Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det skatterättsliga företrädaransvaret – Är det dags för en förändring?

Ottosson, Sarah LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract
A distinctive feature of a limited company is that shareholders do not risk more than they have invested. This makes it possible for innovative shareholders to run high-risk businesses in an organized and sustainable manner without having to risk their own private capital. The principle of limited personal liability promotes economic activity and therefore has a clear socio-economic purpose. It also illustrates the conflict of interests between shareholders and creditors. Shareholders have a limited risk but virtually an unlimited profit opportunity. Shareholders can therefor often prefer to contribute as little share capital as possible while creditors want the company to have a fairly sizeable capital.

The principle of limited... (More)
A distinctive feature of a limited company is that shareholders do not risk more than they have invested. This makes it possible for innovative shareholders to run high-risk businesses in an organized and sustainable manner without having to risk their own private capital. The principle of limited personal liability promotes economic activity and therefore has a clear socio-economic purpose. It also illustrates the conflict of interests between shareholders and creditors. Shareholders have a limited risk but virtually an unlimited profit opportunity. Shareholders can therefor often prefer to contribute as little share capital as possible while creditors want the company to have a fairly sizeable capital.

The principle of limited personal liability obliges creditors to submit all their claims directly against the company. Therefore the Swedish Companies Act (2005:551) contains several rules that aim to protect the company´s capital. Shareholders are not allowed to dispose freely of the company’s assets. But the company still risks losing capital due to bad business. Therefor the Swedish Companies Act contains rules regarding compulsory liquidation due to capital deficiency. The rules impose a pattern of actions that must be followed when there is reason to believe that the company´s capital is less then half of the share capital. If the rules are not followed the company’s representatives are at risk of personal liability for the company’s obligations. The personal liability also includes taxes. Regarding tax liabilities there is one more exception from the principle of limited personal liability. In the Swedish tax law (2011:1244) there are provisions regarding personal liability, which solely focuses on tax liabilities.

All creditors can use the personal liability rules in the Swedish Companies Act. However, the provisions regarding personal liability in the Swedish tax law can only be used by the Swedish state. Representatives of limited liability companies therefore have two legal frameworks to consider if they want to avoid personal liability for taxes. The legal frameworks are very different from each other and require different measures to be taken to avoid personal liability. The effect of this is that even though representatives comply with one legal framework they still risk personal liability due to the other legal framework, even though it is the same tax liability they are trying not to become responsible for.

There are a lot of critical voices against the provisions regarding personal liability set out in the Swedish tax law. Many people are of the opinion that the Swedish state gets unjustified benefits in comparison with other creditors. Many people believe that the legal framework affects the Swedish business climate in a negative manner. Furthermore, many people believe that the legal framework in the Swedish tax law is in direct conflict with the sole purpose behind the provisions set out in the Swedish Companies Act. The purpose of this essay has been to investigate if there are any relevant legal grounds or other legitimate reasons for the provisions set out in the Swedish tax law. Focus has been on a comparison between the provisions regarding personal liability in the Swedish Companies Act and the Swedish tax law. In addition, a smaller comparison has been made between Swedish and Nordic legislation. This essay has shows that some of the criticism has been well placed and that the provisions in the Swedish Companies Act as well as the Swedish tax law are in need of a review. (Less)
Abstract (Swedish)
Ett utmärkande drag för aktiebolagsformen är att aktieägare som huvudregel inte har något personligt ansvar för ett bolags förpliktelser. Aktieägare är i princip endast ansvariga för tecknat aktiekapital. Det begränsade personliga ansvaret möjliggör för innovativa riskbenägna aktieägare att driva verksamheter på ett organiserat och varaktigt sätt utan att riskera sina privata förmögenheter. Det begränsade personliga ansvaret främjar ekonomisk verksamhet och har således ett tydligt samhällsekonomiskt syfte. Men det åskådliggör samtidigt en tydlig intressemotsättning mellan ett bolags aktieägare och borgenärer. Aktieägare har en begränsad risk men däremot i princip en obegränsad vinstmöjlighet. Aktieägare kan därför många gånger föredra att... (More)
Ett utmärkande drag för aktiebolagsformen är att aktieägare som huvudregel inte har något personligt ansvar för ett bolags förpliktelser. Aktieägare är i princip endast ansvariga för tecknat aktiekapital. Det begränsade personliga ansvaret möjliggör för innovativa riskbenägna aktieägare att driva verksamheter på ett organiserat och varaktigt sätt utan att riskera sina privata förmögenheter. Det begränsade personliga ansvaret främjar ekonomisk verksamhet och har således ett tydligt samhällsekonomiskt syfte. Men det åskådliggör samtidigt en tydlig intressemotsättning mellan ett bolags aktieägare och borgenärer. Aktieägare har en begränsad risk men däremot i princip en obegränsad vinstmöjlighet. Aktieägare kan därför många gånger föredra att tillskjuta så lite aktiekapital som möjligt medan bolagets borgenärer oftast har ett starkt intresse av att bolaget har ett betydande bundet kapital.

Bolagets borgenärer är hänvisade till att rikta sina anspråk gentemot aktiebolaget, därför innehåller aktiebolagslagen (2005:551) flertalet regler som syftar till att skydda bolagets egna kapital. Aktieägare får inte fritt disponera över bolagets tillgångar men detta i sig hindrar inte att bolaget går med förlust. Således riskerar bolaget ändå att förlora sitt kapital till följd av dåliga affärer. Därför finns det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret, i aktiebolagslagen, som ålägger styrelsen en handlingsplikt när det egna kapitalet inte längre täcker hälften av aktiekapitalet. Handlinsplikten resulterar i ett aktiebolagsrättsligt företrädaransvar om situationen inte hanteras på ett korrekt sätt. Det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret omfattar även skatteskulder. Beträffande ett aktiebolags skatteskulder finns även det skatterättsliga företrädaransvaret, i skatteförfarandelagen (2011:1244), som är ännu ett undantag från huvudregeln om frihet från personligt ansvar. Det skatterättsliga företrädaransvaret tar endast sikte på ett aktiebolags skatterättsliga förpliktelser.

Det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret kan nyttjas av bolagets alla borgenärer. Däremot är det endast den svenska staten som har möjlighet att nyttja det skatterättsliga företrädaransvaret. Företrädare för aktiebolag har således två regelverk att ta hänsyn till om de vill undvika ansvar för ett aktiebolags skatteskulder. Regelverken i skatteförfarandelagen och aktiebolagslagen är dock olika och det krävs helt skilda åtgärder för att företrädare ska kunna undkomma skatterättsligt respektive aktiebolagsrättsligt företrädaransvar. Konsekvensen av detta är att företrädare som följer det ena regelverket till punkt och pricka ändå riskerar ansvar enligt det andra regelverket, trots att det är samma skatterättsliga förpliktelser de försöker undkomma ansvar för.

Många kritiska röster gör sig hörda och uppfattningen är bland annat att det skatterättsliga företrädaransvaret medför att staten får omotiverade lättnader jämfört med ett aktiebolags övriga borgenärer. Vidare anser många att det skatterättsliga företrädaransvaret påverkar Sveriges företagsklimat negativt. Dessutom menar många att det skatterättsliga företrädaransvaret står i strid med syftet bakom det aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret. Uppsatsen har tagit sikte på att utreda huruvida det föreligger ett legitimt syfte bakom det skatterättsliga företrädaransvaret. Fokus har legat på en jämförelse mellan det skatterättsliga och aktiebolagsrättsliga företrädaransvaret. Därutöver har en jämförelse med nordisk lagstiftning gjorts. Utredningen har visat att en del av den framförda kritiken har varit motiverad och att en översyn av såväl det aktiebolagsrättsliga som det skatterättsliga företrädaransvaret är påkallad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ottosson, Sarah LU
supervisor
organization
alternative title
Personal liability for taxes – Is it time for a change?
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
personligt ansvar, aktiebolagsrättsligt företrädaransvar, skatterättsligt företrädaransvar, företrädaransvar, aktiebolagsrätt, skatterätt, associationsrätt
language
Swedish
id
5432553
date added to LUP
2015-06-16 17:01:45
date last changed
2015-06-16 17:01:45
@misc{5432553,
 abstract   = {A distinctive feature of a limited company is that shareholders do not risk more than they have invested. This makes it possible for innovative shareholders to run high-risk businesses in an organized and sustainable manner without having to risk their own private capital. The principle of limited personal liability promotes economic activity and therefore has a clear socio-economic purpose. It also illustrates the conflict of interests between shareholders and creditors. Shareholders have a limited risk but virtually an unlimited profit opportunity. Shareholders can therefor often prefer to contribute as little share capital as possible while creditors want the company to have a fairly sizeable capital.

The principle of limited personal liability obliges creditors to submit all their claims directly against the company. Therefore the Swedish Companies Act (2005:551) contains several rules that aim to protect the company´s capital. Shareholders are not allowed to dispose freely of the company’s assets. But the company still risks losing capital due to bad business. Therefor the Swedish Companies Act contains rules regarding compulsory liquidation due to capital deficiency. The rules impose a pattern of actions that must be followed when there is reason to believe that the company´s capital is less then half of the share capital. If the rules are not followed the company’s representatives are at risk of personal liability for the company’s obligations. The personal liability also includes taxes. Regarding tax liabilities there is one more exception from the principle of limited personal liability. In the Swedish tax law (2011:1244) there are provisions regarding personal liability, which solely focuses on tax liabilities.

All creditors can use the personal liability rules in the Swedish Companies Act. However, the provisions regarding personal liability in the Swedish tax law can only be used by the Swedish state. Representatives of limited liability companies therefore have two legal frameworks to consider if they want to avoid personal liability for taxes. The legal frameworks are very different from each other and require different measures to be taken to avoid personal liability. The effect of this is that even though representatives comply with one legal framework they still risk personal liability due to the other legal framework, even though it is the same tax liability they are trying not to become responsible for.

There are a lot of critical voices against the provisions regarding personal liability set out in the Swedish tax law. Many people are of the opinion that the Swedish state gets unjustified benefits in comparison with other creditors. Many people believe that the legal framework affects the Swedish business climate in a negative manner. Furthermore, many people believe that the legal framework in the Swedish tax law is in direct conflict with the sole purpose behind the provisions set out in the Swedish Companies Act. The purpose of this essay has been to investigate if there are any relevant legal grounds or other legitimate reasons for the provisions set out in the Swedish tax law. Focus has been on a comparison between the provisions regarding personal liability in the Swedish Companies Act and the Swedish tax law. In addition, a smaller comparison has been made between Swedish and Nordic legislation. This essay has shows that some of the criticism has been well placed and that the provisions in the Swedish Companies Act as well as the Swedish tax law are in need of a review.},
 author    = {Ottosson, Sarah},
 keyword   = {personligt ansvar,aktiebolagsrättsligt företrädaransvar,skatterättsligt företrädaransvar,företrädaransvar,aktiebolagsrätt,skatterätt,associationsrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det skatterättsliga företrädaransvaret – Är det dags för en förändring?},
 year     = {2015},
}