Advanced

Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde - En explorativ studie om den externa värderarens roll

Henriksson, Markus LU ; Johansson, Henrik LU and Andersson, Christian LU (2014) FEKH69 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens ändamål är att utreda de externa värderarnas syfte för användarna av
fastighetsbolagens finansiella rapporter. Vi ämnar även undersöka till vilken grad de externa
värderarna är oberoende i sina värderingar och analysera den informationsasymmetri som
råder i branschen.

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie av explorativ karaktär och ämnar undersöka
externa värderares syfte gentemot fastighetsbolagens intressenter. Data är inhämtad från
fastighetsbolagens årsredovisningar och de intervjuer som genomförts.
Teoretiskt perspektiv: Vi har redogjort för IAS 40 samt IFRS 13 och de värderingsalternativ
som finns att tillgå vid värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter. Vidare har vi
redogjort för... (More)
Syfte: Studiens ändamål är att utreda de externa värderarnas syfte för användarna av
fastighetsbolagens finansiella rapporter. Vi ämnar även undersöka till vilken grad de externa
värderarna är oberoende i sina värderingar och analysera den informationsasymmetri som
råder i branschen.

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ intervjustudie av explorativ karaktär och ämnar undersöka
externa värderares syfte gentemot fastighetsbolagens intressenter. Data är inhämtad från
fastighetsbolagens årsredovisningar och de intervjuer som genomförts.
Teoretiskt perspektiv: Vi har redogjort för IAS 40 samt IFRS 13 och de värderingsalternativ
som finns att tillgå vid värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter. Vidare har vi
redogjort för vad som krävs för att bli auktoriserad extern värderare.

Empiri: I empirin sammanställs intervjuer samt studier av fastighetsbolagens årsredovisningar
som sedan granskas och bearbetas i analysen.

Resultat: Vår Slutsats är att de externa värderarna enbart fungerar som en kontrollmekanism
gentemot företagens intressenter. Vidare anser vi att de auktoriserade externa värderarna
generellt sett är oberoende i sitt yrkesutövande. Dock bör intressenterna ställa sig kritiska till
den enskilde värderarens oberoende. Ett utökat upplysningskrav mellan de interna- och
externa värderarna bör därför införas för att framhäva oberoendet och tydliggöra detta för
företagens intressenter. Avslutningsvis är vår uppfattning att de kvalitativa egenskaperna
jämförbarhet, begriplighet och relevans har förbättrats på bekostnad av tillförlitligheten vid
värdering till verkligt värde. (Less)
Abstract
Purpose: The study's purpose is to investigate the external appraisers purpose for the users of
real estate companies' financial statements. We also intend to investigate to what extent the
external appraisers are independent in their valuations and analyze the information asymmetry
that exists in the industry.

Methodology: The thesis is a qualitative interview study of a comparative nature and intends
to examine the external appraiser's purpose towards property companies' stakeholders. Data is
collected from the real estate companies' annual reports and the interviews conducted.
Theoretical perspectives: We have explained IAS 40 and IFRS 13 and the valuation options
available when measuring the fair value of investment... (More)
Purpose: The study's purpose is to investigate the external appraisers purpose for the users of
real estate companies' financial statements. We also intend to investigate to what extent the
external appraisers are independent in their valuations and analyze the information asymmetry
that exists in the industry.

Methodology: The thesis is a qualitative interview study of a comparative nature and intends
to examine the external appraiser's purpose towards property companies' stakeholders. Data is
collected from the real estate companies' annual reports and the interviews conducted.
Theoretical perspectives: We have explained IAS 40 and IFRS 13 and the valuation options
available when measuring the fair value of investment properties. Furthermore, we have
described on what it takes to become a qualified external appraiser.

Empirical foundation: The empirical data consists of interviews together with studies of real
estate companies' annual reports, which are reviewed and processed in the analysis.

Conclusions: External appraisers act exclusively as a control mechanism towards corporate
stakeholders. Furthermore, we believe that the authorized external appraisers are generally
independent in their profession. However, stakeholders should be critical to the individual
appraiser’s independence. An expanded disclosure requirement between the internal and
external appraisers should be legislated to emphasize the independence and clarify this for
corporate stakeholders. Finally, the qualitative characteristics: comparability, transparency
and relevance have improved at the expense of reliability of fair value measurements. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henriksson, Markus LU ; Johansson, Henrik LU and Andersson, Christian LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förvaltningsfastigheter, IAS 40, verkligt värde, externa värderare, IFRS 13
language
Swedish
id
4696300
date added to LUP
2014-11-12 09:19:47
date last changed
2014-11-12 09:19:47
@misc{4696300,
 abstract   = {Purpose: The study's purpose is to investigate the external appraisers purpose for the users of
real estate companies' financial statements. We also intend to investigate to what extent the
external appraisers are independent in their valuations and analyze the information asymmetry
that exists in the industry.

Methodology: The thesis is a qualitative interview study of a comparative nature and intends
to examine the external appraiser's purpose towards property companies' stakeholders. Data is
collected from the real estate companies' annual reports and the interviews conducted.
Theoretical perspectives: We have explained IAS 40 and IFRS 13 and the valuation options
available when measuring the fair value of investment properties. Furthermore, we have
described on what it takes to become a qualified external appraiser.

Empirical foundation: The empirical data consists of interviews together with studies of real
estate companies' annual reports, which are reviewed and processed in the analysis.

Conclusions: External appraisers act exclusively as a control mechanism towards corporate
stakeholders. Furthermore, we believe that the authorized external appraisers are generally
independent in their profession. However, stakeholders should be critical to the individual
appraiser’s independence. An expanded disclosure requirement between the internal and
external appraisers should be legislated to emphasize the independence and clarify this for
corporate stakeholders. Finally, the qualitative characteristics: comparability, transparency
and relevance have improved at the expense of reliability of fair value measurements.},
 author    = {Henriksson, Markus and Johansson, Henrik and Andersson, Christian},
 keyword   = {Förvaltningsfastigheter,IAS 40,verkligt värde,externa värderare,IFRS 13},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde - En explorativ studie om den externa värderarens roll},
 year     = {2014},
}