. Children generally have limited opportunities to initiate and plead their own cause and thus their opportunity to exercise their rights is often limited. This possibility is even less for children with disabilities. The aim of this thesis is to examine whether it has taken due account of the laws enacted in 2011 to strengthen the child rights perspective. This is accomplished through a study of judgments of the Supreme Administrative Court (Högsta förvaltningsdomstolen) and Administrative Courts (kammarrätterna).The thesis has the characteristics of a scoping study which starts with an overview of the objectives and aims of the Act, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. It also examines the criteria that must be met in order to be covered by the law and explains the legislative amendments to strengthen the child rights perspective that were conducted in 2011. This is followed by a description and analysis of the Court's assessments in a number of cases from the Supreme Administrative Court and Administrative Courts. In conclusion, the legislative amendment aimed to let children to express their views can’t be considered to have achieved its purpose while the purpose of the legislative amendments regarding interest of the child in general may be considered achieved. In addition, it was established that the new Act (2010:479) om registerkontroll av personal som utför visa insatser åt barn med funktionshinder, entirely fulfilled its purpose. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Milunovic, Gabriella LU
supervisor
organization
alternative title
Child rights perspective in the act concerning support and service
course
JURM02 20141
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Barnrättsperspektiv, LSS, och socialrätt.
language
Swedish
id
4446651
date added to LUP
2015-04-24 18:33:46
date last changed
2015-04-24 18:33:46
@misc{4446651,
 abstract   = {{Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, which is an Act of individual rights, came into effect in January 1994. Its purpose was to improve the quality of life for people with disabilities and to create opportunities for people with disabilities to enable to live a life like any other. The Act was intended to be a part of a whole in which the general and individual parts of the disability politics form a practical and efficient system. In 2004 a parliamentary committee was appointed to conduct a thorough review of the relevant regulatory framework. The Committee was also asked to suggest improvements regarding measures to improve quality and security of the individual. One of the proposals presented for assessment was to strengthen the child rights perspective in the Act. This proposal was then the basis of the legislative amendments introduced in 2011 that aimed to strengthen the child’s right through enhanced protection and entrusting the child to express its views. Children generally have limited opportunities to initiate and plead their own cause and thus their opportunity to exercise their rights is often limited. This possibility is even less for children with disabilities. The aim of this thesis is to examine whether it has taken due account of the laws enacted in 2011 to strengthen the child rights perspective. This is accomplished through a study of judgments of the Supreme Administrative Court (Högsta förvaltningsdomstolen) and Administrative Courts (kammarrätterna).The thesis has the characteristics of a scoping study which starts with an overview of the objectives and aims of the Act, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. It also examines the criteria that must be met in order to be covered by the law and explains the legislative amendments to strengthen the child rights perspective that were conducted in 2011. This is followed by a description and analysis of the Court's assessments in a number of cases from the Supreme Administrative Court and Administrative Courts. In conclusion, the legislative amendment aimed to let children to express their views can’t be considered to have achieved its purpose while the purpose of the legislative amendments regarding interest of the child in general may be considered achieved. In addition, it was established that the new Act (2010:479) om registerkontroll av personal som utför visa insatser åt barn med funktionshinder, entirely fulfilled its purpose.}},
 author    = {{Milunovic, Gabriella}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barnrättsperspektivet i LSS}},
 year     = {{2014}},
}