Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Handledning och det teoretiska spänningsfältet i KBT - en temaanalytisk studie

Kunatowski, Tomasz LU (2015) PPTS06 20151
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Föreliggande studie hade till syfte att få en fördjupad förståelse för hur olika KBT-handledare ser på de kognitiva respektive beteendeterapeutiska inslagen i sin utbildningshandledning med studenter på psykoterapeutprogrammet. Undersökningsgruppen bestod av tio legitimerade psykoterapeuter med KBT inriktning, med godkänd handledarutbildning, som handledde främst på psykoterapeutprogrammet vid Lunds universitet respektive Stockholms universitet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med samtliga deltagare. Materialet analyserades med hjälp av empiristyrd tematisk analys. Vid analysen framkom sju huvudteman med tillhörande underteman. De sju huvudteman var: Anpassning, Breddning, Konflikt, Förvirring, Utsatthet, Bakgrunden påverkar,... (More)
Föreliggande studie hade till syfte att få en fördjupad förståelse för hur olika KBT-handledare ser på de kognitiva respektive beteendeterapeutiska inslagen i sin utbildningshandledning med studenter på psykoterapeutprogrammet. Undersökningsgruppen bestod av tio legitimerade psykoterapeuter med KBT inriktning, med godkänd handledarutbildning, som handledde främst på psykoterapeutprogrammet vid Lunds universitet respektive Stockholms universitet. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med samtliga deltagare. Materialet analyserades med hjälp av empiristyrd tematisk analys. Vid analysen framkom sju huvudteman med tillhörande underteman. De sju huvudteman var: Anpassning, Breddning, Konflikt, Förvirring, Utsatthet, Bakgrunden påverkar, Synen på KBTs framtid.

Då det finns ett inbyggt spänningsfält i KBT begreppet som förs över till handledningssituationen blir teman som anpassning och konflikt påtagliga under handledningsmomentet. Handledarna strävar efter anpassning men det uppstår även konflikter då anpassning inte alltid är möjlig eller önskvärd. En viktig brygga som underlättar för handledarna i hanteringen av KBT begreppets teoretiska spänningsfält är evidensbegreppet. Detta beskrivs i undertemat tryggheten i forskningsstödet. Studenterna inbjuds till att använda evidensargument och skaffar sig på så sätt ett handlingsutrymme utan att relationen till handledaren utsätts för påfrestning. Detta är möjligt eftersom evidensargumenten rör sig utanför de teoretiska eller filosofiska spänningsfälten som återfinns i KBT begreppet. (Less)
Abstract
The purpose of the study presented here was to get a deeper understanding of how different CBT supervisors perceive the cognitive and behavioral components in their training supervision with students in the psychotherapy program. The study group consisted of ten certified CBT psychotherapists with approved supervisor training, who served as supervisors mainly for the psychotherapy program at Lund University and Stockholm University respectively. Semi-structured interviews were carried out with all the participants. The material was analyzed by means of an empirically guided thematic analysis. In the analysis, seven main themes with their respective subthemes, were found. The seven main themes were: Adaptation, Widening, Conflict,... (More)
The purpose of the study presented here was to get a deeper understanding of how different CBT supervisors perceive the cognitive and behavioral components in their training supervision with students in the psychotherapy program. The study group consisted of ten certified CBT psychotherapists with approved supervisor training, who served as supervisors mainly for the psychotherapy program at Lund University and Stockholm University respectively. Semi-structured interviews were carried out with all the participants. The material was analyzed by means of an empirically guided thematic analysis. In the analysis, seven main themes with their respective subthemes, were found. The seven main themes were: Adaptation, Widening, Conflict, Confusion, Vulnerability, Influence from background, View of the future of CBT.
Since there is a built-in area of tension in the CBT concept that is transferred to the supervising situation, themes like adaptation and conflict become evident in the moment of supervision. The supervisors strive for adaptation, but conflicts also arise since adaptation is not always possible or desirable. An important bridge that facilitates the supervisors’ way of handling the theoretical field of tension within CBT, is the concept of scientific evidence. This is described in the subtheme of security in scientific support. The students are invited to use arguments of scientific evidence in order to get more leeway without straining the relationship to the supervisor. This is possible because the arguments of scientific evidence go beyond the theoretical and philosophical areas of tension that are present in the CBT concept. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kunatowski, Tomasz LU
supervisor
organization
course
PPTS06 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
utbildningshandledning handledning, beteendeterapi, kognitiv terapi, KBT, kognitiv beteendeterapi, klinisk handledning, KBT handledning
language
Swedish
id
5431365
date added to LUP
2015-05-27 14:29:26
date last changed
2015-05-27 14:29:26
@misc{5431365,
 abstract   = {The purpose of the study presented here was to get a deeper understanding of how different CBT supervisors perceive the cognitive and behavioral components in their training supervision with students in the psychotherapy program. The study group consisted of ten certified CBT psychotherapists with approved supervisor training, who served as supervisors mainly for the psychotherapy program at Lund University and Stockholm University respectively. Semi-structured interviews were carried out with all the participants. The material was analyzed by means of an empirically guided thematic analysis. In the analysis, seven main themes with their respective subthemes, were found. The seven main themes were: Adaptation, Widening, Conflict, Confusion, Vulnerability, Influence from background, View of the future of CBT.
Since there is a built-in area of tension in the CBT concept that is transferred to the supervising situation, themes like adaptation and conflict become evident in the moment of supervision. The supervisors strive for adaptation, but conflicts also arise since adaptation is not always possible or desirable. An important bridge that facilitates the supervisors’ way of handling the theoretical field of tension within CBT, is the concept of scientific evidence. This is described in the subtheme of security in scientific support. The students are invited to use arguments of scientific evidence in order to get more leeway without straining the relationship to the supervisor. This is possible because the arguments of scientific evidence go beyond the theoretical and philosophical areas of tension that are present in the CBT concept.},
 author    = {Kunatowski, Tomasz},
 keyword   = {utbildningshandledning handledning,beteendeterapi,kognitiv terapi,KBT,kognitiv beteendeterapi,klinisk handledning,KBT handledning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Handledning och det teoretiska spänningsfältet i KBT - en temaanalytisk studie},
 year     = {2015},
}