Advanced

Visa musklerna EU! - En utredning av EU:s sanktionssystem i ljuset av artikel 7 EU-fördraget

Svärd, Emma LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Fundamental values of the European Union are freedom, equality, democracy, rule of law and respect for human rights, this is enshrined in Article 2 of the Treaty on the European Union. The purpose of this paper is to present the sanction system of the European Union as regarding member countries violations of human rights. When a country is applying for a membership to the European Union, a range of different requirements are stipulated in the so-called Copenhagen criteria and the country is examined to see if they meet the subordinated entrance requirements, such as the respect for human rights. But if a situation occurs where a member country overrides these values, how should then the European Union react? Article 7 of The Treaty on the... (More)
Fundamental values of the European Union are freedom, equality, democracy, rule of law and respect for human rights, this is enshrined in Article 2 of the Treaty on the European Union. The purpose of this paper is to present the sanction system of the European Union as regarding member countries violations of human rights. When a country is applying for a membership to the European Union, a range of different requirements are stipulated in the so-called Copenhagen criteria and the country is examined to see if they meet the subordinated entrance requirements, such as the respect for human rights. But if a situation occurs where a member country overrides these values, how should then the European Union react? Article 7 of The Treaty on the European Union, is a political control measure and can be applied "if there is a clear risk of a serious breach by a member country of the values referred to in Article 2". Article 7 of The Treaty on the European Union at present time has never been applied on a member country. The article has high majority requirements for activating, four-fifths or unanimity by the Council of the European Union, and furthermore it seems to that there is a political unwillingness of the European Union to apply this provision. Within the European Union, discussions are held about the need to reform the treaties, but then such processes may seem persistent and complicated and the fact that there are a social, economic and political crisis in some of the European Union member countries, makes a treaty reform in the current situation not the top priority. Legal as well as political proposals have been presented to either an updating of existing procedures and voices have been raised to establish new ones. Frans Timmermans, European Commission vice-president and European parliamentarian Cecilia Wikström both work closely to these issues and advocating political solutions. Timmermans believes that the European Union must become better at acting against its member countries, and rather than creating new instruments, existing ones must improve. Wikström believes that the European Union should establish an independent political body should control that member countries respect the human rights. Both agree that something must be done to safeguard the values– European Union, it is time to show your muscles! (Less)
Abstract (Swedish)
Grundläggande värderingar för Europeiska unionen är frihet, jämlikhet, demokrati, rättstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, detta stadgas i artikel 2 Europeiska unionens fördrag. Syftet med denna uppsats är att redogöra för Europeiska unionens sanktionssystem vad beträffande medlemsländer som bryter mot mänskliga rättigheter. När ett land ansöker om medlemskap till Europeiska unionen ställs en rad olika krav som stipuleras i de så kallade Köpenhamnskriterierna och landet granskas om detta når upp till ställda ingångskrav, som respekt för de mänskliga rättigheterna. Men vid en situation där ett medlemsland åsidosätter dessa värden, hur skall Europeiska unionen förhålla sig till detta? I Europeiska unionens fördrag finns... (More)
Grundläggande värderingar för Europeiska unionen är frihet, jämlikhet, demokrati, rättstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, detta stadgas i artikel 2 Europeiska unionens fördrag. Syftet med denna uppsats är att redogöra för Europeiska unionens sanktionssystem vad beträffande medlemsländer som bryter mot mänskliga rättigheter. När ett land ansöker om medlemskap till Europeiska unionen ställs en rad olika krav som stipuleras i de så kallade Köpenhamnskriterierna och landet granskas om detta når upp till ställda ingångskrav, som respekt för de mänskliga rättigheterna. Men vid en situation där ett medlemsland åsidosätter dessa värden, hur skall Europeiska unionen förhålla sig till detta? I Europeiska unionens fördrag finns artikel 7 som är en politisk kontrollåtgärd som tillämpas ”om det finns en klar risk för ett medlemsland allvarligt åsidosätter värden som anges i artikel 2”. Artikel 7 har i skrivande stund inte aktiverats mot något medlemsland. Artikeln har höga majoritetskrav för aktiveras, fyra femtedelar eller enhällighet av Europeiska unionens råd krävs och dessutom verkar det finns en politisk ovillighet från Europeiska unionens sida att tillämpa bestämmelsen. Inom Europeiska unionen förs diskussioner om att det finns ett behov av att reformera fördragen, men då sådana processer kan te sig långlivade och komplicerade samt det faktum att det råder en social, ekonomisk och politisk kris i några av Europeiska unionens medlemsländer, gör att en fördragsreform i dagsläget inte är av högsta prioritet. Juridiska så väl som politiska förslag har presenterats på antingen en uppdatering av redan befintliga förfaranden och även röster har höjts för inrätta nya sådana. Frans Timmermans, Europeiska kommissionens vice ordförande och europaparlamentarikern Cecilia Wikström arbetar båda nära dessa frågor och förespråkar politiska lösningar. Timmermans menar att Europeiska unionen måste bli bättre på att agera gentemot sina medlemsländer och istället för inrätta nya instrument bör befintliga ses över och förbättras. Wikström anser att Europeiska unionen bör inrätta ett oberoende politiskt organ som skall kontrollera att medlemsländer respekterar de mänskliga rättigheterna. Båda är således överens om att något måste göras för att slå vakt om värden – Europeiska unionen, det är nu dags att visa musklerna! (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svärd, Emma LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
EU-rätt, Mänskliga rättigheter, Artikel 7 FEU, Artikel 2 FEU, Köpenhamnskriterierna
language
Swedish
id
5431377
date added to LUP
2015-07-06 10:34:29
date last changed
2015-07-06 10:34:29
@misc{5431377,
 abstract   = {Fundamental values of the European Union are freedom, equality, democracy, rule of law and respect for human rights, this is enshrined in Article 2 of the Treaty on the European Union. The purpose of this paper is to present the sanction system of the European Union as regarding member countries violations of human rights. When a country is applying for a membership to the European Union, a range of different requirements are stipulated in the so-called Copenhagen criteria and the country is examined to see if they meet the subordinated entrance requirements, such as the respect for human rights. But if a situation occurs where a member country overrides these values, how should then the European Union react? Article 7 of The Treaty on the European Union, is a political control measure and can be applied "if there is a clear risk of a serious breach by a member country of the values referred to in Article 2". Article 7 of The Treaty on the European Union at present time has never been applied on a member country. The article has high majority requirements for activating, four-fifths or unanimity by the Council of the European Union, and furthermore it seems to that there is a political unwillingness of the European Union to apply this provision. Within the European Union, discussions are held about the need to reform the treaties, but then such processes may seem persistent and complicated and the fact that there are a social, economic and political crisis in some of the European Union member countries, makes a treaty reform in the current situation not the top priority. Legal as well as political proposals have been presented to either an updating of existing procedures and voices have been raised to establish new ones. Frans Timmermans, European Commission vice-president and European parliamentarian Cecilia Wikström both work closely to these issues and advocating political solutions. Timmermans believes that the European Union must become better at acting against its member countries, and rather than creating new instruments, existing ones must improve. Wikström believes that the European Union should establish an independent political body should control that member countries respect the human rights. Both agree that something must be done to safeguard the values– European Union, it is time to show your muscles!},
 author    = {Svärd, Emma},
 keyword   = {EU-rätt,Mänskliga rättigheter,Artikel 7 FEU,Artikel 2 FEU,Köpenhamnskriterierna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Visa musklerna EU! - En utredning av EU:s sanktionssystem i ljuset av artikel 7 EU-fördraget},
 year     = {2015},
}