Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

De migrationsrättsliga konsekvenserna av Sveriges erkännande av Staten Palestina

Johansson, Jenny LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den 30 oktober 2014 erkände Sverige Staten Palestina. Syftet med denna uppsats är att utifrån en folkrättslig metod undersöka de migrationsrättsliga konsekvenserna av detta. De frågor som aktualiseras i detta sammanhang är vilka som nu kan bedömas vara palestinska medborgare samt hur artikel 1 D och 1 C i flyktingkonventionen ska tillämpas till följd av erkännandet.

Medborgarskapet får betydelse på internationell nivå i förhållandet mellan stater och huvudregeln är att en stat själv får bestämma vilka dess medborgare är. Palestina har ingen medborgarskapslag, men Migrationsverket har uttalat att de som kan visa att de är registrerade i Palestina också kan bedömas vara palestinska medborgare. Av denna framställning framgår det dock att... (More)
Den 30 oktober 2014 erkände Sverige Staten Palestina. Syftet med denna uppsats är att utifrån en folkrättslig metod undersöka de migrationsrättsliga konsekvenserna av detta. De frågor som aktualiseras i detta sammanhang är vilka som nu kan bedömas vara palestinska medborgare samt hur artikel 1 D och 1 C i flyktingkonventionen ska tillämpas till följd av erkännandet.

Medborgarskapet får betydelse på internationell nivå i förhållandet mellan stater och huvudregeln är att en stat själv får bestämma vilka dess medborgare är. Palestina har ingen medborgarskapslag, men Migrationsverket har uttalat att de som kan visa att de är registrerade i Palestina också kan bedömas vara palestinska medborgare. Av denna framställning framgår det dock att Israel utövar kontroll över det palestinska befolkningsregistret, vilket begränsar Palestinas suveränitet. Mot bakgrund av International Law Commissions arbete rörande vilka som ska betraktas som medborgare i en stat vid statssuccession föreslås därför i denna uppsats istället att de som kan visa att de har hemvist inom det palestinska territoriet också ska bedömas vara dess medborgare.

Många palestinier står i en särställning i förhållande till andra flyktingar eftersom de genom ett stadgande i artikel 1 D i flyktingkonventionen inte omfattas av densamma då de istället får beskydd av United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Skulle detta stöd upphöra så omfattas de dock automatiskt av flyktingkonventionen. Artikeln är vag och tvetydig rörande vilka individer som åsyftas. Det står dock klart att det inte spelar någon roll om individen är statslös eller innehar medborgarskap i en stat. Sveriges erkännande av Staten Palestina påverkar således inte dess tillämpning. Av artikel 1 C i flyktingkonventionen anges det när en flykting ska upphöra att vara flykting på grund av att skydd kan erhållas på annat sätt. Kraven för när en stat kan anses ge effektivt beskydd är dock högt ställda och i denna framställning visas det att Palestina i
dagsläget inte kan anses uppnå dessa krav. (Less)
Abstract
On October 30, 2014 Sweden recognized the State of Palestine. The purpose of this essay is to examine the legal consequences of this in the field of migration law by applying an international legal method. The questions arising in this context are which individuals that can be considered to be Palestinian citizens and how Article 1 D and 1 C in the Refugee Convention should be applied as a result of the recognition.

Citizenship has bearing at the international level in the relationship between states and the main rule is that each state determines its own citizens. Palestine doesn’t have a nationality law, but the Swedish Migration Board has stated that those who can demonstrate that they are registered in Palestine can be regarded as... (More)
On October 30, 2014 Sweden recognized the State of Palestine. The purpose of this essay is to examine the legal consequences of this in the field of migration law by applying an international legal method. The questions arising in this context are which individuals that can be considered to be Palestinian citizens and how Article 1 D and 1 C in the Refugee Convention should be applied as a result of the recognition.

Citizenship has bearing at the international level in the relationship between states and the main rule is that each state determines its own citizens. Palestine doesn’t have a nationality law, but the Swedish Migration Board has stated that those who can demonstrate that they are registered in Palestine can be regarded as its citizens. However, it is shown in this essay that Israel exerts control over the Palestinian population registry and this limits Palestinian sovereignty. In the light of the work of the International Law Commission on nationality in relation to the succession of states it is in this essay therefore proposed that those who can demonstrate habitual residence in the Palestinian territory should be considered its nationals.

Many Palestinians are in a special position in relation to other refugees due to a statement in Article 1 D of the Refugee Convention which excludes them since they already have protection from United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. If this protection would cease, they automatically fall within the scope of the convention. The article is vague and ambiguous regarding whom it concerns. However, it is clear that it doesn’t matter whether the individual is stateless or a citizen. Therefore, Sweden’s recognition of the State of Palestine doesn’t affect its application. Article 1 C of the Refugee Convention sets up criteria regarding when a refugee shall cease to be a refugee because protection can be obtained in other ways. The requirements for when a state can be considered to provide effective protection are, however, high. In this study it is shown
that the State of Palestine currently doesn’t attain these requirements. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Jenny LU
supervisor
organization
alternative title
The legal consequences of Sweden's recognition of the State of Palestine in the field of migration law
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Folkrätt
language
Swedish
id
5432082
date added to LUP
2015-06-16 17:02:09
date last changed
2015-06-16 17:02:09
@misc{5432082,
 abstract   = {On October 30, 2014 Sweden recognized the State of Palestine. The purpose of this essay is to examine the legal consequences of this in the field of migration law by applying an international legal method. The questions arising in this context are which individuals that can be considered to be Palestinian citizens and how Article 1 D and 1 C in the Refugee Convention should be applied as a result of the recognition.

Citizenship has bearing at the international level in the relationship between states and the main rule is that each state determines its own citizens. Palestine doesn’t have a nationality law, but the Swedish Migration Board has stated that those who can demonstrate that they are registered in Palestine can be regarded as its citizens. However, it is shown in this essay that Israel exerts control over the Palestinian population registry and this limits Palestinian sovereignty. In the light of the work of the International Law Commission on nationality in relation to the succession of states it is in this essay therefore proposed that those who can demonstrate habitual residence in the Palestinian territory should be considered its nationals.

Many Palestinians are in a special position in relation to other refugees due to a statement in Article 1 D of the Refugee Convention which excludes them since they already have protection from United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. If this protection would cease, they automatically fall within the scope of the convention. The article is vague and ambiguous regarding whom it concerns. However, it is clear that it doesn’t matter whether the individual is stateless or a citizen. Therefore, Sweden’s recognition of the State of Palestine doesn’t affect its application. Article 1 C of the Refugee Convention sets up criteria regarding when a refugee shall cease to be a refugee because protection can be obtained in other ways. The requirements for when a state can be considered to provide effective protection are, however, high. In this study it is shown
that the State of Palestine currently doesn’t attain these requirements.},
 author    = {Johansson, Jenny},
 keyword   = {Folkrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De migrationsrättsliga konsekvenserna av Sveriges erkännande av Staten Palestina},
 year     = {2015},
}