Advanced

Värdefulla invånare i en hållbar kontext - en studie av individvärden och beteenden i Västra Hamnen och Hyllie, Malmö

Huynh, David LU and Larsson, Jacob LU (2014) FEKN90 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel
Värdefulla invånare i en hållbar kontext
En studie av individvärden och beteenden i Västra Hamnen och Hyllie, Malmö
Seminariedatum
2014-05-23
Ämne/kurs
FEKN90. Magisteruppsats i Företagsekonomi (D-nivå), 30 Högskolepoäng (30 ECTS).
Författare
David Huynh och Jacob Larsson
Handledare
Matts Kärreman
Nyckelord
Konsumentbeteende, Individvärden, Hållbara Städer, Hållbar konsumtion, Malmö
Syfte
Uppsatsens syfte är att genom en studie av invånare som konsumenter identifiera mönster i livsstil och beteenden i en hållbar stad och därmed bidra till teoribildningen kring konsumentbeteende.
Teoretiska perspektiv
Uppsatsen bygger på tidigare forskning kring det moderna samhället, konsumentbeteenden, hållbar... (More)
Sammanfattning
Titel
Värdefulla invånare i en hållbar kontext
En studie av individvärden och beteenden i Västra Hamnen och Hyllie, Malmö
Seminariedatum
2014-05-23
Ämne/kurs
FEKN90. Magisteruppsats i Företagsekonomi (D-nivå), 30 Högskolepoäng (30 ECTS).
Författare
David Huynh och Jacob Larsson
Handledare
Matts Kärreman
Nyckelord
Konsumentbeteende, Individvärden, Hållbara Städer, Hållbar konsumtion, Malmö
Syfte
Uppsatsens syfte är att genom en studie av invånare som konsumenter identifiera mönster i livsstil och beteenden i en hållbar stad och därmed bidra till teoribildningen kring konsumentbeteende.
Teoretiska perspektiv
Uppsatsen bygger på tidigare forskning kring det moderna samhället, konsumentbeteenden, hållbar konsumtion och individvärden.
Metod
Uppsatsen grundar sin kunskapsteoretiska inriktning på en kvalitativ ansats med en induktiv strategi. Då forskningen bygger på studier av en social verklighet i ett socialt samspel har den ontologiska ståndpunkten konstruktionism antagits. Den empiriska studien är insamlad genom semistrukturerade intervjuer där analysen är genomförd utifrån det hermeneutiska perspektivet.
Empiri och analys
Med grund i det empiriska materialet visar vi på de värdemönster som finns i de hållbara stadsdelarna Västra Hamnen och Hyllie. Detta leder sedan fram till en presentation av fyra värdeteman som kan förklara invånarnas beteende.
Slutsatser
Vi presenterar fyra värdeteman för invånarna i de hållbara stadsdelarna Västra Hamnen och Hyllie; 1. Öppenhet för förändring, 2. Hedonism, 3. Självöverskridelse och 4. Trygghet. Utav dessa fyra fann vi att värdetemana ett, två och tre hade störst positiv inverkan för ett hållbart beteende. (Less)
Popular Abstract
Abstract
Title
Valuable residents in a sustainable context
A study of individual values and behaviors in Western Harbour and Hyllie, Malmö
Seminar date
2014-05-23
Course
FEKN90. Master Thesis in Business administration (Level D), 30 University Credit Points (30 ECTS).
Authors
David Huynh and Jacob Larsson
Supervisor
Matts Kärreman
Key words
Consumer behavior, Individual values, Sustainable cities, Sustainable consumption, Malmö
Purpose
The purpose of this thesis is through a study of residents as consumers identify life patterns and behaviors in a sustainable city and thereby contribute to the theorizing around consumption behavior.
Theoretical perspective
The theoretical framework of this study builds on previous research... (More)
Abstract
Title
Valuable residents in a sustainable context
A study of individual values and behaviors in Western Harbour and Hyllie, Malmö
Seminar date
2014-05-23
Course
FEKN90. Master Thesis in Business administration (Level D), 30 University Credit Points (30 ECTS).
Authors
David Huynh and Jacob Larsson
Supervisor
Matts Kärreman
Key words
Consumer behavior, Individual values, Sustainable cities, Sustainable consumption, Malmö
Purpose
The purpose of this thesis is through a study of residents as consumers identify life patterns and behaviors in a sustainable city and thereby contribute to the theorizing around consumption behavior.
Theoretical perspective
The theoretical framework of this study builds on previous research in the field of the modern society, consumer behavior, sustainable consumption and individual values.
Methodology
This paper bases its epistemological focus on a qualitative approach with an inductive approach. As the research is based on studies of a social reality with social interactions, the ontological standpoint constructivism has been adopted. The empirical study has been conducted through semi-structural interviews and was analyzed using the hermeneutic perspective.
Empirical foundation
From our empirical findings we present the value types present in the sustainable communities Västra Hamnen and Hyllie. Accordingly this leads to the presentation of four value themes, which can explain the sustainable behaviour of the citizens.
Conclusions
We conclude that there are four value themes for the citizens in the sustainable communities Västra Hamnen and Hyllie; 1. Openness to change, 2. Hedonism, 3. Self-transcendence and 4. Security. From these four characteristics we found that characteristic one, two and three hade the largest impact on people’s sustainable behaviour. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Huynh, David LU and Larsson, Jacob LU
supervisor
organization
course
FEKN90 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Susatinability, hållbarhet, Malmö, värden, beteenden, värde, beteende, sustainable city, cities, städer, stadsplanering
language
Swedish
id
4694663
date added to LUP
2014-10-06 13:24:34
date last changed
2014-10-06 13:24:34
@misc{4694663,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel
Värdefulla invånare i en hållbar kontext
En studie av individvärden och beteenden i Västra Hamnen och Hyllie, Malmö
Seminariedatum
2014-05-23
Ämne/kurs
FEKN90. Magisteruppsats i Företagsekonomi (D-nivå), 30 Högskolepoäng (30 ECTS).
Författare
David Huynh och Jacob Larsson
Handledare
Matts Kärreman
Nyckelord
Konsumentbeteende, Individvärden, Hållbara Städer, Hållbar konsumtion, Malmö
Syfte
Uppsatsens syfte är att genom en studie av invånare som konsumenter identifiera mönster i livsstil och beteenden i en hållbar stad och därmed bidra till teoribildningen kring konsumentbeteende.
Teoretiska perspektiv
Uppsatsen bygger på tidigare forskning kring det moderna samhället, konsumentbeteenden, hållbar konsumtion och individvärden.
Metod
Uppsatsen grundar sin kunskapsteoretiska inriktning på en kvalitativ ansats med en induktiv strategi. Då forskningen bygger på studier av en social verklighet i ett socialt samspel har den ontologiska ståndpunkten konstruktionism antagits. Den empiriska studien är insamlad genom semistrukturerade intervjuer där analysen är genomförd utifrån det hermeneutiska perspektivet.
Empiri och analys
Med grund i det empiriska materialet visar vi på de värdemönster som finns i de hållbara stadsdelarna Västra Hamnen och Hyllie. Detta leder sedan fram till en presentation av fyra värdeteman som kan förklara invånarnas beteende.
Slutsatser
Vi presenterar fyra värdeteman för invånarna i de hållbara stadsdelarna Västra Hamnen och Hyllie; 1. Öppenhet för förändring, 2. Hedonism, 3. Självöverskridelse och 4. Trygghet. Utav dessa fyra fann vi att värdetemana ett, två och tre hade störst positiv inverkan för ett hållbart beteende.},
 author    = {Huynh, David and Larsson, Jacob},
 keyword   = {Susatinability,hållbarhet,Malmö,värden,beteenden,värde,beteende,sustainable city,cities,städer,stadsplanering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdefulla invånare i en hållbar kontext - en studie av individvärden och beteenden i Västra Hamnen och Hyllie, Malmö},
 year     = {2014},
}