Advanced

Tolkning av försäkringsavtal

Nilsson, Henrik LU (2014) JURM02 20141
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är främst att undersöka vad som gäller när ett försäkringsavtal ska tolkas. Det utreds huruvida försäkringsavtalets särskilda kännetecken, bland annat att bristande jämvikt rörande sakkunskaper på det relevanta området normalt råder mellan parterna i ett försäkringsavtal, medför att sådana avtal ska tolkas på ett annorlunda sätt jämfört med hur avtal i allmänhet tolkas. Vidare diskuteras huruvida tolkningen kan se olika ut beroende på vilken typ av försäkring det rör sig om, vilken inverkan försäkringsbolagets särskilda informationsplikt kan ha i tolkningssammanhang, vad som krävs för att ett försäkringsavtal ska anses som oklart och därmed föranleda att oklarhetsregeln blir tillämplig, samt vilka rättsekonomiska... (More)
Syftet med denna uppsats är främst att undersöka vad som gäller när ett försäkringsavtal ska tolkas. Det utreds huruvida försäkringsavtalets särskilda kännetecken, bland annat att bristande jämvikt rörande sakkunskaper på det relevanta området normalt råder mellan parterna i ett försäkringsavtal, medför att sådana avtal ska tolkas på ett annorlunda sätt jämfört med hur avtal i allmänhet tolkas. Vidare diskuteras huruvida tolkningen kan se olika ut beroende på vilken typ av försäkring det rör sig om, vilken inverkan försäkringsbolagets särskilda informationsplikt kan ha i tolkningssammanhang, vad som krävs för att ett försäkringsavtal ska anses som oklart och därmed föranleda att oklarhetsregeln blir tillämplig, samt vilka rättsekonomiska aspekter som kan vara av intresse att diskutera i relation till tolkningen av försäkringsavtal.

Vid tolkning av försäkringsavtal får vanligen en objektiv tolkning ske eftersom dessa avtal sällan föregås av individuella förhandlingar. HD har genom ett principiellt uttalande i fallet NJA 2001 s. 750 slagit fast vilka faktorer som hänsyn kan tas till när ett försäkringsavtal ska tolkas. Om ett omtvistat avtalsvillkor har en ordalydelse som tydligt anger vad som har avtalats mellan parterna saknas enligt HD anledning att beakta de andra faktorerna. Oklarhetsregeln, som är lagstadgad för de fall när den försäkrade är en konsument, ses som en subsidiär regel som kan bli tillämplig först vid den situation då hänsyn tagits till samtliga övriga faktorer och dessa faktorer inte har förmått att undanröja en oklarhet.

De faktorer som kan beaktas då ett försäkringsavtal ska tolkas överensstämmer till stora delar med de som får antas bli aktuella vid avtalstolkning i allmänhet. Skillnader kan emellertid ändå uppstå vid tolkning av försäkringsavtal jämfört med avtalstolkning i allmänhet eftersom de olika objektiva faktorerna lämnar stort utrymme för bedömning utifrån det enskilda fallet. Bland annat kan en skälighetsprövning göras vid vilken det exempelvis kan beaktas att en skadedrabbad försäkrad kan vara i en särskilt utsatt ekonomisk och social situation och därmed i behov av trygghet.

Med tanke på att det föreligger ett stort utrymme för att vid tolkningen göra en bedömning baserad på omständigheterna i det enskilda fallet kan det även få betydelse vilken typ av försäkring det rör sig om. Framförallt torde skillnader kunna uppstå beroende på om ett försäkringsavtal gäller till förmån för en konsument eller en näringsidkare. (Less)
Abstract
The aim of this paper is primarily to examine how an insurance contract ought to be interpreted. An interesting question is whether the specific characteristics of the insurance contract, for example the often-existing imbalance between the parties regarding expertise in the area of insurance law, lead to the result that such contracts are to be interpreted differently from other agreements. Furthermore it is discussed whether the interpretation can differ based on the type of insurance, which influence the special information obligation of the insurance company can have regarding the interpretation, what level of ambiguity that is required for the rule of contra proferentem to be applicable and what aspects of law and economics that may... (More)
The aim of this paper is primarily to examine how an insurance contract ought to be interpreted. An interesting question is whether the specific characteristics of the insurance contract, for example the often-existing imbalance between the parties regarding expertise in the area of insurance law, lead to the result that such contracts are to be interpreted differently from other agreements. Furthermore it is discussed whether the interpretation can differ based on the type of insurance, which influence the special information obligation of the insurance company can have regarding the interpretation, what level of ambiguity that is required for the rule of contra proferentem to be applicable and what aspects of law and economics that may be relevant for a discussion in the context of interpretation of insurance contracts.

When an insurance contract is to be interpreted an objective approach normally has to be adopted because these contracts are normally not preceded by individual negotiations between the parties. In the case NJA 2001 s. 750 the Supreme Court made a clear statement regarding which circumstances that could be considered when interpreting an insurance contract. If the disputed provision has a clear wording there is no reason to pay attention to the other facts of the case. The rule of contra proferentem, which is stated in law when the insured is a consumer, is a subsidiary rule that can be applied only if all the other circumstances have been assessed and the disputed provision still remains ambiguous.

The facts that the Supreme Court has stated can be considered when interpreting an insurance contract are basically the same as regarding interpretation of agreements in general. However, differences can occur since objective methods leave room open for assessments based on the individual cases. Inter alia it can be considered that the insured after suffered an injury often ends up in a particularly vulnerable position, both economically and socially.

Based on the fact that that the circumstances of the individual case can be assessed the interpretation could also differ depending on the type of the insurance. Especially based on whether the insurance protects a consumer or a company, dissimilarities regarding the interpretation can occur. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Henrik LU
supervisor
organization
alternative title
Interpretation of Insurance Contracts
course
JURM02 20141
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förmögenhetsrätt, avtalsrätt, försäkringsrätt, rättsekonomi
language
Swedish
id
4449456
date added to LUP
2014-06-12 08:57:27
date last changed
2014-06-12 08:57:27
@misc{4449456,
 abstract   = {The aim of this paper is primarily to examine how an insurance contract ought to be interpreted. An interesting question is whether the specific characteristics of the insurance contract, for example the often-existing imbalance between the parties regarding expertise in the area of insurance law, lead to the result that such contracts are to be interpreted differently from other agreements. Furthermore it is discussed whether the interpretation can differ based on the type of insurance, which influence the special information obligation of the insurance company can have regarding the interpretation, what level of ambiguity that is required for the rule of contra proferentem to be applicable and what aspects of law and economics that may be relevant for a discussion in the context of interpretation of insurance contracts.

When an insurance contract is to be interpreted an objective approach normally has to be adopted because these contracts are normally not preceded by individual negotiations between the parties. In the case NJA 2001 s. 750 the Supreme Court made a clear statement regarding which circumstances that could be considered when interpreting an insurance contract. If the disputed provision has a clear wording there is no reason to pay attention to the other facts of the case. The rule of contra proferentem, which is stated in law when the insured is a consumer, is a subsidiary rule that can be applied only if all the other circumstances have been assessed and the disputed provision still remains ambiguous.

The facts that the Supreme Court has stated can be considered when interpreting an insurance contract are basically the same as regarding interpretation of agreements in general. However, differences can occur since objective methods leave room open for assessments based on the individual cases. Inter alia it can be considered that the insured after suffered an injury often ends up in a particularly vulnerable position, both economically and socially. 

Based on the fact that that the circumstances of the individual case can be assessed the interpretation could also differ depending on the type of the insurance. Especially based on whether the insurance protects a consumer or a company, dissimilarities regarding the interpretation can occur.},
 author    = {Nilsson, Henrik},
 keyword   = {förmögenhetsrätt,avtalsrätt,försäkringsrätt,rättsekonomi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tolkning av försäkringsavtal},
 year     = {2014},
}