Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En plats varumärke utifrån en intressents perspektiv

Svensson, Andreas LU ; Göransson, Erik LU and Månsson, Marcus LU (2015) FEKH29 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: En plats varumärke utifrån en intressents perspektiv
Seminariedatum: 2015-01-15
Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Andreas Svensson, Erik Göransson, Marcus Månsson
Handledare: Lars Carlman
Nyckelord: Varumärke, place branding, varumärkesimage, studieort, Malmö stad, Malmö högskola.

Syfte: Syftet med studien är att utreda vilken inverkan en plats varumärke har vid valet av studentstad. För att studien ska bli möjlig behövs en beskrivning hur en stad bygger sitt varumärke. Vidare utreds och förklaras hur varumärket uppfattas av studenter och om varumärket spelar någon roll i studenternas val av studentstad.

Metod:... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: En plats varumärke utifrån en intressents perspektiv
Seminariedatum: 2015-01-15
Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Andreas Svensson, Erik Göransson, Marcus Månsson
Handledare: Lars Carlman
Nyckelord: Varumärke, place branding, varumärkesimage, studieort, Malmö stad, Malmö högskola.

Syfte: Syftet med studien är att utreda vilken inverkan en plats varumärke har vid valet av studentstad. För att studien ska bli möjlig behövs en beskrivning hur en stad bygger sitt varumärke. Vidare utreds och förklaras hur varumärket uppfattas av studenter och om varumärket spelar någon roll i studenternas val av studentstad.

Metod: Studien är gjord med flermetodsforskning, där kvantitativ metod i form av en strukturerad enkätstudie kombinerats med kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Vidare är studien av deduktiv karaktär eftersom redan existerande teori har styrt författarna i vilken empiri som samlats in och hur författarna tolkat denna empiri som samlats in.

Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig i teorier om varumärken. Dels generellt för varumärke för att skapa förståelse kring hur varumärken byggs och vad ett varumärke innebär och dels mer specifikt för platser, så kallat place branding.
Empiri: Empirin som används i denna studie är insamlad dels genom två semistrukturerade intervjuer med ansvariga för varumärkesarbetet för Malmö stad och Malmö högskola. Den andra delen av studiens insamlade empiri består av en kvantitativ enkät. Deltagande i enkätundersökningen består av studerande på Malmö högskola.

Resultat: Genom användning av valda teorier i kombination med studiens empiri har författarna sett indikationer på att platsens varumärke har en betydelse vid val av studieort.
Studien visar att det är en samlad upplevelse av de emotionella attributen som påverkar valet av högskola och de funktionella attributen, där känslan av staden är inkluderad, som påverkar vilken stad studenter vill studera i. (Less)
Abstract
Abstract
Title: A place brand from a stakeholders perspective
Seminar date: 2015-01-15
Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, 15 UPS, Business Administration
Authors: Andreas Svensson, Erik Göransson, Marcus Månsson
Advisor: Lars Carlman
Key words: Branding, place branding, brand identity, university town, Malmö stad, Malmö högskola

Purpose: To investigate what affect a place brand has in the choice of a student town. To make this possible it is necessary to describe how a city is building its brand. Moreover student’s perception of a cities brand is investigated and to what extent a place brads effects the choice of student own.

Methodology: The study is conducted with both qualitative and quantitative methods.... (More)
Abstract
Title: A place brand from a stakeholders perspective
Seminar date: 2015-01-15
Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, 15 UPS, Business Administration
Authors: Andreas Svensson, Erik Göransson, Marcus Månsson
Advisor: Lars Carlman
Key words: Branding, place branding, brand identity, university town, Malmö stad, Malmö högskola

Purpose: To investigate what affect a place brand has in the choice of a student town. To make this possible it is necessary to describe how a city is building its brand. Moreover student’s perception of a cities brand is investigated and to what extent a place brads effects the choice of student own.

Methodology: The study is conducted with both qualitative and quantitative methods. The qualitative data was collected with two semi-structured interviews. And the quantitative part is collected with a structured survey. Furthermore the study has a deductive approach, meaning that the existing theories have guided the authors in their work of collecting and analysing the empirical data.

Theoretical perspectives: This theses theoretical premises is based on the theories of branding. Partly based on general theories of branding to explain what is included in a brand and also to explain how a brand is built and more specific of how a brand for a place is built based on the theories of place branding.

Empirical foundation: The empirical data, which this thesis is based upon, is collected through two semi-structured interviews with the responsible people for Malmös brand and for the brand of Malmö högskola. The second part of the empirical data was collected through a survey of student’s active at Malmö University.

Conclusions: With chosen theories and collected data the study has generated indications that a places brand has effect in choosing a university town. The study results in that the emotional pats of the brand has the most effect when it comes to deciding university and the functional pats of a place brand, which includes the sense of the town, has most effect on choosing the town itself. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Andreas LU ; Göransson, Erik LU and Månsson, Marcus LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om Malmö studenters uppfattning om sin högskoleort
course
FEKH29 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Varumärke, place branding, varumärkesimage, studieort, Malmö stad, Malmö högskola
language
Swedish
id
5050083
date added to LUP
2015-02-17 14:24:39
date last changed
2015-02-17 14:24:39
@misc{5050083,
 abstract   = {Abstract
Title: A place brand from a stakeholders perspective 
Seminar date: 2015-01-15
Course: FEKH29, Degree Project Undergraduate level, 15 UPS, Business Administration
Authors: Andreas Svensson, Erik Göransson, Marcus Månsson
Advisor: Lars Carlman
Key words: Branding, place branding, brand identity, university town, Malmö stad, Malmö högskola

Purpose: To investigate what affect a place brand has in the choice of a student town. To make this possible it is necessary to describe how a city is building its brand. Moreover student’s perception of a cities brand is investigated and to what extent a place brads effects the choice of student own. 

Methodology: The study is conducted with both qualitative and quantitative methods. The qualitative data was collected with two semi-structured interviews. And the quantitative part is collected with a structured survey. Furthermore the study has a deductive approach, meaning that the existing theories have guided the authors in their work of collecting and analysing the empirical data.

Theoretical perspectives: This theses theoretical premises is based on the theories of branding. Partly based on general theories of branding to explain what is included in a brand and also to explain how a brand is built and more specific of how a brand for a place is built based on the theories of place branding. 

Empirical foundation: The empirical data, which this thesis is based upon, is collected through two semi-structured interviews with the responsible people for Malmös brand and for the brand of Malmö högskola. The second part of the empirical data was collected through a survey of student’s active at Malmö University. 

Conclusions: With chosen theories and collected data the study has generated indications that a places brand has effect in choosing a university town. The study results in that the emotional pats of the brand has the most effect when it comes to deciding university and the functional pats of a place brand, which includes the sense of the town, has most effect on choosing the town itself.},
 author    = {Svensson, Andreas and Göransson, Erik and Månsson, Marcus},
 keyword   = {Varumärke,place branding,varumärkesimage,studieort,Malmö stad,Malmö högskola},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En plats varumärke utifrån en intressents perspektiv},
 year     = {2015},
}