Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Brandteknisk riskvärdering av Halmstadtravet

Lundborg, Erik ; Olin, Frida ; Svederberg, Caroline LU and Wahlström, Viktor (2014) VBR054 20141
Division of Fire Safety Engineering
Abstract
The report is an examination element of the course Brandteknisk riskvärdering. The purpose of the report is to evaluate human safety of visitors in case of fire at the racetrack Halmstadtravet and suggest possible solutions if the human safety is deemed insufficient. The purpose is also to train the students in their engineering capability.

The method is to choose several fire scenarios that challenge the existing fire protection features of the building. The fire scenarios are ranked by likelihood and consequence. The most severe scenarios are simulated in FDS where the time to critical conditions is obtained. The results are compared to evacuation simulations executed in SIMULEX. If safe evacuation is not achieved within the allowed... (More)
The report is an examination element of the course Brandteknisk riskvärdering. The purpose of the report is to evaluate human safety of visitors in case of fire at the racetrack Halmstadtravet and suggest possible solutions if the human safety is deemed insufficient. The purpose is also to train the students in their engineering capability.

The method is to choose several fire scenarios that challenge the existing fire protection features of the building. The fire scenarios are ranked by likelihood and consequence. The most severe scenarios are simulated in FDS where the time to critical conditions is obtained. The results are compared to evacuation simulations executed in SIMULEX. If safe evacuation is not achieved within the allowed timeframe, an assessment will be carried out to suggest improvements. To examine how robust the solutions are, sensitivity analyses are carried out.

The assessed building includes a restaurant, kitchen, bleachers and cafés. The existing fire protection features of the building are presented and a comparison is made with Swedish regulations, BBR 20.

The results of the report shows that safe evacuation is not achieved within the allowed timeframe. Therefore the following suggestions are presented to improve the fire protection features of the building and assure safe evacuation.

Necessary measures

• A 2,0 meter wide door leading straight to the outside, shall be installed in the north-west corner of the bleachers. Outside a fire escape with at least the same width as the door shall be installed.
• A 2,0 meter wide door, shall be installed leading from the lower part of the bleachers to the restaurant. This requires removal of the tables between the new door and the stairs to the ground floor. The door shall open outwards in the evacuation direction. The door could also be placed so it leads straight to the outside in the north-east corner of the bleachers. This also requires a fire escape.
• A fire escape shall be installed from the balcony of the VIP- and horse owners lounge.

Secondary measures

• Smoke ventilation should be installed where the bleachers are located by enabling automatic opening of every second window in the upper part of the glass wall upon smoke detector activation.
• A door with fire classification EI 30 that closes automatically in case of fire should be installed between the kitchen and the restaurant.
• The door below the stairs to the ground floor from the restaurant should be replaced by a door that is easier to open in an emergency, preferably with a crash bar.
• Employee education, primarily for those working in the restaurant, in how to behave in a fire situation. (Less)
Abstract (Swedish)
Rapporten är ett examinerande moment i kursen Brandteknisk riskvärdering. Syftet med rapporten är att utvärdera personsäkerheten vid brand för besökarna på Halmstadtravet och ge förslag på eventuella förbättringar. Syftet är även att studenterna ska tränas i sin ingenjörsmässiga förmåga.

I byggnaden som utvärderas finns bland annat restaurang, kök, sittplatsläktare och caféverksamhet. Det redogörs för det befintliga brandskyddet samt görs en jämförelse mellan befintligt brandskydd och BBR 20.

För att utvärdera personsäkerheten vid brand väljs ett antal brandscenarier som ska utmana det befintliga brandskyddet. Brandscenarierna rangordnas efter sannolikhet och konsekvens. De brandscenarier som innebär störst risk simuleras i FDS där... (More)
Rapporten är ett examinerande moment i kursen Brandteknisk riskvärdering. Syftet med rapporten är att utvärdera personsäkerheten vid brand för besökarna på Halmstadtravet och ge förslag på eventuella förbättringar. Syftet är även att studenterna ska tränas i sin ingenjörsmässiga förmåga.

I byggnaden som utvärderas finns bland annat restaurang, kök, sittplatsläktare och caféverksamhet. Det redogörs för det befintliga brandskyddet samt görs en jämförelse mellan befintligt brandskydd och BBR 20.

För att utvärdera personsäkerheten vid brand väljs ett antal brandscenarier som ska utmana det befintliga brandskyddet. Brandscenarierna rangordnas efter sannolikhet och konsekvens. De brandscenarier som innebär störst risk simuleras i FDS där tid till kritiska förhållanden erhålls. Resultaten jämförs med utrymningssimuleringar som utförs i SIMULEX. Om utrymning inte kan ske säkert tas förslag på åtgärder fram och därefter genomförs känslighetsanalyser för att säkerställa robustheten hos lösningarna.

Resultaten i rapporten visar att säkerheten inte är tillräcklig. För att uppnå en godtagbar säkerhetsnivå presenteras åtgärder vilka syftar till att förbättra personsäkerheten för besökarna på Halmstadtravet.

Nödvändiga åtgärder

• En dörr med bredden 2,0 meter som leder ut till det fria ska installeras i det nordvästra hörnet av läktaren. Utanför krävs en brandtrappa med minst samma bredd som dörren.
• En dörr med bredden 2,0 meter som leder från läktarens nedre del in till restaurangen ska installeras. Detta kräver att de bord som finns placerade mellan den nya dörren och trappan till bottenplan tas bort. Dörren ska vara utåtgående i utrymningsriktningen, det vill säga öppnas in mot restaurangen. Alternativt kan dörren, då med tillhörande brandtrappa, leda direkt till det fria via det nordöstra hörnet av läktaren.
• Utrymningstrappa från balkongerna utanför VIP- och hästägarloungen.

Sekundära åtgärder

• Installation av brandgasluckor på läktaren där vartannat fönster i den övre raden av fönster som vetter mot travbanan öppnas vid detektion.
• Installation av en dörr mellan köket och restaurangen i lägst brandteknisk klass EI 30 med automatisk dörrstängning vid brand.
• Dörren nedanför trappan till bottenplan från restaurangen bör bytas ut mot en dörr som är enklare att öppna i en nödsituation, förslagsvis en dörr med en så kallad panikregel.
• Utbildning av personal, vilket främst gäller de som arbetar i restaurangen, i hur de ska bete sig vid brand. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{4452115,
 abstract   = {{The report is an examination element of the course Brandteknisk riskvärdering. The purpose of the report is to evaluate human safety of visitors in case of fire at the racetrack Halmstadtravet and suggest possible solutions if the human safety is deemed insufficient. The purpose is also to train the students in their engineering capability.

The method is to choose several fire scenarios that challenge the existing fire protection features of the building. The fire scenarios are ranked by likelihood and consequence. The most severe scenarios are simulated in FDS where the time to critical conditions is obtained. The results are compared to evacuation simulations executed in SIMULEX. If safe evacuation is not achieved within the allowed timeframe, an assessment will be carried out to suggest improvements. To examine how robust the solutions are, sensitivity analyses are carried out.

The assessed building includes a restaurant, kitchen, bleachers and cafés. The existing fire protection features of the building are presented and a comparison is made with Swedish regulations, BBR 20.

The results of the report shows that safe evacuation is not achieved within the allowed timeframe. Therefore the following suggestions are presented to improve the fire protection features of the building and assure safe evacuation. 

Necessary measures

•	A 2,0 meter wide door leading straight to the outside, shall be installed in the north-west corner of the bleachers. Outside a fire escape with at least the same width as the door shall be installed.
•	A 2,0 meter wide door, shall be installed leading from the lower part of the bleachers to the restaurant. This requires removal of the tables between the new door and the stairs to the ground floor. The door shall open outwards in the evacuation direction. The door could also be placed so it leads straight to the outside in the north-east corner of the bleachers. This also requires a fire escape.
•	A fire escape shall be installed from the balcony of the VIP- and horse owners lounge.

Secondary measures

•	Smoke ventilation should be installed where the bleachers are located by enabling automatic opening of every second window in the upper part of the glass wall upon smoke detector activation. 
•	A door with fire classification EI 30 that closes automatically in case of fire should be installed between the kitchen and the restaurant. 
•	The door below the stairs to the ground floor from the restaurant should be replaced by a door that is easier to open in an emergency, preferably with a crash bar.
•	Employee education, primarily for those working in the restaurant, in how to behave in a fire situation.}},
 author    = {{Lundborg, Erik and Olin, Frida and Svederberg, Caroline and Wahlström, Viktor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Brandteknisk riskvärdering av Halmstadtravet}},
 year     = {{2014}},
}