Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När lagen blir ideologisk – En redogörelse för de skyddsintressen samt ideologiska värderingar som har genomsyrat den svenska lagstiftarens syn på sexhandeln, och problemen det har gett upphov till

Hasselbalch, Ellen LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Förbudet mot köp av sexuella tjänster har varit i kraft i 16 år. Den debatt som åtföljt lagstiftningsarbetet kan dock sägas ha pågått under närmare 40 år. Det är en debatt med starka ideologiska förtecken och det är tydligt att prostitution är en fråga som inte lämnar någon oberörd.
Uppsatsens syfte är utreda vilka ideologiska värderingar och skyddsintressen som återfinns i lagstiftarens syn på prostitutionen. Syftet med uppsatsen är även att se hur den ideologiskt färgade lagstiftningen i praktiken har påverkat marknaden för sexhandeln. Syftet utreds medelst en genomgång av den argumentation som förts för eller emot lagstiftningen i förarbetena och i juridisk doktrin. Även de diskussioner i juridisk doktrin som förts kring... (More)
Förbudet mot köp av sexuella tjänster har varit i kraft i 16 år. Den debatt som åtföljt lagstiftningsarbetet kan dock sägas ha pågått under närmare 40 år. Det är en debatt med starka ideologiska förtecken och det är tydligt att prostitution är en fråga som inte lämnar någon oberörd.
Uppsatsens syfte är utreda vilka ideologiska värderingar och skyddsintressen som återfinns i lagstiftarens syn på prostitutionen. Syftet med uppsatsen är även att se hur den ideologiskt färgade lagstiftningen i praktiken har påverkat marknaden för sexhandeln. Syftet utreds medelst en genomgång av den argumentation som förts för eller emot lagstiftningen i förarbetena och i juridisk doktrin. Även de diskussioner i juridisk doktrin som förts kring lagstiftningens bakomliggande värderingar och skyddsintressen används för att utreda syftet. Syftet utreds även genom en redogörelse för vad aktuell forskning säger om förhållandena inom sexindustrin idag och hur dessa har ändrats för de inblandade sedan lagen trädde i kraft 1999.
Uppsatsens analyskapitel ger svaret att det främst är ett feministiskt offerperspektiv som har genomsyrat den svenska sexköpslagstiftningen och att det är kvinnokollektivets ställning i samhället som ska skyddas. Det finns även en sexualmoraliserande underton där tanken på ”den goda sexualiteten” ska skyddas genom lagstiftningen. Det är problematiskt att lagstiftningen ser prostitution som en företeelse med en kvinna som den säljande parten trots en könsneutral formulering. Personer som faller utanför denna norm hamnar i skymundan.
Lagstiftningen har även lett till en försämrad situation för sexarbetarna med en ökad stigmatisering och utsatthet som följd. Uppsatsens slutsats är att lagstiftningen är starkt färgad av ett feministiskt offerperspektiv där den sexsäljande parten är ett offer. (Less)
Popular Abstract
The Swedish prohibition of the purchase of a sexual service has been in effect for 16 years. The debate accompanying the legislation process has, however, been going on for almost 40 years. It is a debate with a strong ideological nature and it is clear that prostitution is a phenomenon that leaves no one unaffected.
The aim of this essay is to investigate which ideological values have affected the legislation and what interest it wishes to protect. The object is also to clarify what effects the ideological legislation has had on the market for the sex industry. The aim is investigated by an examination of the arguments for and against the legislation in the preparatory works and in legal literature. Discussions regarding the... (More)
The Swedish prohibition of the purchase of a sexual service has been in effect for 16 years. The debate accompanying the legislation process has, however, been going on for almost 40 years. It is a debate with a strong ideological nature and it is clear that prostitution is a phenomenon that leaves no one unaffected.
The aim of this essay is to investigate which ideological values have affected the legislation and what interest it wishes to protect. The object is also to clarify what effects the ideological legislation has had on the market for the sex industry. The aim is investigated by an examination of the arguments for and against the legislation in the preparatory works and in legal literature. Discussions regarding the legislation’s ideological values and the interests it wishes to protect are also lifted from legal literature. The essay also presents current research’s opinions of the circumstances in the sex industry today and how these have changed since 1999.
In the analytical chapter of this essay, the answer is given that it is a feminist and victim perspective that has permeated the legislation and that it is the position of women in society that the law wishes to protect. There is also an undertone of moralising over sexuality where the ideal of ”the good sexuality” must be protected through the legislation. It is found to be problematic that the legislator sees prostitution as a practice with a woman as the seller, even though the law itself is cast in gender-neutral terms. People outside of this norm risk falling into obscurity.
The legislation has also led to a worsened situation for sex workers with increased stigmatization and vulnerability. The conclusion of this essay is that the legislation is strongly influenced by a feminist victim perspective. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hasselbalch, Ellen LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt
language
Swedish
id
5431440
date added to LUP
2015-07-03 14:59:20
date last changed
2015-07-03 14:59:20
@misc{5431440,
 abstract   = {Förbudet mot köp av sexuella tjänster har varit i kraft i 16 år. Den debatt som åtföljt lagstiftningsarbetet kan dock sägas ha pågått under närmare 40 år. Det är en debatt med starka ideologiska förtecken och det är tydligt att prostitution är en fråga som inte lämnar någon oberörd. 
Uppsatsens syfte är utreda vilka ideologiska värderingar och skyddsintressen som återfinns i lagstiftarens syn på prostitutionen. Syftet med uppsatsen är även att se hur den ideologiskt färgade lagstiftningen i praktiken har påverkat marknaden för sexhandeln. Syftet utreds medelst en genomgång av den argumentation som förts för eller emot lagstiftningen i förarbetena och i juridisk doktrin. Även de diskussioner i juridisk doktrin som förts kring lagstiftningens bakomliggande värderingar och skyddsintressen används för att utreda syftet. Syftet utreds även genom en redogörelse för vad aktuell forskning säger om förhållandena inom sexindustrin idag och hur dessa har ändrats för de inblandade sedan lagen trädde i kraft 1999. 
Uppsatsens analyskapitel ger svaret att det främst är ett feministiskt offerperspektiv som har genomsyrat den svenska sexköpslagstiftningen och att det är kvinnokollektivets ställning i samhället som ska skyddas. Det finns även en sexualmoraliserande underton där tanken på ”den goda sexualiteten” ska skyddas genom lagstiftningen. Det är problematiskt att lagstiftningen ser prostitution som en företeelse med en kvinna som den säljande parten trots en könsneutral formulering. Personer som faller utanför denna norm hamnar i skymundan.
Lagstiftningen har även lett till en försämrad situation för sexarbetarna med en ökad stigmatisering och utsatthet som följd. Uppsatsens slutsats är att lagstiftningen är starkt färgad av ett feministiskt offerperspektiv där den sexsäljande parten är ett offer.},
 author    = {Hasselbalch, Ellen},
 keyword   = {Straffrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När lagen blir ideologisk – En redogörelse för de skyddsintressen samt ideologiska värderingar som har genomsyrat den svenska lagstiftarens syn på sexhandeln, och problemen det har gett upphov till},
 year     = {2015},
}