Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Efterlevnad av redovisningsstandarder

Rosenhall, Josefin LU ; Alsiö, Nina LU and Ekdahl, Aimee LU (2015) FEKH69 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera leasingtagares efterlevnad av nuvarande redovisningsstandard för leasingavtal enligt IAS 17.

I studien har en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer med redovisningsspecialister används. Det har även genomförts en dokumentstudie utav fyra flygbolags årsredovisningar för att ge studie ytterligare djup.

Studiens teoretiska referensram består av redovisningsteorin Positive Accounting Theory (PAT) och tidigare forskning inom efterlevnad av redovisningsstandarder.

Intervjuer och en dokumentstudie har använts för att undersöka hur väl redovisningsstandarden IAS 17 efterlevs. Fyra redovisningsexperter intervjuades för att redovisa sitt perspektiv på dagens... (More)
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera leasingtagares efterlevnad av nuvarande redovisningsstandard för leasingavtal enligt IAS 17.

I studien har en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer med redovisningsspecialister används. Det har även genomförts en dokumentstudie utav fyra flygbolags årsredovisningar för att ge studie ytterligare djup.

Studiens teoretiska referensram består av redovisningsteorin Positive Accounting Theory (PAT) och tidigare forskning inom efterlevnad av redovisningsstandarder.

Intervjuer och en dokumentstudie har använts för att undersöka hur väl redovisningsstandarden IAS 17 efterlevs. Fyra redovisningsexperter intervjuades för att redovisa sitt perspektiv på dagens reglering och hur väl den följs av de som tillämpar standarden. Dokumentstudien utfördes i syfte att konkretisera och exemplifiera efterlevnaden hos fyra flygbolag genom att deras årsredovisningar undersöktes och jämfördes med IAS 17 punkt 33, 35a och 35d.

Studien visar att efterlevnaden av IAS 17 varierar mellan de undersökta företagen i dokumentstudien men samtliga brister någonstans i redovisningen av leasingavtal. Intervjuade redovisningsspecialister anser att en förklaring till att efterlevnad varierar kan vara att standarden är alltför komplicerad att tillämpa och prioriteras bort av vissa användare. Vidare finns det gråzoner i IAS 17 som öppnar för en subjektiv tolkning där företag kan välja att tillämpa standarden på ett sätt som inte nödvändigtvis var det avsedda. Motiven till att inte efterleva standarden kan således avgöra hur företag väljer att klassificera sina leasingavtal för att påverka sina rapporter i önskad riktning. Sammantaget finns det brister med nuvarande standard där utrymmet för tolkning kan medföra att informationen i de finansiella rapporterna blir missvisande och således även jämförbarheten. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to describe and analyse the lessee compliance with existing accounting standard for lease agreements under IAS 17.

This study is based on a qualitative method where semi-structured interviews with accounting specialists represents the primary data in the study. Furthermore have four companies’ annual reports from 2013 been studied in order to receive greater understanding of compliance with accounting standards.

The theoretical perspective for this study is based on Positive
Accounting Theory (PAT) and previous research on accounting compliance.

Interviews and a document research have been used in order to demonstrate the compliance of IAS 17. Four accounting experts have been interviewed and given... (More)
The purpose of this study is to describe and analyse the lessee compliance with existing accounting standard for lease agreements under IAS 17.

This study is based on a qualitative method where semi-structured interviews with accounting specialists represents the primary data in the study. Furthermore have four companies’ annual reports from 2013 been studied in order to receive greater understanding of compliance with accounting standards.

The theoretical perspective for this study is based on Positive
Accounting Theory (PAT) and previous research on accounting compliance.

Interviews and a document research have been used in order to demonstrate the compliance of IAS 17. Four accounting experts have been interviewed and given their perspective on the current regulation and how well it is applied by users of the standard. The document research was used in order to concretise the compliance of the standard. Annual reports from four airline companies were researched in order to compare compliance of IAS 17 point 33, 35a and 35d.

The study demonstrates that compliance of IAS 17 varies between examined companies in the document research and that neither fulfils the framework’s requirements. The interviewed accounting specialists consider an explanation to variable compliance could be that the standard is complicated to apply and therefore is not prioritised by some users. Furthermore there are grey zones within IAS 17 which enables subjective interpretation where companies can choose to apply the standard in a sense that was not necessary intended. The motives to non-compliance of the standard can therefore conclude how the company chooses to classify their leasing contracts in desired direction. In conclusion there are deficits with the current standard which enables incorrect interpretation, which can result in misleading financial reports with defect comparability. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosenhall, Josefin LU ; Alsiö, Nina LU and Ekdahl, Aimee LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Efterlevnad, Redovisningsstandard, Leasingavtal, IAS 17, Flygbolag
language
Swedish
id
5050503
date added to LUP
2015-06-24 10:50:03
date last changed
2015-06-24 10:50:03
@misc{5050503,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att beskriva och analysera leasingtagares efterlevnad av nuvarande redovisningsstandard för leasingavtal enligt IAS 17.

I studien har en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer med redovisningsspecialister används. Det har även genomförts en dokumentstudie utav fyra flygbolags årsredovisningar för att ge studie ytterligare djup. 

Studiens teoretiska referensram består av redovisningsteorin Positive Accounting Theory (PAT) och tidigare forskning inom efterlevnad av redovisningsstandarder. 

Intervjuer och en dokumentstudie har använts för att undersöka hur väl redovisningsstandarden IAS 17 efterlevs. Fyra redovisningsexperter intervjuades för att redovisa sitt perspektiv på dagens reglering och hur väl den följs av de som tillämpar standarden. Dokumentstudien utfördes i syfte att konkretisera och exemplifiera efterlevnaden hos fyra flygbolag genom att deras årsredovisningar undersöktes och jämfördes med IAS 17 punkt 33, 35a och 35d. 

Studien visar att efterlevnaden av IAS 17 varierar mellan de undersökta företagen i dokumentstudien men samtliga brister någonstans i redovisningen av leasingavtal. Intervjuade redovisningsspecialister anser att en förklaring till att efterlevnad varierar kan vara att standarden är alltför komplicerad att tillämpa och prioriteras bort av vissa användare. Vidare finns det gråzoner i IAS 17 som öppnar för en subjektiv tolkning där företag kan välja att tillämpa standarden på ett sätt som inte nödvändigtvis var det avsedda. Motiven till att inte efterleva standarden kan således avgöra hur företag väljer att klassificera sina leasingavtal för att påverka sina rapporter i önskad riktning. Sammantaget finns det brister med nuvarande standard där utrymmet för tolkning kan medföra att informationen i de finansiella rapporterna blir missvisande och således även jämförbarheten.},
 author    = {Rosenhall, Josefin and Alsiö, Nina and Ekdahl, Aimee},
 keyword   = {Efterlevnad,Redovisningsstandard,Leasingavtal,IAS 17,Flygbolag},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Efterlevnad av redovisningsstandarder},
 year     = {2015},
}