Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Manligt umgänge till salu: En artikelstudie om manlig heterosexuell och homosexuell prostitution mellan åren1993–2013

Gustafsson Ryderup, Johan LU (2015) HISK01 20141
History
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att studera manlig prostitution så som den framträder i svensk dagspress mellan åren 1993-2013 och därvid jämföra manlig heterosexuell respektive homosexuell prostitution. De frågeställningar som undersöks är vilken bild som framträder för dessa grupper, vilka likheter och skillnader som finns mellan dem samt vilken förklaring Connell och Hirdmans genusteori skulle ge till dessa eventuella skillnader. För att undersöka ”vilken bild” som kommer fram för respektive grupp läggs det fokus på en rad underfrågor, exempelvis varför de började sälja sex, hur de beskriver sin situation och i vilka åldrar de började prostituera sig etc.

Det som kommer fram i analysen är att relativt olika bilder framträder för dessa grupper.... (More)
Uppsatsens syfte är att studera manlig prostitution så som den framträder i svensk dagspress mellan åren 1993-2013 och därvid jämföra manlig heterosexuell respektive homosexuell prostitution. De frågeställningar som undersöks är vilken bild som framträder för dessa grupper, vilka likheter och skillnader som finns mellan dem samt vilken förklaring Connell och Hirdmans genusteori skulle ge till dessa eventuella skillnader. För att undersöka ”vilken bild” som kommer fram för respektive grupp läggs det fokus på en rad underfrågor, exempelvis varför de började sälja sex, hur de beskriver sin situation och i vilka åldrar de började prostituera sig etc.

Det som kommer fram i analysen är att relativt olika bilder framträder för dessa grupper. För den heterosexuella prostitutionen framträder den manliga säljaren som en aktör och har överlag positiva upplevelser av att sälja sex. För den homosexuella prostitutionen är bilden i en majoritet av fallen motsatt: Här framträdde istället bilden av ett offer med överlag negativa upplevelser av att sälja sex. Det som samstämde för båda grupperna var att man höll sitt sexsäljande hemligt.

Skillnaderna i upplevelser förklaras med Connells begrepp Makt (genom att vara en heterosexuell man befinner man sig på en överordnad position i samhället), Katexis (det heterosexuella sexet är överordnade annat sexet), Deltagande (även om en man inte befinner sig på en arena som reproducerar hegemonisk manlighet åtnjuter han ändå dess fördelar) och Underordning (dominans mellan olika grupper av män).
Hirdmans genusteori, som också delar Connells maktbegrepp, ger verktyg för att förklara varför de prostituerade håller sitt sexsäljande hemligt: Genom att prostitution ses som en kvinnlig syssla står det varken för något normalt eller allmängiltigt vilket medför en låg status. (Less)
Abstract
Purpose of this thesis is to study male prostitution as it emerges in Swedish newspapers between the years 1993-2013 , comparing male heterosexual and homosexual prostitution. The issues examined is the picture that emerges for these groups , what similarities and differences between them and what explanation Connell and Hird 's gender theory would give to these potential differences . To investigate " the image " that appears for each group is the focus of a series of over issues such as why they started selling sex , how they describe their situation and what ages they began to prostitute themselves , etc.

It emerges in the analysis is that relatively different pictures emerge for these groups. For the heterosexual prostitution... (More)
Purpose of this thesis is to study male prostitution as it emerges in Swedish newspapers between the years 1993-2013 , comparing male heterosexual and homosexual prostitution. The issues examined is the picture that emerges for these groups , what similarities and differences between them and what explanation Connell and Hird 's gender theory would give to these potential differences . To investigate " the image " that appears for each group is the focus of a series of over issues such as why they started selling sex , how they describe their situation and what ages they began to prostitute themselves , etc.

It emerges in the analysis is that relatively different pictures emerge for these groups. For the heterosexual prostitution emerges the male seller as an actor and has overall positive experiences of selling sex . For the homosexual prostitution , the image is in the majority of cases the opposite : It appeared instead the image of a victim with generally negative experiences of selling sex . What was consistent for both groups was that they kept their selling sex a secret.

The differences in experiences explained by Connell's concept of power ( by being a heterosexual man finds oneself in a superior position in society ) , Katexis ( heterosexual sex is superior other sex ) , Participation ( even if you are not at an arena that reproduce hegemonic masculinity , he enjoys yet its benefits ) and subordination ( dominance between different groups of males ) .
Hird 's gender theory , which also shares Connell's concept of power , providing tools to explain why the prostitutes will hold its selling sex secret : By that prostitution is seen as a female occupation , it is neither for any normal or universal , resulting in low status. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson Ryderup, Johan LU
supervisor
organization
alternative title
Male intercourse for sale : An article study of male heterosexual and homosexual prostitution between the years 1993-2013
course
HISK01 20141
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Prostitution, Manlig prostitution, Manlig heterosexuell prostitution, Manlig homosexuell prostitution, Heterosexuell prostitution, Homosexuell prostitution, Prostitutionens historia, Manliga sexsäljare, Male prostitution, Male heterosexual prostitution, Male homosexual prostitution, Heterosexual prostitution, Homosexual prostitution, The history of prostitution, Male sex sellers
language
Swedish
id
4940971
date added to LUP
2015-02-02 16:43:34
date last changed
2015-02-02 16:43:34
@misc{4940971,
 abstract   = {Purpose of this thesis is to study male prostitution as it emerges in Swedish newspapers between the years 1993-2013 , comparing male heterosexual and homosexual prostitution. The issues examined is the picture that emerges for these groups , what similarities and differences between them and what explanation Connell and Hird 's gender theory would give to these potential differences . To investigate " the image " that appears for each group is the focus of a series of over issues such as why they started selling sex , how they describe their situation and what ages they began to prostitute themselves , etc.

It emerges in the analysis is that relatively different pictures emerge for these groups. For the heterosexual prostitution emerges the male seller as an actor and has overall positive experiences of selling sex . For the homosexual prostitution , the image is in the majority of cases the opposite : It appeared instead the image of a victim with generally negative experiences of selling sex . What was consistent for both groups was that they kept their selling sex a secret.

The differences in experiences explained by Connell's concept of power ( by being a heterosexual man finds oneself in a superior position in society ) , Katexis ( heterosexual sex is superior other sex ) , Participation ( even if you are not at an arena that reproduce hegemonic masculinity , he enjoys yet its benefits ) and subordination ( dominance between different groups of males ) .
 Hird 's gender theory , which also shares Connell's concept of power , providing tools to explain why the prostitutes will hold its selling sex secret : By that prostitution is seen as a female occupation , it is neither for any normal or universal , resulting in low status.},
 author    = {Gustafsson Ryderup, Johan},
 keyword   = {Prostitution,Manlig prostitution,Manlig heterosexuell prostitution,Manlig homosexuell prostitution,Heterosexuell prostitution,Homosexuell prostitution,Prostitutionens historia,Manliga sexsäljare,Male prostitution,Male heterosexual prostitution,Male homosexual prostitution,Heterosexual prostitution,Homosexual prostitution,The history of prostitution,Male sex sellers},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Manligt umgänge till salu: En artikelstudie om manlig heterosexuell och homosexuell prostitution mellan åren1993–2013},
 year     = {2015},
}