Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Egna märkesvaror och beslut kring vertikal integration

Moell, Carl LU ; Görman, Petra Charlotte Rebecka and Alm, Alexander Martin (2015) FEKH19 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel:
Datum för seminarie: Kurs:
Författare: Handledare:
Nyckelord:
Forskningsfråga: Metod:
Teoretisk referensram:
Empiri:
Resultat:
Abstrakt
“Egna märkesvaror och beslut kring vertikal integration” - En
fallstudie av beslutsprocessen inom ICA.
2015- 01-16
FEKH19, Kandidatarbete, 15 högskolepoäng Alexander Alm, Petra Görman, Maximilian Moëll Niklas Hallberg
Egna märkesvaror (EMV), leverantörsmärkta varor LMV, vertikal integration, transaktionskostnadsteorin (TCE), resursbaserad teori (RBV).
Vilka faktorer påverkar ICAs beslutsfattande vid val av egna märkesvaror?
Den metod som ligger till grund för uppsatsen är en kvalitativ fallstudie på ICA. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med ansvarig personal... (More)
Titel:
Datum för seminarie: Kurs:
Författare: Handledare:
Nyckelord:
Forskningsfråga: Metod:
Teoretisk referensram:
Empiri:
Resultat:
Abstrakt
“Egna märkesvaror och beslut kring vertikal integration” - En
fallstudie av beslutsprocessen inom ICA.
2015- 01-16
FEKH19, Kandidatarbete, 15 högskolepoäng Alexander Alm, Petra Görman, Maximilian Moëll Niklas Hallberg
Egna märkesvaror (EMV), leverantörsmärkta varor LMV, vertikal integration, transaktionskostnadsteorin (TCE), resursbaserad teori (RBV).
Vilka faktorer påverkar ICAs beslutsfattande vid val av egna märkesvaror?
Den metod som ligger till grund för uppsatsen är en kvalitativ fallstudie på ICA. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med ansvarig personal från ICAs avdelning för egna märkesvaror, produktutvecklingsavdelning, inköp samt en anställd hos Candy King. Vid analys av det insamlade materialet användes pattern matching närmare bestämt rival explanations as patterns.
Transaktionskostnadsteorin och den resursbaserade teorin användes som två delar i vår analys av vilka faktorer som ligger till grund för vertikal integration i frånvaron av relationsspecifika investeringar. Transaktionskostnadsteorin och den resursbaserade teorin innefattar olika begrepp som vi presenterade i vårt teoretiska ramverk.
Dagligvarubranschen är en bransch med en stor andel egna märkesvaror. Empirin i uppsatsen har därför samlats in genom intervjuer med anställda från två av branschens större aktörer, ICA och Candy King. Datan från intervjuerna kompletterades med data från ICAs hemsida.
Det är elva olika faktorer som vi anser har påverkan på ICAs val av egna märkesvaror, även om vissa faktorer kan påverka samma beslut men ur olika perspektiv. Vidare har det även framkommit att det finns ett antal olika specifika egenskaper som produkter måste inneha för att ICA ska besluta om att införa dem som egna märkesvaror. (Less)
Abstract
Title:
Seminar date: Course:
Authors: Advisor: Keywords:
Thesis purpose: Methodology:
“Private label products and the decision on vertical integration” - A case study of the decision-making at ICA.
2015- 01-16
FEKH19, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, 15 University Credit Points
Alexander Alm, Petra Görman, Maximilian Moëll Niklas Hallberg
Private Labels, Brands, Vertical integration, Transaction cost theory, Resource-based view
What factors influence a company's decision-making in the selection of private label products?
The methodology underlying the thesis is a qualitative case study at ICA. The empirical data were collected through semi-structured interviews with responsible personnel from ICA's... (More)
Title:
Seminar date: Course:
Authors: Advisor: Keywords:
Thesis purpose: Methodology:
“Private label products and the decision on vertical integration” - A case study of the decision-making at ICA.
2015- 01-16
FEKH19, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, 15 University Credit Points
Alexander Alm, Petra Görman, Maximilian Moëll Niklas Hallberg
Private Labels, Brands, Vertical integration, Transaction cost theory, Resource-based view
What factors influence a company's decision-making in the selection of private label products?
The methodology underlying the thesis is a qualitative case study at ICA. The empirical data were collected through semi-structured interviews with responsible personnel from ICA's private label products, product development department, purchasing department as well as one interview with an employee at Candy King. In the analysis of the collected material pattern matching was used, more precisely rival explanations as patterns.
Abstract
Theoretical framework: Transaction cost theory and the resource-based theory was used as two parts in our analysis of the factors underlying the vertical
Empirical foundation:
Conclusion:
integration in the absence of relationship-specific investments. Transaction cost theory and the resource-based theory involves different concepts that we presented in our theoretical framework.
The retail industry is an industry with a high percentage of private label products. The empirical data in the thesis has been collected through interviews with employees from two of the industry's major players, ICA and Candy King. The data from the interviews were supplemented with data from ICA's website.
There are eleven different factors that we believe have some kind of impact on ICA's decision on private label products, although some factors may affect the same decision but from different perspectives. There are also a number of attributes that products must possess if ICA will decide to establish them as private label products. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Moell, Carl LU ; Görman, Petra Charlotte Rebecka and Alm, Alexander Martin
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie av beslutsprocessen inom ICA
course
FEKH19 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Private Labels, Brands, Vertical integration, Transaction cost theory, Resource-based view
language
Swedish
id
5052426
date added to LUP
2015-02-27 08:40:28
date last changed
2016-02-04 15:08:43
@misc{5052426,
 abstract   = {Title:
Seminar date: Course:
Authors: Advisor: Keywords:
Thesis purpose: Methodology:
“Private label products and the decision on vertical integration” - A case study of the decision-making at ICA.
2015- 01-16
FEKH19, Degree Project Undergraduate Level, Business Administration, 15 University Credit Points
Alexander Alm, Petra Görman, Maximilian Moëll Niklas Hallberg
Private Labels, Brands, Vertical integration, Transaction cost theory, Resource-based view
What factors influence a company's decision-making in the selection of private label products?
The methodology underlying the thesis is a qualitative case study at ICA. The empirical data were collected through semi-structured interviews with responsible personnel from ICA's private label products, product development department, purchasing department as well as one interview with an employee at Candy King. In the analysis of the collected material pattern matching was used, more precisely rival explanations as patterns.
Abstract
Theoretical framework: Transaction cost theory and the resource-based theory was used as two parts in our analysis of the factors underlying the vertical
Empirical foundation:
Conclusion:
integration in the absence of relationship-specific investments. Transaction cost theory and the resource-based theory involves different concepts that we presented in our theoretical framework.
The retail industry is an industry with a high percentage of private label products. The empirical data in the thesis has been collected through interviews with employees from two of the industry's major players, ICA and Candy King. The data from the interviews were supplemented with data from ICA's website.
There are eleven different factors that we believe have some kind of impact on ICA's decision on private label products, although some factors may affect the same decision but from different perspectives. There are also a number of attributes that products must possess if ICA will decide to establish them as private label products.},
 author    = {Moell, Carl and Görman, Petra Charlotte Rebecka and Alm, Alexander Martin},
 keyword   = {Private Labels,Brands,Vertical integration,Transaction cost theory,Resource-based view},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Egna märkesvaror och beslut kring vertikal integration},
 year     = {2015},
}