Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Företagaransvar - En kritisk analys av företagaransvarets förenlighet med legalitetsprincipen mot bakgrund av gällande rätt

Nettelbladt, Clara LU (2014) LAGF03 20141
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
According to Swedish law a juristic person can not be liable for a crime. When crimes have been committed within the organisation of a juristic person a natural person, usually the director or manager, may incur an individual criminal responsibility as a result of negligence to exercise supervision and control. Such criminal responsibility for a representative of the company (Sv. företagaransvar) is not stipulated by Swedish statutory law but governed by legal principles, which have developed through case law and legal doctrine.

Penal law rests on the notion of individual moral agency. Legal scholars have critized the principles, governing the criminal responsibility for a company representative, for not being in compliance with the... (More)
According to Swedish law a juristic person can not be liable for a crime. When crimes have been committed within the organisation of a juristic person a natural person, usually the director or manager, may incur an individual criminal responsibility as a result of negligence to exercise supervision and control. Such criminal responsibility for a representative of the company (Sv. företagaransvar) is not stipulated by Swedish statutory law but governed by legal principles, which have developed through case law and legal doctrine.

Penal law rests on the notion of individual moral agency. Legal scholars have critized the principles, governing the criminal responsibility for a company representative, for not being in compliance with the principle of legality (Sv. legalitetsprincipen). This paper seeks to explore critically the idea of responsibility for a company representative and to analyse whether the principle of legality imposes a requirement of codification in statutory law.

The responsibility of a company representative seems in theory to be synonymous with the criminal liability a person in the position of guarantor has for omission. The principle of legality does not prevent criminal liability for omission, given that all conditions for criminal responsibility are fulfilled. To attribute a crime to a specific individual within a company has proven difficult and case law demonstrates how the application of the principles has meant deviation from required conditions for criminal responsibility. (Less)
Abstract (Swedish)
Enligt svensk rätt kan inte juridiska personer begå brott. Principerna om företagaransvar är svaret på frågan vilken fysisk person som ska bära det straffrättsliga ansvaret då brott har begåtts inom ramen för en juridisk persons verksamhet. Företagaransvaret saknar lagstöd och har utvecklats i rättspraxis och doktrin. Författare inom den juridiska litteraturen lägger delvis olika innebörd i begreppet företagaransvar men verkar ha enats om företagaransvaret som en beteckning på den straffsanktionerade tillsyns- och kontrollplikt som vilar på den som leder en viss verksamhet.

Om brott begås inom verksamheten kan en företagsledare dömas som gärningsman. Det strider mot rättsstatens grundläggande värderingar att straffa en person för någon... (More)
Enligt svensk rätt kan inte juridiska personer begå brott. Principerna om företagaransvar är svaret på frågan vilken fysisk person som ska bära det straffrättsliga ansvaret då brott har begåtts inom ramen för en juridisk persons verksamhet. Företagaransvaret saknar lagstöd och har utvecklats i rättspraxis och doktrin. Författare inom den juridiska litteraturen lägger delvis olika innebörd i begreppet företagaransvar men verkar ha enats om företagaransvaret som en beteckning på den straffsanktionerade tillsyns- och kontrollplikt som vilar på den som leder en viss verksamhet.

Om brott begås inom verksamheten kan en företagsledare dömas som gärningsman. Det strider mot rättsstatens grundläggande värderingar att straffa en person för någon annan persons brott. Företagaransvarets förhållande till legalitetsgrundsatsen har problematiserats i doktrin och förarbeten. Föreliggande uppsats syftar dels till att utreda hur en straffansvarig person urskiljs vid brott begångna inom ramen för en juridisk persons verksamhet dels till att analysera företagaransvarets förenlighet med legalitetsprincipen.

Företagaransvar tycks vara liktydigt med det straffansvar en person i garantställning har för underlåtenhet. Att begreppet företagaransvar skulle vara en egen ansvarsgrund för att ställa en företagsledare till svars för annans gärning saknar således förankring i det rådande rättsläget. Legalitetsprincipen hindrar inte att en person i garantställning ådöms straffrättsligt ansvar för underlåtenhet. Tillämpningen av företagaransvaret som ansvarsgrund har emellertid inbjudit dess tillämpare att hoppa över ett antal för straffansvaret nödvändiga krav. Rättstillämparens uppmärksamhet har förskjutits från straffansvarets egentliga grund, den otillåtna gärningen och gärningsmannens uppsåt, till frågan om vem som utifrån sin ställning ska bära straffansvaret. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nettelbladt, Clara LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt (Criminal law), Företagaransvar, Legalitetsprincipen.
language
Swedish
id
4448342
date added to LUP
2014-06-17 14:03:18
date last changed
2014-07-02 15:05:21
@misc{4448342,
 abstract   = {According to Swedish law a juristic person can not be liable for a crime. When crimes have been committed within the organisation of a juristic person a natural person, usually the director or manager, may incur an individual criminal responsibility as a result of negligence to exercise supervision and control. Such criminal responsibility for a representative of the company (Sv. företagaransvar) is not stipulated by Swedish statutory law but governed by legal principles, which have developed through case law and legal doctrine. 

Penal law rests on the notion of individual moral agency. Legal scholars have critized the principles, governing the criminal responsibility for a company representative, for not being in compliance with the principle of legality (Sv. legalitetsprincipen). This paper seeks to explore critically the idea of responsibility for a company representative and to analyse whether the principle of legality imposes a requirement of codification in statutory law. 

The responsibility of a company representative seems in theory to be synonymous with the criminal liability a person in the position of guarantor has for omission. The principle of legality does not prevent criminal liability for omission, given that all conditions for criminal responsibility are fulfilled. To attribute a crime to a specific individual within a company has proven difficult and case law demonstrates how the application of the principles has meant deviation from required conditions for criminal responsibility.},
 author    = {Nettelbladt, Clara},
 keyword   = {Straffrätt (Criminal law),Företagaransvar,Legalitetsprincipen.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Företagaransvar - En kritisk analys av företagaransvarets förenlighet med legalitetsprincipen mot bakgrund av gällande rätt},
 year     = {2014},
}