Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vägen mot uppsatta mål – Hur kan motivation och identifiering förbättra prestation i organisationen. En fallstudie på Region Skånes universitetssjukhus.

Karman, Aneta LU ; Dinh, Melinda LU and Wihlborg Ogesjö, Christopher LU (2015) FEKH19 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Vägen mot uppsatta mål – Hur kan motivation och identifiering förbättra prestation i organisationen

Seminariedatum: 16 januari 2015

Ämne/Kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå i strategic management, 15 högskolepoäng

Författare: Melinda Dinh, Aneta Karman, Christopher Ogesjö

Handledare: Anna Thomasson

Fem nyckelord: Principal-agentteorin, motivation, identifiering, organisation, mål

Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur en organisation kan motivera sina anställda till att jobba mot organisationens mål genom att hitta samband mellan vad som motiverar de anställda och hur de identifierar sig med organisationen.

Metod: En kvalitativ fallstudie med fokus på intervjuer... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Vägen mot uppsatta mål – Hur kan motivation och identifiering förbättra prestation i organisationen

Seminariedatum: 16 januari 2015

Ämne/Kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå i strategic management, 15 högskolepoäng

Författare: Melinda Dinh, Aneta Karman, Christopher Ogesjö

Handledare: Anna Thomasson

Fem nyckelord: Principal-agentteorin, motivation, identifiering, organisation, mål

Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur en organisation kan motivera sina anställda till att jobba mot organisationens mål genom att hitta samband mellan vad som motiverar de anställda och hur de identifierar sig med organisationen.

Metod: En kvalitativ fallstudie med fokus på intervjuer genomfördes för att kunna se på djupet i hur motivation fungerar i en organisation. Genom semi-strukturerade intervjuer fick respondenterna uttala sig fritt om sina åsikter kring ämnet.

Teoretiska perspektiv: Principal-agentteorin är grundteorin i en arbetsgivares och arbetstagares relationer (Besanko, et al, 2013). Motivationsteorierna består av tvåfaktorsteorins motivationsfaktorer (Herzberg et al., 1959), och Teori Z (Ouchi, 1982), där vi har tagit fram nio motivationsfaktorer till vårt analysverktyg. I konstruktionen av analysverktyget användes även identifieringsteorier från Brewer och Gardner (1989).

Empiri: Vid insamlingen av data intervjuades tre sjuksköterskor, fyra läkare, en enhetschef och en områdeschef på Skånes universitetssjukhus i Malmö, Sverige.

Resultat: Analysverktyget som vi tog fram revideras, tre motivationsfaktorer (kontinuitet, deltagande i styrningsprocesser och kollegial stämning) lades till. Kopplingar mellan motivationsfaktorerna drogs till tre identiteter. Personlig identitet visade sig vara den som mest påverkar identifiering med organisationen. Dock måste även identitet kopplad till grupp och identitet kopplad till en specifik person tillgodoses för att anställda ska prestera bättre på arbetsplatsen. Faktorn uppnå mål flyttades som ett resultat av ökad prestation, snarare än dess anledning. Motivationsfaktorn ansvar ändrades till kontinuerlig ansvarsfördelning. Förtroende till chefer är en motivationsfaktor som alltid ska vara uppfylld på en organisation, tillsammans med motivationsfaktorer från de två andra identiteterna. (Less)
Popular Abstract
Summary
Title: The way towards goals – How can Motivation and Identification Improve Performance in an Organisation.

Seminar date: 16 January 2015

Course: FEKH19, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 15 University Credit Points (UPC) or ECTS-credits

Authors: Melinda Dinh, Aneta Karman, Christopher Ogesjö

Advisors: Anna Thomasson

Keywords: Principal agency theory, motivation, identification, organisation, goals
Purpose: The purpose with this project is to investigate how an organisation can motivate their employees to work towards goals by finding the relation between what motivates employees and how they identify with the organisation.

Methodology: A qualitative case study with focus on... (More)
Summary
Title: The way towards goals – How can Motivation and Identification Improve Performance in an Organisation.

Seminar date: 16 January 2015

Course: FEKH19, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 15 University Credit Points (UPC) or ECTS-credits

Authors: Melinda Dinh, Aneta Karman, Christopher Ogesjö

Advisors: Anna Thomasson

Keywords: Principal agency theory, motivation, identification, organisation, goals
Purpose: The purpose with this project is to investigate how an organisation can motivate their employees to work towards goals by finding the relation between what motivates employees and how they identify with the organisation.

Methodology: A qualitative case study with focus on interviews was conducted in order to see the depth of how motivation works in an organisation. Through semi-structured interviews, the respondents could speak freely about their opinions on the subject.

Theoretical perspectives: Principal agency theory is the basic theory of employers and ’the workers’ relationships. Motivation theories consist of Herzberg's two-factor theory of motivation (Herzberg et al., 1959), and Theory Z (Ouchi, 1982), which we used to produce nine motivation factors for our analysis. In the structure of the analysis tool we also used identification theories from Brewer and Gardner (1989).

Empirical foundation: During the data collection we interviewed three nurses, four doctors, a unit manager and an area manager at Skånes University Hospital in Malmö, Sweden.

Conclusions: The analysis tool that we created was revised, three motivational factors (continuity, participation in governance processes and collegial atmosphere) were added. Links between motivational factors was drawn to three identities. Personal identity proved to be the most significant identity affecting identification with the organisation. However, one must also have identity linked to a group and identity linked to a specific person, in order for employers to perform better. The motivation factor ”Fulfil goals” was moved to become a result of increased performance rather than its cause. The motivation factor “responsibility” was changed to “continuous responsibility distribution”. “Confidence in managers” is a motivation factor that should always be met in an organisation, together with motivational factors from the other two identities (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karman, Aneta LU ; Dinh, Melinda LU and Wihlborg Ogesjö, Christopher LU
supervisor
organization
course
FEKH19 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Principal-agentteorin, motivation, identifiering, organisation, mål
language
Swedish
id
5053149
date added to LUP
2015-02-25 10:26:59
date last changed
2015-02-25 10:26:59
@misc{5053149,
 abstract   = {Sammanfattning
Examensarbetets titel: Vägen mot uppsatta mål – Hur kan motivation och identifiering förbättra prestation i organisationen

Seminariedatum: 16 januari 2015

Ämne/Kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå i strategic management, 15 högskolepoäng

Författare: Melinda Dinh, Aneta Karman, Christopher Ogesjö

Handledare: Anna Thomasson

Fem nyckelord: Principal-agentteorin, motivation, identifiering, organisation, mål

Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur en organisation kan motivera sina anställda till att jobba mot organisationens mål genom att hitta samband mellan vad som motiverar de anställda och hur de identifierar sig med organisationen.

Metod: En kvalitativ fallstudie med fokus på intervjuer genomfördes för att kunna se på djupet i hur motivation fungerar i en organisation. Genom semi-strukturerade intervjuer fick respondenterna uttala sig fritt om sina åsikter kring ämnet. 

Teoretiska perspektiv: Principal-agentteorin är grundteorin i en arbetsgivares och arbetstagares relationer (Besanko, et al, 2013). Motivationsteorierna består av tvåfaktorsteorins motivationsfaktorer (Herzberg et al., 1959), och Teori Z (Ouchi, 1982), där vi har tagit fram nio motivationsfaktorer till vårt analysverktyg. I konstruktionen av analysverktyget användes även identifieringsteorier från Brewer och Gardner (1989). 

Empiri: Vid insamlingen av data intervjuades tre sjuksköterskor, fyra läkare, en enhetschef och en områdeschef på Skånes universitetssjukhus i Malmö, Sverige.

Resultat: Analysverktyget som vi tog fram revideras, tre motivationsfaktorer (kontinuitet, deltagande i styrningsprocesser och kollegial stämning) lades till. Kopplingar mellan motivationsfaktorerna drogs till tre identiteter. Personlig identitet visade sig vara den som mest påverkar identifiering med organisationen. Dock måste även identitet kopplad till grupp och identitet kopplad till en specifik person tillgodoses för att anställda ska prestera bättre på arbetsplatsen. Faktorn uppnå mål flyttades som ett resultat av ökad prestation, snarare än dess anledning. Motivationsfaktorn ansvar ändrades till kontinuerlig ansvarsfördelning. Förtroende till chefer är en motivationsfaktor som alltid ska vara uppfylld på en organisation, tillsammans med motivationsfaktorer från de två andra identiteterna.},
 author    = {Karman, Aneta and Dinh, Melinda and Wihlborg Ogesjö, Christopher},
 keyword   = {Principal-agentteorin,motivation,identifiering,organisation,mål},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vägen mot uppsatta mål – Hur kan motivation och identifiering förbättra prestation i organisationen. En fallstudie på Region Skånes universitetssjukhus.},
 year     = {2015},
}