Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Säkerhetsföreskrifter och omfattningsvillkor inom försäkringsrätten Ett rättsekonomiskt perspektiv på försäkringsrätt

Cervin, Carolina LU (2015) JUR092 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Försäkringar är allmänt förekommande i vårt samhälle och de tecknas för att människor vill skydda sig mot oförutsedda händelser som innebär en ekonomisk risk. Försäkringar fyller en viktig social funktion genom att ge en ekonomisk trygghet till försäkringstagarna, men de ger också försäkringsbolagen en ekonomisk vinst vilket är samhällsekonomiskt viktigt.

Den 1 januari 2006 trädde den nya Försäkringsavtalslagen (FAL) ikraft och i lagen infördes en tvingande regel i 4 kap 11 § som saknar motsvarighet i tidigare reglering. Bestämmelsen tar sikte på sådana villkor som till sin lydelse ter sig som omfattningsvillkor (OV), men som i realiteten innebär kringgående av de tvingande reglerna i 4 kap, d.v.s. biförpliktelser/säkerhetsföreskrifter... (More)
Försäkringar är allmänt förekommande i vårt samhälle och de tecknas för att människor vill skydda sig mot oförutsedda händelser som innebär en ekonomisk risk. Försäkringar fyller en viktig social funktion genom att ge en ekonomisk trygghet till försäkringstagarna, men de ger också försäkringsbolagen en ekonomisk vinst vilket är samhällsekonomiskt viktigt.

Den 1 januari 2006 trädde den nya Försäkringsavtalslagen (FAL) ikraft och i lagen infördes en tvingande regel i 4 kap 11 § som saknar motsvarighet i tidigare reglering. Bestämmelsen tar sikte på sådana villkor som till sin lydelse ter sig som omfattningsvillkor (OV), men som i realiteten innebär kringgående av de tvingande reglerna i 4 kap, d.v.s. biförpliktelser/säkerhetsföreskrifter (SF).

Denna uppsats syftar till att se på den nya regleringen, grundläggande principer inom försäkringsrätten och att belysa några av de problem som finns. Jag är inte ute efter att visa var gränsen mellan OV och SF går eller bör gå, utan det jag är intresserad av är vad gränsen innebär genom att applicera rättsekonomiska principer på juridiken. Rättsekonomi innebär att se hur juridiken kan användas för att främja ekonomisk effektivitet och välstånd, men det finns andra intressen som måste vägas mot detta, till exempel sociala sådana.

I avtalsförhållandet mellan försäkringsbolagen (FB) och försäkringstagarna (FT) finns det en obalans, asymmetrisk information, som beror på det underläge som konsumenten förutsätts befinna sig i. Den nya regleringen syftar till att stärka konsumentens skyddsintresse, vilket är en viktig princip inom försäkringsrätten. Mot skyddsintresset ställs produktfrihetsprincipen, d.v.s. FBs rätt att fritt utforma sin produkt. Att dra en klar gräns mellan OV och SF verkar vara omöjligt, men i FAL har man skapat incitament för att FB inte ska kunna utnyttja produktfrihetsprincipen till att försämra skyddet för FT och sätta de tvingande reglerna ur spel.

I det rättsekonomiska avsnittet tar jag upp grundläggande begrepp, så som att människan anses vara en economic man, olika förhållande till risk, The Law of Large Numbers, ekonomisk effektivitet och vad transaktionskostnader har för betydelse för försäkringsrätten. Alla avtal är förbundna med transaktionskostnader och en följd av detta är asymmetrisk information vilket i sin tur leder till problem som adverse selection och moral hazard.

Slutligen försöker jag väva samman försäkringsrätten med rättsekonomin och funderar bland annat över hur och om den nya regleringen har lett till förbättringar eller inte. (Less)
Abstract
Insurance is an important part in our society since most people want to protect themselves against unforeseen incidents that might come with a financial risk. Insurance fulfills an important social function by providing financial security, but they also give insurers an economic profit, which is socioeconomically important.
On 1 January 2006, the new Insurance Contracts Act (FAL) was introduced and a mandatory rule which has no correspondence in the former regulation was incorporated in the law; 4 chapter 11 § FAL. The regulation deals with terms that, according to their wording, determine the risk covered by the insurance but in reality are considered evasive to the mandatory rules in chapter 4 FAL, i.e. by aiming at the same matters as... (More)
Insurance is an important part in our society since most people want to protect themselves against unforeseen incidents that might come with a financial risk. Insurance fulfills an important social function by providing financial security, but they also give insurers an economic profit, which is socioeconomically important.
On 1 January 2006, the new Insurance Contracts Act (FAL) was introduced and a mandatory rule which has no correspondence in the former regulation was incorporated in the law; 4 chapter 11 § FAL. The regulation deals with terms that, according to their wording, determine the risk covered by the insurance but in reality are considered evasive to the mandatory rules in chapter 4 FAL, i.e. by aiming at the same matters as these rules . According to the mentioned rule the rules in chapter 4 FAL shall be applied also to such terms.
This paper aims to look at the new rules, basic principles of insurance law and to highlight some of the problems that exist. I'm not going to establish where the border between OV and SF is or should be, but I'm interested in what the border means by applying some of the economic principles of law. Economics of Law means to see how the law can be used to promote economic efficiency and prosperity, but there are other interests that must be balanced against this, such as social ones.

In the contractual relationship between the insurance companies and the insurant there is an imbalance, asymmetric information, which is due to the disadvantage that the consumer is assumed to be in. The new regulation aims to strengthen consumer protection interests, which is an important principle in insurance law. Against this consumer interest stand the insurance company’s right to freely design their product. To draw a clear boundary between terms that determince the risk and terms that seem impossible. The new regulations in FAL has at least created incentives for the insurance company not not to use the product principle of freedom to reduce the protection for the policyholders.

In the economic section, I discuss basic concepts, such as the economic man, different relation to risk, The Law of Large Numbers, economic efficiency and transaction costs means to insurance law. All agreements are associated with transaction costs and a consequence of this is asymmetric information, which might lead to problems as adverse selection and moral hazard.

Finally I try to emerge the insurance law with the economics of law and reflect over what the new regulations in FAL have contributed with. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cervin, Carolina LU
supervisor
organization
alternative title
FAL 4th Chapter 11§ - Applying Law of Economics on Insurance Law.
course
JUR092 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
försäkringsrätt, rättsekonomi, law and economics, säkerhetsföreskrift, omfattningsvillkor
language
Swedish
id
5368159
date added to LUP
2015-05-11 13:32:47
date last changed
2015-05-11 13:32:47
@misc{5368159,
 abstract   = {Insurance is an important part in our society since most people want to protect themselves against unforeseen incidents that might come with a financial risk. Insurance fulfills an important social function by providing financial security, but they also give insurers an economic profit, which is socioeconomically important.
On 1 January 2006, the new Insurance Contracts Act (FAL) was introduced and a mandatory rule which has no correspondence in the former regulation was incorporated in the law; 4 chapter 11 § FAL. The regulation deals with terms that, according to their wording, determine the risk covered by the insurance but in reality are considered evasive to the mandatory rules in chapter 4 FAL, i.e. by aiming at the same matters as these rules . According to the mentioned rule the rules in chapter 4 FAL shall be applied also to such terms. 
This paper aims to look at the new rules, basic principles of insurance law and to highlight some of the problems that exist. I'm not going to establish where the border between OV and SF is or should be, but I'm interested in what the border means by applying some of the economic principles of law. Economics of Law means to see how the law can be used to promote economic efficiency and prosperity, but there are other interests that must be balanced against this, such as social ones.

In the contractual relationship between the insurance companies and the insurant there is an imbalance, asymmetric information, which is due to the disadvantage that the consumer is assumed to be in. The new regulation aims to strengthen consumer protection interests, which is an important principle in insurance law. Against this consumer interest stand the insurance company’s right to freely design their product. To draw a clear boundary between terms that determince the risk and terms that seem impossible. The new regulations in FAL has at least created incentives for the insurance company not not to use the product principle of freedom to reduce the protection for the policyholders.

In the economic section, I discuss basic concepts, such as the economic man, different relation to risk, The Law of Large Numbers, economic efficiency and transaction costs means to insurance law. All agreements are associated with transaction costs and a consequence of this is asymmetric information, which might lead to problems as adverse selection and moral hazard.

Finally I try to emerge the insurance law with the economics of law and reflect over what the new regulations in FAL have contributed with.},
 author    = {Cervin, Carolina},
 keyword   = {försäkringsrätt,rättsekonomi,law and economics,säkerhetsföreskrift,omfattningsvillkor},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Säkerhetsföreskrifter och omfattningsvillkor inom försäkringsrätten Ett rättsekonomiskt perspektiv på försäkringsrätt},
 year     = {2015},
}