Advanced

"...to promote sustainable development..."

Hansson, Fredrik LU (2014) JURM02 20142
Department of Law
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
År 1987, kom Brundtlandkommissionens rapport med titeln Vår gemensamma framtid. Enligt rapporten så kan hållbar utveckling definieras som:

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Begreppet hållbar utveckling har ända sen dess varit en central del av alla internationella miljörättsliga dokument. År 1999, blev begreppet hållbar utveckling en del av svensk lagstiftning genom kapitel 1, paragraf 1 i Miljöbalken (SFS 1998:808).
Den här uppsatsen presenterar begreppet hållbar utveckling i ett rättsutvecklingsperspektiv: hur det är formulerat i lagtexten och hur såg lagstiftaren på begreppet när lagstiftningen antogs. Rättslig... (More)
Sammanfattning
År 1987, kom Brundtlandkommissionens rapport med titeln Vår gemensamma framtid. Enligt rapporten så kan hållbar utveckling definieras som:

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Begreppet hållbar utveckling har ända sen dess varit en central del av alla internationella miljörättsliga dokument. År 1999, blev begreppet hållbar utveckling en del av svensk lagstiftning genom kapitel 1, paragraf 1 i Miljöbalken (SFS 1998:808).
Den här uppsatsen presenterar begreppet hållbar utveckling i ett rättsutvecklingsperspektiv: hur det är formulerat i lagtexten och hur såg lagstiftaren på begreppet när lagstiftningen antogs. Rättslig litteratur på området är också betraktad. En undersökning och tolkning av relevant material utförs, och frågeställningen är formulerad på följande sätt:

Vilken (eller vilka) miljöetisk teori kan ses som varande återspeglad i lagstiftarens idéer om hållbar utveckling i lagtexten och i förarbetena gällande portalparagrafen i Miljöbalken - och på vilket sätt återspeglas detta?

För att besvara denna fråga presenteras olika miljöetiska teorier, både i ett historiskt perspektiv, och enligt systematiseringen gjord av Mikael Stenmark. Resultatet av tolkningen av det undersökta materialet har sedan jämförts med innehållet i de olika miljöetiska teorierna, för att reda ut vilken teori, eller teorier, som kan ses som återspeglad i lagstiftarens idéer om hållbar utveckling.
Författaren når slutsatsen att vad som faktiskt återspeglas i kapitel 1, paragraf 1 i Miljöbalken är en blandning av holistisk intergenerationell antropocentrism och svag ekocentrism. (Less)
Abstract
Summary
In 1987 the Brundtland commission presented its report entitled Our Common Future. According to the report, sustainable development can be defined as:

A development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

The term sustainable development has been a central part in all international environmental law documents ever since. In 1999, the term sustainable development was received into the Swedish legislation, in chapter 1, section 1 of the Swedish Environmental Code (SFS 1998:808).
This thesis presents the term sustainable development in a legal development perspective: how it is formulated in the legal text, and what were the views of the legislator... (More)
Summary
In 1987 the Brundtland commission presented its report entitled Our Common Future. According to the report, sustainable development can be defined as:

A development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

The term sustainable development has been a central part in all international environmental law documents ever since. In 1999, the term sustainable development was received into the Swedish legislation, in chapter 1, section 1 of the Swedish Environmental Code (SFS 1998:808).
This thesis presents the term sustainable development in a legal development perspective: how it is formulated in the legal text, and what were the views of the legislator concerning the term when the legislation was enacted. Also, the legal literature in this field is reviewed. An examination and interpretation of the relevant material is performed, and the research question is formulated as follows:

Which theory (or theories) of environmental ethics can be seen as being reflected in the legislator’s ideas of sustainable development in the legal text and in the preparatory works concerning the opening section of the Environmental Code - and reflected in what way?

To answer this question, different theories of environmental ethics are presented, both in a historical perspective and according to the systemization by Mikael Stenmark. The result of the interpretation of the examined material is then compared with the essence of the different theories of environmental ethics, in order to find out which theory, or theories, can be seen as reflected in the legislator’s ideas of sustainable development.
The author arrives at the conclusion that what actually is reflected in chapter 1, section 1 of the Swedish Environmental Code is a blend of holistic inter-generational anthropocentrism and weak ecocentrism. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Fredrik LU
supervisor
organization
alternative title
The expression "sustainable development" in the Swedish Environmental Code as seen from the perspective of environmental ethics
course
JURM02 20142
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
jurisprudence, sustainable development, legal philosophy, environmental law, environmental ethics
language
English
id
5154209
date added to LUP
2015-03-31 14:09:52
date last changed
2015-04-24 18:33:58
@misc{5154209,
 abstract   = {Summary
In 1987 the Brundtland commission presented its report entitled Our Common Future. According to the report, sustainable development can be defined as:

A development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

The term sustainable development has been a central part in all international environmental law documents ever since. In 1999, the term sustainable development was received into the Swedish legislation, in chapter 1, section 1 of the Swedish Environmental Code (SFS 1998:808).
 This thesis presents the term sustainable development in a legal development perspective: how it is formulated in the legal text, and what were the views of the legislator concerning the term when the legislation was enacted. Also, the legal literature in this field is reviewed. An examination and interpretation of the relevant material is performed, and the research question is formulated as follows:

Which theory (or theories) of environmental ethics can be seen as being reflected in the legislator’s ideas of sustainable development in the legal text and in the preparatory works concerning the opening section of the Environmental Code - and reflected in what way?

To answer this question, different theories of environmental ethics are presented, both in a historical perspective and according to the systemization by Mikael Stenmark. The result of the interpretation of the examined material is then compared with the essence of the different theories of environmental ethics, in order to find out which theory, or theories, can be seen as reflected in the legislator’s ideas of sustainable development.
 The author arrives at the conclusion that what actually is reflected in chapter 1, section 1 of the Swedish Environmental Code is a blend of holistic inter-generational anthropocentrism and weak ecocentrism.},
 author    = {Hansson, Fredrik},
 keyword   = {jurisprudence,sustainable development,legal philosophy,environmental law,environmental ethics},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"...to promote sustainable development..."},
 year     = {2014},
}