Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Humanitära Interventionens internationella definition - En analys av det kontroversiella undantaget från FN-stadgans allmänna våldsförbud

Gashi, Laura LU (2015) LAGF03 20151
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
De mänskliga rättigheterna har blivit allt mer centrala i den internationella rätten. Skyldigheten att upprätthålla dessa rättigheter står ibland mot icke-interventionsprincipen och analysen försvåras av en oenhetlig definition av begreppet.

Folkrättsjurister och statspraxis har avgränsat och definierat interventionen olika och denna studie analyserar för dessa. Den här studien fokuserar på folkrättsjuristers definition av den humanitära interventionen i förhållande till statspraxis. Sedan redogörs för de FN-stadgade undantagen från det allmänna våldsförbudet i stadgan.


För att öka förståelsen för den humanitära interventionen och de undantag som interventionen brukar sammanblandas med har jag valt att först ge en historisk... (More)
De mänskliga rättigheterna har blivit allt mer centrala i den internationella rätten. Skyldigheten att upprätthålla dessa rättigheter står ibland mot icke-interventionsprincipen och analysen försvåras av en oenhetlig definition av begreppet.

Folkrättsjurister och statspraxis har avgränsat och definierat interventionen olika och denna studie analyserar för dessa. Den här studien fokuserar på folkrättsjuristers definition av den humanitära interventionen i förhållande till statspraxis. Sedan redogörs för de FN-stadgade undantagen från det allmänna våldsförbudet i stadgan.


För att öka förståelsen för den humanitära interventionen och de undantag som interventionen brukar sammanblandas med har jag valt att först ge en historisk bakgrund till interventionen, nämna undantagen som blandas ihop med interventionen och slutligen redogöra för undantagen. Min studie fokuserar på kapitel VII, VIII samt art 51 i FN-stadgan eftersom dessa brukar blandas ihop med den humanitära interventionen. Framför allt lyfter min studie fram säkerhetsrådets roll i den internationella freden och säkerheten. Statspraxis inom respektive området behandlas i studien eftersom denna är viktig i skapandet av internationell rätt.

Avgränsningen av statspraxis har gjorts utifrån de fall som är av betydelse för den humanitära interventionen samt fall som visat på svårigheterna med att klarlägga denna.

Vidare redogör denna studie för konsekvenserna av den humanitära interventionens diffusa riktlinjer och en förklaring av skillnaden mellan humanitär intervention och andra FN-stadgande undantag beskrivs. Resultatet av denna studie visar på att den humanitära interventionen definieras olika av folkrättsexperter samt statspraxis. Viktiga frågor om definitionen, såsom om en humanitär intervention kräver en auktorisering, vilka medborgare som skall undsättas med aktioner samt graden av kräkningar som skall ha ägt rum för en intervention förblir obesvarade. (Less)
Popular Abstract
Human rights have become more central to international law. The obligation to maintain these rights are sometimes against the principal of non-intervention. The analysis of the intervention is hampered by different definition of the term.
Experts in public international law and state practice has delimited and defined the humanitarian intervention differently and this study analyses these different definitions. This study focuses on international jurists’ definition of the humanitarian intervention in relationship to state practice. Then my study describes the exemptions laid down in the UN-charter from the absolute prohibition on the use of the force between states.

In order to increase the understanding of the humanitarian... (More)
Human rights have become more central to international law. The obligation to maintain these rights are sometimes against the principal of non-intervention. The analysis of the intervention is hampered by different definition of the term.
Experts in public international law and state practice has delimited and defined the humanitarian intervention differently and this study analyses these different definitions. This study focuses on international jurists’ definition of the humanitarian intervention in relationship to state practice. Then my study describes the exemptions laid down in the UN-charter from the absolute prohibition on the use of the force between states.

In order to increase the understanding of the humanitarian intervention and the exceptions that intervention usually gets confused with, I have chosen to first present a historical background to the intervention, mention the exceptions that are confused with the intervention and finally outline for the exceptions. My study focuses on chapter VII, VIII and article 51 in the UN-charter since these often are confused with the humanitarian intervention. Above all my study also present the Security Council part in the international peace and security. State practice within each area is treated in this study because of its importance of the creation of international law.

Delimitation of state practice has been based on cases that are of importance to the humanitarian intervention as well as cases that demonstrated the difficulty of clarifying this.

Further, this study describes the consequences of the humanitarian interventions unclear guidelines and explains the difference between humanitarian intervention and other UN-charter exceptions. The result of this study shows that experts in public international law and state practice define the humanitarian intervention differently. Important issues about the definition, such as if a humanitarian intervention requires authorization, which citizens shall be rescued with actions and finally where the line goes before an intervention can take place are unanswered questions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gashi, Laura LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, Humanitär intervention, FN-stadgans undantag, Allmänna våldsförbudet, Icke-interventionsprincipen, statssuveränitet, våldsanvändning
language
Swedish
id
5431466
date added to LUP
2015-07-03 15:02:19
date last changed
2015-07-03 15:02:19
@misc{5431466,
 abstract   = {De mänskliga rättigheterna har blivit allt mer centrala i den internationella rätten. Skyldigheten att upprätthålla dessa rättigheter står ibland mot icke-interventionsprincipen och analysen försvåras av en oenhetlig definition av begreppet.

Folkrättsjurister och statspraxis har avgränsat och definierat interventionen olika och denna studie analyserar för dessa. Den här studien fokuserar på folkrättsjuristers definition av den humanitära interventionen i förhållande till statspraxis. Sedan redogörs för de FN-stadgade undantagen från det allmänna våldsförbudet i stadgan.


För att öka förståelsen för den humanitära interventionen och de undantag som interventionen brukar sammanblandas med har jag valt att först ge en historisk bakgrund till interventionen, nämna undantagen som blandas ihop med interventionen och slutligen redogöra för undantagen. Min studie fokuserar på kapitel VII, VIII samt art 51 i FN-stadgan eftersom dessa brukar blandas ihop med den humanitära interventionen. Framför allt lyfter min studie fram säkerhetsrådets roll i den internationella freden och säkerheten. Statspraxis inom respektive området behandlas i studien eftersom denna är viktig i skapandet av internationell rätt. 

Avgränsningen av statspraxis har gjorts utifrån de fall som är av betydelse för den humanitära interventionen samt fall som visat på svårigheterna med att klarlägga denna. 

Vidare redogör denna studie för konsekvenserna av den humanitära interventionens diffusa riktlinjer och en förklaring av skillnaden mellan humanitär intervention och andra FN-stadgande undantag beskrivs. Resultatet av denna studie visar på att den humanitära interventionen definieras olika av folkrättsexperter samt statspraxis. Viktiga frågor om definitionen, såsom om en humanitär intervention kräver en auktorisering, vilka medborgare som skall undsättas med aktioner samt graden av kräkningar som skall ha ägt rum för en intervention förblir obesvarade.},
 author    = {Gashi, Laura},
 keyword   = {Folkrätt,Humanitär intervention,FN-stadgans undantag,Allmänna våldsförbudet,Icke-interventionsprincipen,statssuveränitet,våldsanvändning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Humanitära Interventionens internationella definition - En analys av det kontroversiella undantaget från FN-stadgans allmänna våldsförbud},
 year     = {2015},
}