Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Situationen i hemlandet inom migrationsrätten - Tillämpningen av 5 kap. 6 § UtlL ur ett rättssäkerhetsperspektiv

Palmlund, Elin LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att närmare undersöka när och hur rättstillämparen tar hänsyn till en utlännings situation i hemlandet för att bevilja uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL. Både gällande rätt och rättstillämparens roll diskuteras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.

Enligt 5 kap. 6 § UtlL får en utlänning beviljas uppehållstillstånd om det efter en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger synnerligen ömmande omständigheter som gör att utlänningen bör tillåtas stanna i Sverige. Enligt bestämmelsen är utlänningens situation i hemlandet en omständighet som särskilt ska beaktas vid den samlade bedömningen. Omständigheter hänförliga till situationen i hemlandet kan till... (More)
Uppsatsens syfte är att närmare undersöka när och hur rättstillämparen tar hänsyn till en utlännings situation i hemlandet för att bevilja uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL. Både gällande rätt och rättstillämparens roll diskuteras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.

Enligt 5 kap. 6 § UtlL får en utlänning beviljas uppehållstillstånd om det efter en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger synnerligen ömmande omständigheter som gör att utlänningen bör tillåtas stanna i Sverige. Enligt bestämmelsen är utlänningens situation i hemlandet en omständighet som särskilt ska beaktas vid den samlade bedömningen. Omständigheter hänförliga till situationen i hemlandet kan till exempel vara om en utlänning riskerar att bli socialt utstött vid ett återvändande. Även viss typ av traumatisering, till exempel på grund av tortyr eller människohandel i hemlandet, kan vara en sådan omständighet.

5 kap. 6 § UtlL ska tillämpas restriktivt och enbart i undantagsfall kan uppehållstillstånd beviljas till följd av en prövning enligt bestämmelsen. Enligt lagtexten ska alla huvudgrunder i 4 kap. 1-2a §§ UtlL ha uteslutits innan en prövning enligt 5 kap. 6 § UtlL kan göras. Men även efter att huvudgrunderna har uteslutits är det upp till rättstillämparen om det är lämpligt med en tillämpning av 5 kap. 6§ UtlL eller inte, bestämmelsen är fakultativ. Särskilt avseende en utlännings situation i hemlandet uppstår ofta gränsdragningsproblem gentemot andra grunder för uppehållstillstånd i 4 kap. 1-2a §§ UtlL, d.v.s. uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. Det går inte generellt att definiera vilka omständigheter som är hänförliga till den ena eller andra grunden, vilket bidrar till oklarhet i processen. Ofta tillämpas 5 kap. 6 § UtlL i de fall omständigheterna inte varit av tillräcklig tyngd för att uppehållstillstånd skulle kunna beviljas med stöd av 4 kap. 1-2a §§ UtlL.

Eftersom att 5 kap. 6 § UtlL är otydligt formulerad får rättstillämparen ett stort ansvar i processen. Det föreligger en stor risk för godtycklig praxis i och med det stora tolkningsutrymme som bestämmelsen ger upphov till. Tillämpningens oförutsebarhet gör att 5 kap. 6 § UtlL och dess formulering kan kritiseras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. (Less)
Popular Abstract
This essay aims to examine when and how the legal practitioners take an alien´s situation in his or hers home country in account to grant residence permit due to particularly distressing circumstances according to the Swedish Aliens Act. Both the law and the role of the legal practitioners’ compliance with the rule of law are discussed.

According to the Swedish Aliens Act an alien can be granted a residence permit and should be allowed to stay in Sweden if there, after an overall assessment, are particularly distressing circumstances. The alien´s situation in his or hers home country is one of the circumstances that should be especially taken in consideration in the overall assessment. An example of a circumstance related to the... (More)
This essay aims to examine when and how the legal practitioners take an alien´s situation in his or hers home country in account to grant residence permit due to particularly distressing circumstances according to the Swedish Aliens Act. Both the law and the role of the legal practitioners’ compliance with the rule of law are discussed.

According to the Swedish Aliens Act an alien can be granted a residence permit and should be allowed to stay in Sweden if there, after an overall assessment, are particularly distressing circumstances. The alien´s situation in his or hers home country is one of the circumstances that should be especially taken in consideration in the overall assessment. An example of a circumstance related to the situation in the home country is if there is a risk for the alien to be socially excluded from the society. If an alien has been traumatized, for example from torture or trafficking, that can also be a circumstance related to the situation in the home country.

An alien should only be granted a residence permit due to particularly distressing circumstances in exceptional cases. First all main grounds for residence permit in the Swedish Aliens Act have to be dismissed, and even if so the legal practitioners have to be restrictive in the overall assessment. The legal practitioners have no obligation to administer the law about particularly distressing circumstances, the article is optional to apply. There are often problems with defining if a circumstance is applicable to the article about particularly distressing circumstances or one of the main grounds for residence permit in the Swedish Aliens Act, especially if the circumstance is related to the situation in the home country. There is no clear distinction of what to apply to which ground and that makes the process unpredictable. One common solution is that the circumstances that weren´t severe enough to grant residence permit due to one of the main grounds, are applied to the article about particularly distressing circumstances.

Since particularly distressing circumstances in the Swedish Aliens Act is an unclear article the legal practitioners get a great responsibility in the process of granting residence permit. The large room for interpretation that the unclear article brings, result in a big risk for arbitrary court practice. The article about particularly distressing circumstances is not predictable and it´s compliance with the rule of law can be criticized. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmlund, Elin LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förvaltningsrätt, migrationsrätt
language
Swedish
id
5431327
date added to LUP
2015-07-06 10:15:35
date last changed
2015-07-06 10:15:35
@misc{5431327,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att närmare undersöka när och hur rättstillämparen tar hänsyn till en utlännings situation i hemlandet för att bevilja uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § UtlL. Både gällande rätt och rättstillämparens roll diskuteras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.

Enligt 5 kap. 6 § UtlL får en utlänning beviljas uppehållstillstånd om det efter en samlad bedömning av utlänningens situation föreligger synnerligen ömmande omständigheter som gör att utlänningen bör tillåtas stanna i Sverige. Enligt bestämmelsen är utlänningens situation i hemlandet en omständighet som särskilt ska beaktas vid den samlade bedömningen. Omständigheter hänförliga till situationen i hemlandet kan till exempel vara om en utlänning riskerar att bli socialt utstött vid ett återvändande. Även viss typ av traumatisering, till exempel på grund av tortyr eller människohandel i hemlandet, kan vara en sådan omständighet.

5 kap. 6 § UtlL ska tillämpas restriktivt och enbart i undantagsfall kan uppehållstillstånd beviljas till följd av en prövning enligt bestämmelsen. Enligt lagtexten ska alla huvudgrunder i 4 kap. 1-2a §§ UtlL ha uteslutits innan en prövning enligt 5 kap. 6 § UtlL kan göras. Men även efter att huvudgrunderna har uteslutits är det upp till rättstillämparen om det är lämpligt med en tillämpning av 5 kap. 6§ UtlL eller inte, bestämmelsen är fakultativ. Särskilt avseende en utlännings situation i hemlandet uppstår ofta gränsdragningsproblem gentemot andra grunder för uppehållstillstånd i 4 kap. 1-2a §§ UtlL, d.v.s. uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov. Det går inte generellt att definiera vilka omständigheter som är hänförliga till den ena eller andra grunden, vilket bidrar till oklarhet i processen. Ofta tillämpas 5 kap. 6 § UtlL i de fall omständigheterna inte varit av tillräcklig tyngd för att uppehållstillstånd skulle kunna beviljas med stöd av 4 kap. 1-2a §§ UtlL.

Eftersom att 5 kap. 6 § UtlL är otydligt formulerad får rättstillämparen ett stort ansvar i processen. Det föreligger en stor risk för godtycklig praxis i och med det stora tolkningsutrymme som bestämmelsen ger upphov till. Tillämpningens oförutsebarhet gör att 5 kap. 6 § UtlL och dess formulering kan kritiseras utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv.},
 author    = {Palmlund, Elin},
 keyword   = {förvaltningsrätt,migrationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Situationen i hemlandet inom migrationsrätten - Tillämpningen av 5 kap. 6 § UtlL ur ett rättssäkerhetsperspektiv},
 year     = {2015},
}