Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Det man lär med glädje har man kvar längre i huvudet och kommer ihåg”. En studie om vilka pedagogiska kvalitéer som värdesätts hos Trysilguidenes medarbetare samt vikten av att ha förebilder för att utvecklas

Eriksson, Elin LU and Portas, Anna LU (2015) PEDK21 20142
Education
Abstract (Swedish)
Säsongsbaserade organisationer inom skidturismen kräver ofta en kraftig utökning av personalstyrka under vinterhalvåret jämfört med resten av året. De säsongsanställda blir organisationens ansikte utåt och de behöver därför kunna möta kundernas behov och förväntningar. Det är viktigt att organisationen håller en hög standard vad gäller kvalité samtidigt som de ska kunna motivera en stor grupp säsongsanställda att göra ett bra jobb.

Denna studie är gjord hos Trysilguidene AS som är Norges största aktivitetsbolag och skidskola. Trysilguidene har runt 100 anställda guider som varje vinter arbetar för att förverkliga ”Drømme-Trysil”. Studien är gjord på fem säsongsanställda skidlärare som arbetade sin första säsong vintern 2013-2014 samt... (More)
Säsongsbaserade organisationer inom skidturismen kräver ofta en kraftig utökning av personalstyrka under vinterhalvåret jämfört med resten av året. De säsongsanställda blir organisationens ansikte utåt och de behöver därför kunna möta kundernas behov och förväntningar. Det är viktigt att organisationen håller en hög standard vad gäller kvalité samtidigt som de ska kunna motivera en stor grupp säsongsanställda att göra ett bra jobb.

Denna studie är gjord hos Trysilguidene AS som är Norges största aktivitetsbolag och skidskola. Trysilguidene har runt 100 anställda guider som varje vinter arbetar för att förverkliga ”Drømme-Trysil”. Studien är gjord på fem säsongsanställda skidlärare som arbetade sin första säsong vintern 2013-2014 samt två helårsanställda från Trysilguidenes ledning. Syftet var att öka förståelsen för vilka pedagogiska kvalitéer som värde-sätts av skidlärare och varför. Vi har studerat hur ledningen och medarbetarna upplever att medarbetarna genom de internutbildningar som erbjuds skulle kunna bli bättre i sin yrkesroll som skidlärare. Fokus i studien har därför legat på Trysilguidenes internutbildningar för skidåkning, lärande samt motivation och engagemang kopplat till lärande.

Studiens empiriska material utgörs av sju semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Vid insamling av det empiriska materialet har vi utgått från en hermeneutisk metodologi med en induktiv ansats. Vid intervjuerna har respondenterna fått berätta om sina upplevelser av Trysilguidenes internutbildningar och på vilket sätt de upplever att internut-bildningarna bidrar till att utveckla medarbetarnas pedagogiska kvalitéer. Efter analys av det empirska materialet ringades de pedagogiska kvalitéerna förebildlighet och lärande samt motivation och engagemang och dess betydelse för lärande in. Teorier valdes sedan ut som gick att koppla till studiens resultat.

Vi fann att det är viktigt att skidlärarna har förebilder för att utvecklas samt att en bra skidlärare bör ha förmågan att motivera och engagera sina elever till att vilja utvecklas. Vår tolkning är att genom engagerande och motiverade instruktörer som medarbetarna ser upp till kan de utveckla sina pedagogiska kvalitéer. Vi ser gärna att det forskas vidare på betydelsen av att ha förebilder för att som skidlärare utveckla sina pedagogiska kvalitéer. (Less)
Popular Abstract
Seasonally based organizations working with ski tourism often demand a much bigger staff during the winter than rest of the year. The seasonal employees become the organizations representatives and they have to be able to meet the clients’ needs and expectations. It is important that the organization holds a high standard when it comes to quality while inspiring and motivating the large section of seasonal employees to do their best.

This study was done at Trysilguidene AS, Norway’s biggest activity centre and ski school. Somewhere around 100 employed guides work every winter at Trysilguidene to ensure that every visitor experiences "Drømme-Trysil”, “Dream-Trysil”. The study is based on five seasonally employed ski teachers who worked... (More)
Seasonally based organizations working with ski tourism often demand a much bigger staff during the winter than rest of the year. The seasonal employees become the organizations representatives and they have to be able to meet the clients’ needs and expectations. It is important that the organization holds a high standard when it comes to quality while inspiring and motivating the large section of seasonal employees to do their best.

This study was done at Trysilguidene AS, Norway’s biggest activity centre and ski school. Somewhere around 100 employed guides work every winter at Trysilguidene to ensure that every visitor experiences "Drømme-Trysil”, “Dream-Trysil”. The study is based on five seasonally employed ski teachers who worked their first season the winter 2013-2014, and two full time employees from Trysilguidene’s management group. The purpose was “to contribute to an increased understanding for which pedagogical qualities that are important for seasonally employed ski-instructors to have” and we have studied how the management and the co-workers experience how the internal training-programme that is offered improves the employees skills as ski teachers. The focus of this study has been on Trysilguidene’s training-programmes for skiing, learning and motivation and commitment linked to learning.

The study’s empirical material consists of seven semi-structured qualitative interviews. During the collection of the empirical material we have used a hermeneutic methodology with an inductive basis. During the interviews, the respondents have been able to share their experiences of Trysilguidene’s training-programmes and in what way they experience how the programmes contribute to evolving the co-workers’ pedagogic qual-ities. After an analysis of the empirical material, some pedagogic qualities were identi-fied: role modelling and learning along with motivation and commitment, and their im-portance for learning. These qualities are linked to the theories of this study.

We concluded that it is important for the ski teachers to have role models to be able to evolve, and that a good instructor should have the ability to motivate and excite his or her students to develop as skiers. Our interpretation is that through committed and motivated instructors who the co-workers look up to, they can develop their pedagogic qualities. We would like to see further research on this topic, the importance of having role models for a ski teacher to develop their pedagogic qualities. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Elin LU and Portas, Anna LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förebildlighet, förebild, engagemang, motivation, lärande, säsongsbaserad organisation, säsongsarbete, internutbildning, skidåkning, skidlärare, skidinstruktör, pedagogik, pedagogiska kvalitéer
language
Swedish
id
4938762
date added to LUP
2015-02-12 16:34:52
date last changed
2015-02-12 16:34:52
@misc{4938762,
 abstract   = {Säsongsbaserade organisationer inom skidturismen kräver ofta en kraftig utökning av personalstyrka under vinterhalvåret jämfört med resten av året. De säsongsanställda blir organisationens ansikte utåt och de behöver därför kunna möta kundernas behov och förväntningar. Det är viktigt att organisationen håller en hög standard vad gäller kvalité samtidigt som de ska kunna motivera en stor grupp säsongsanställda att göra ett bra jobb.

Denna studie är gjord hos Trysilguidene AS som är Norges största aktivitetsbolag och skidskola. Trysilguidene har runt 100 anställda guider som varje vinter arbetar för att förverkliga ”Drømme-Trysil”. Studien är gjord på fem säsongsanställda skidlärare som arbetade sin första säsong vintern 2013-2014 samt två helårsanställda från Trysilguidenes ledning. Syftet var att öka förståelsen för vilka pedagogiska kvalitéer som värde-sätts av skidlärare och varför. Vi har studerat hur ledningen och medarbetarna upplever att medarbetarna genom de internutbildningar som erbjuds skulle kunna bli bättre i sin yrkesroll som skidlärare. Fokus i studien har därför legat på Trysilguidenes internutbildningar för skidåkning, lärande samt motivation och engagemang kopplat till lärande.

Studiens empiriska material utgörs av sju semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Vid insamling av det empiriska materialet har vi utgått från en hermeneutisk metodologi med en induktiv ansats. Vid intervjuerna har respondenterna fått berätta om sina upplevelser av Trysilguidenes internutbildningar och på vilket sätt de upplever att internut-bildningarna bidrar till att utveckla medarbetarnas pedagogiska kvalitéer. Efter analys av det empirska materialet ringades de pedagogiska kvalitéerna förebildlighet och lärande samt motivation och engagemang och dess betydelse för lärande in. Teorier valdes sedan ut som gick att koppla till studiens resultat. 

Vi fann att det är viktigt att skidlärarna har förebilder för att utvecklas samt att en bra skidlärare bör ha förmågan att motivera och engagera sina elever till att vilja utvecklas. Vår tolkning är att genom engagerande och motiverade instruktörer som medarbetarna ser upp till kan de utveckla sina pedagogiska kvalitéer. Vi ser gärna att det forskas vidare på betydelsen av att ha förebilder för att som skidlärare utveckla sina pedagogiska kvalitéer.},
 author    = {Eriksson, Elin and Portas, Anna},
 keyword   = {förebildlighet,förebild,engagemang,motivation,lärande,säsongsbaserad organisation,säsongsarbete,internutbildning,skidåkning,skidlärare,skidinstruktör,pedagogik,pedagogiska kvalitéer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Det man lär med glädje har man kvar längre i huvudet och kommer ihåg”. En studie om vilka pedagogiska kvalitéer som värdesätts hos Trysilguidenes medarbetare samt vikten av att ha förebilder för att utvecklas},
 year     = {2015},
}