Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Med rätt att döda? - En undersökning av Europakonventionen och dess hantering av abort och dödshjälp ur ett moralfilosofiskt perspektiv

Grennard, Therese LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är undersöka i vilken mån och på vilket vis Europakonventionen omfattar företeelserna abort och dödshjälp. Den argumentation Europadomstolen för vid sitt beslutsfattande granskas i arbetet. Ett rättsfilosofiskt perspektiv präglar uppsatsen och Europadomstolens diskussion om de två olika livsavslutande processerna analyseras utifrån dess förenlighet med olika moralfilosofiska teorier.

Utredningen visar att Europadomstolen möter dessa moraliskt laddade frågor med stor försiktighet; Europakonventionen innehåller varken påbud eller förbud för staterna att garantera enskilda en rätt till abort eller dödshjälp. Domstolen konstaterar att dessa känsliga frågor avgörs lämpligast i den enskilda staten och pekar därmed på en... (More)
Syftet med uppsatsen är undersöka i vilken mån och på vilket vis Europakonventionen omfattar företeelserna abort och dödshjälp. Den argumentation Europadomstolen för vid sitt beslutsfattande granskas i arbetet. Ett rättsfilosofiskt perspektiv präglar uppsatsen och Europadomstolens diskussion om de två olika livsavslutande processerna analyseras utifrån dess förenlighet med olika moralfilosofiska teorier.

Utredningen visar att Europadomstolen möter dessa moraliskt laddade frågor med stor försiktighet; Europakonventionen innehåller varken påbud eller förbud för staterna att garantera enskilda en rätt till abort eller dödshjälp. Domstolen konstaterar att dessa känsliga frågor avgörs lämpligast i den enskilda staten och pekar därmed på en bred margin of appreciation. Att konventionen ger staterna stort svängrum i dessa frågor, som rör så grundläggande rättigheter som rätten till liv och rätten till självbestämmande, väcker följdfrågor om konventionens roll.

Arbetet behandlar därför även vilken roll konventionen har idag som rättighetsskydd för mänskliga rättigheter i Europa. Rollen har förändrats sedan dess upprättande för drygt sextio år sedan då intentionen var att alla individer i Europa skulle erhålla ett minimiskydd för sina mänskliga rättigheter. Ett de lege ferenda-perspektiv intas i slutet av uppsatsen där en analytisk diskussion förs om vilken roll konventionen bör ha i rätten idag.

Europakonventionen stadgar rätten till liv och rätten till personlig autonomi, vilka ska garanteras alla individer i konventionsstaterna. Om Europadomstolen nu inte fyller i dessa bestämmelser med regleringar av dagsaktuella frågor, vilket skydd erhåller då den enskilda för sina mänskliga rättigheter? (Less)
Abstract
The purpose of this essay is to examine to what extent and in which way the European Convention on Human Rights comprises the phenomena of abortion and assisted dying. The argument held by the European Court of Human Rights during its decision-making process is being inspected in the essay. A legal philosophical perspective characterizes the essay and the discussion of the European Court of Human Rights, regarding the two different life terminating processes, is being analyzed in relation to its compatibility with diverse moral philosophical theories.

The investigation shows that the European Court of Human Rights approaches these morally charged questions with a great measure of caution; the European Convention on Human Rights does... (More)
The purpose of this essay is to examine to what extent and in which way the European Convention on Human Rights comprises the phenomena of abortion and assisted dying. The argument held by the European Court of Human Rights during its decision-making process is being inspected in the essay. A legal philosophical perspective characterizes the essay and the discussion of the European Court of Human Rights, regarding the two different life terminating processes, is being analyzed in relation to its compatibility with diverse moral philosophical theories.

The investigation shows that the European Court of Human Rights approaches these morally charged questions with a great measure of caution; the European Convention on Human Rights does not contain a decree, nor a prohibition, for the states to guarantee individuals a right to abortion or assisted dying. The Court ascertains that these sensitive questions are best decided in the individual state and points out a wide margin of appreciation. That the Convention allows such large elbow room regarding these questions which touch upon such elementary rights as the right to life and the right to self autonomy, leads to elevation of attendant questions concerning the role of the Convention.

Therefore the work also considers which role the Convention has today as safeguard of human rights in Europe. The role has changed since its establishment over sixty years ago, when the intention was to secure all individuals in Europe a minimum protection of their human rights. A de lege ferenda-perspective is adopted in the last part of the essay, where an analytical discussion is held regarding which role the Convention ought to have in the legal framework of today.

The European Convention on Human Rights enact the right to life and the right to personal autonomy, which are to be guaranteed to all individuals in the contracting states. Now, if the European Court of Human Rights does not fill these ordinances with regulations of current issues, what protection does the individual actually obtain for its human rights? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grennard, Therese LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
allmän rättslära, rättsvetenskap, folkrätt, Europakonventionen, abort, dödshjälp
language
Swedish
id
5431229
date added to LUP
2015-07-03 15:01:50
date last changed
2015-07-03 15:01:50
@misc{5431229,
 abstract   = {The purpose of this essay is to examine to what extent and in which way the European Convention on Human Rights comprises the phenomena of abortion and assisted dying. The argument held by the European Court of Human Rights during its decision-making process is being inspected in the essay. A legal philosophical perspective characterizes the essay and the discussion of the European Court of Human Rights, regarding the two different life terminating processes, is being analyzed in relation to its compatibility with diverse moral philosophical theories. 

The investigation shows that the European Court of Human Rights approaches these morally charged questions with a great measure of caution; the European Convention on Human Rights does not contain a decree, nor a prohibition, for the states to guarantee individuals a right to abortion or assisted dying. The Court ascertains that these sensitive questions are best decided in the individual state and points out a wide margin of appreciation. That the Convention allows such large elbow room regarding these questions which touch upon such elementary rights as the right to life and the right to self autonomy, leads to elevation of attendant questions concerning the role of the Convention. 

Therefore the work also considers which role the Convention has today as safeguard of human rights in Europe. The role has changed since its establishment over sixty years ago, when the intention was to secure all individuals in Europe a minimum protection of their human rights. A de lege ferenda-perspective is adopted in the last part of the essay, where an analytical discussion is held regarding which role the Convention ought to have in the legal framework of today.

The European Convention on Human Rights enact the right to life and the right to personal autonomy, which are to be guaranteed to all individuals in the contracting states. Now, if the European Court of Human Rights does not fill these ordinances with regulations of current issues, what protection does the individual actually obtain for its human rights?},
 author    = {Grennard, Therese},
 keyword   = {allmän rättslära,rättsvetenskap,folkrätt,Europakonventionen,abort,dödshjälp},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Med rätt att döda? - En undersökning av Europakonventionen och dess hantering av abort och dödshjälp ur ett moralfilosofiskt perspektiv},
 year     = {2015},
}