Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ocker som skydd mot tvångsarbete? En analys av det straffrättsliga skyddet i Sverige mot tvångsarbete

Ljungdell Kristensen, Freja LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med föreliggande uppsats är att utreda huruvida ockerparagrafen er-bjuder ett effektivt skydd mot tvångsarbete i Sverige och om så inte är fallet utreda förutsättningarna för en ny kriminalisering. För att uppfylla syftet utreds hur tvångsarbete definieras och vilket eller vilka skyddsintressen som aktualiseras. Vidare utreds om ockerparagrafen är utformad på ett effektivt sätt för att skydda mot tvångsarbete och om så inte är fallet, varför? För att undersöka förutsättningarna för ny kriminalisering utreds även vilka faktorer som generellt bör beaktas vid en ny kriminalisering och huruvida dessa kan appliceras på en ny kriminalisering av tvångsarbete? Uppsatsen genomförs utifrån en rättsvetenskaplig metod där rättskälleläran samt... (More)
Syftet med föreliggande uppsats är att utreda huruvida ockerparagrafen er-bjuder ett effektivt skydd mot tvångsarbete i Sverige och om så inte är fallet utreda förutsättningarna för en ny kriminalisering. För att uppfylla syftet utreds hur tvångsarbete definieras och vilket eller vilka skyddsintressen som aktualiseras. Vidare utreds om ockerparagrafen är utformad på ett effektivt sätt för att skydda mot tvångsarbete och om så inte är fallet, varför? För att undersöka förutsättningarna för ny kriminalisering utreds även vilka faktorer som generellt bör beaktas vid en ny kriminalisering och huruvida dessa kan appliceras på en ny kriminalisering av tvångsarbete? Uppsatsen genomförs utifrån en rättsvetenskaplig metod där rättskälleläran samt empiriskt material används för att söka svaren. Som teoretisk ansats åläggs ett effekti-vitetsperspektiv, men även rättssäkerhet i form av förutsebarhet innefattas.

Tvångsarbete definieras av ILO i ILO:s konvention om tvångsarbete. Det är tre moment som ska vara uppfyllda för att en situation ska anses utgöra tvångsarbete. Det handlar om alla arbeten eller tjänster, som utförs under hot om straff och ofrivilligt. I konventionens 25 artikel anges ett krav på kriminalisering av tvångsarbete. Sverige är bunden av konventionen och har således en skyldighet att kriminalisera tvångsarbete.

För att ta reda på vilket skyddsintresse som ligger bakom ockerparagrafen har det varit nödvändigt att göra en historisk tillbakablick. Det skyddsin-tresse som utrönas är egendom, på grund av ockerparagrafens historiska fokusering på tagandet av ränta vid kreditgivning. För att undersöka ocker-paragrafens användande vid situationer där tvångsarbete kan aktualiseras gjordes en omfattande statistisk undersökning som baseras på rättsfall rö-rande ocker från 2012, 2013 och 2014 som publicerats på InfoTorg Juridik.

För att undersöka förutsättningarna för en ny kriminalisering av tvångsarbete i Sverige har en redogörelse avseende generella aspekter att beakta vid en kriminalisering genomförts. Dessa aspekter har sedan jämförts med krite-rierna för tvångsarbete. Vidare har en jämförelse med regleringen mot köp av sexuell tjänst gjorts. Även kriminalisering från Norge och Finland har undersökts.

De slutsatser som kan dras av undersökningen är att det finns en klar och tydlig definition av tvångsarbete. Det skyddsintresse som aktualiseras är frihet. Ockerparagrafen skyddar inte mot tvångsarbete på ett effektivt sätt och resultatet av den statistiska undersökningen är att endast två fall inne-håller omständigheter som talar för att tvångsarbete kan ha skett. Detta tyder på att ockerparagrafen inte heller i praktiken används för bekämpandet av tvångsarbete. Det konstateras att kriminalisering endast ska ske som en sista utväg, för att skydda ett skyddsintresse och där gärningen utgör skada. Dessa faktorer går att applicera på tvångsarbete varpå det finns förutsätt-ningar för en ny kriminalisering. (Less)
Abstract
The purpose with this paper is to examine whether or not the usury clause offers a satisfactory protection against forced labor in Sweden and if so is not the case investigate the prerequisites for a new criminalization. To com-plete the purpose a definition of forced labor is performed and what or which protective interests that are prevalent. The paper also discuss if the usury clause is designed in an effective way to protect against forced labor and if so is not the case, why not? To investigate the possibility of a new criminalization the paper looks into the general factors that generally should be applied for new criminalization and whether or not these could be applied on a new criminalization of forced labor? The paper is written... (More)
The purpose with this paper is to examine whether or not the usury clause offers a satisfactory protection against forced labor in Sweden and if so is not the case investigate the prerequisites for a new criminalization. To com-plete the purpose a definition of forced labor is performed and what or which protective interests that are prevalent. The paper also discuss if the usury clause is designed in an effective way to protect against forced labor and if so is not the case, why not? To investigate the possibility of a new criminalization the paper looks into the general factors that generally should be applied for new criminalization and whether or not these could be applied on a new criminalization of forced labor? The paper is written with the method of jurisprudence where the legal doctrine and empirical material is used to find answers. As a theoretical standpoint a perspective of efficiency is used but also the rule of law and predictability is included.

ILO defines forced labor in the ILO convention regarding forced labor. Three parts have to fulfill for a situation to be considered forced labor. It concerns all jobs or services that are performed under a threat of penalization that is also involuntarily. In the conventions 25th article there is a demand for the criminalization of forced labor. Sweden is bound by the convention and therefore has an obligation to criminalize forced labor.

To determine what protective interest that is behind the usury clause the paper performs a historic presentation of the usury clause. The protective interest that is clear is property since the usury clause former focus on the taking of interest when giving credits. To investigate the use of the usury clause in situations such as forced labor a statistical analysis has been per-formed concerning all the legal cases encompassing usury in 2012, 2013 and 2014 that has been made public on InfoTorg Juridik.

To investigate the prerequisites for a new criminalization of forced labor in Sweden a description of general aspects to consider in a criminalization has been performed. These aspects have been compared to the criteria for forced labor. This has been compared to the legislation concerning the purchase of sexual favors. Lastly a comparison to the criminalization in Norway and Finland has been performed.

The conclusions from the paper are that there is a clear and precise definition of forced labor. The protective interest at stake is freedom. The usury clause does not protect against forced labor in an efficient way and the result from the statistical investigation is that only 2 cases includes circumstances that point to forced labor. This points to the fact that the usury clause is not used in the courts today to combat forced labor. It is concluded that a crimi-nalization should only take place as a last resort to protect a protective interest where the deed causes damage to the protective interest. These factors are applicable to forced labor, which leads to that the necessary prerequisites for a new criminalization are present. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungdell Kristensen, Freja LU
supervisor
organization
alternative title
Usury as a protection against forced labour? An analysis of the criminal law protection in Sweden against forced labour
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, tvångsarbete, ocker, kriminalisering, arbetskraftsexploatering
language
Swedish
id
5431592
date added to LUP
2015-06-16 17:00:55
date last changed
2015-06-16 17:00:55
@misc{5431592,
 abstract   = {The purpose with this paper is to examine whether or not the usury clause offers a satisfactory protection against forced labor in Sweden and if so is not the case investigate the prerequisites for a new criminalization. To com-plete the purpose a definition of forced labor is performed and what or which protective interests that are prevalent. The paper also discuss if the usury clause is designed in an effective way to protect against forced labor and if so is not the case, why not? To investigate the possibility of a new criminalization the paper looks into the general factors that generally should be applied for new criminalization and whether or not these could be applied on a new criminalization of forced labor? The paper is written with the method of jurisprudence where the legal doctrine and empirical material is used to find answers. As a theoretical standpoint a perspective of efficiency is used but also the rule of law and predictability is included.

ILO defines forced labor in the ILO convention regarding forced labor. Three parts have to fulfill for a situation to be considered forced labor. It concerns all jobs or services that are performed under a threat of penalization that is also involuntarily. In the conventions 25th article there is a demand for the criminalization of forced labor. Sweden is bound by the convention and therefore has an obligation to criminalize forced labor. 

To determine what protective interest that is behind the usury clause the paper performs a historic presentation of the usury clause. The protective interest that is clear is property since the usury clause former focus on the taking of interest when giving credits. To investigate the use of the usury clause in situations such as forced labor a statistical analysis has been per-formed concerning all the legal cases encompassing usury in 2012, 2013 and 2014 that has been made public on InfoTorg Juridik.

To investigate the prerequisites for a new criminalization of forced labor in Sweden a description of general aspects to consider in a criminalization has been performed. These aspects have been compared to the criteria for forced labor. This has been compared to the legislation concerning the purchase of sexual favors. Lastly a comparison to the criminalization in Norway and Finland has been performed. 

The conclusions from the paper are that there is a clear and precise definition of forced labor. The protective interest at stake is freedom. The usury clause does not protect against forced labor in an efficient way and the result from the statistical investigation is that only 2 cases includes circumstances that point to forced labor. This points to the fact that the usury clause is not used in the courts today to combat forced labor. It is concluded that a crimi-nalization should only take place as a last resort to protect a protective interest where the deed causes damage to the protective interest. These factors are applicable to forced labor, which leads to that the necessary prerequisites for a new criminalization are present.},
 author    = {Ljungdell Kristensen, Freja},
 keyword   = {Straffrätt,tvångsarbete,ocker,kriminalisering,arbetskraftsexploatering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ocker som skydd mot tvångsarbete? En analys av det straffrättsliga skyddet i Sverige mot tvångsarbete},
 year     = {2015},
}