Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det frivilliga företagsansvaret - en studie om corporate social responsibility som åtgärd för att motverka skatteflykt

Alfredsson, Linn LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Den ökade globaliseringen har bidragit till att alltmer gränsöverskridande verksamhet utövas av internationella koncerner. Förekomsten av skatteplanering för att undgå en hög skattesats har således ökat, vilket även orsakat att staternas skattebaser rubbats. Som en reaktion på de ökade gränsöverskridande aktiviteterna har internationella samarbeten etablerats i syfte att minska missbruk av de nationella lagstiftningarna.

Syftet med förevarande uppsats är att redogöra för innebörden av begreppet Corporate social responsibility (CSR) med hjälp av internationella riktlinjer samt att undersöka om det kan verka som en möjlig åtgärd för att stävja skatteundandragande aktiviteter. Vidare behandlar uppsatsen hur avsaknaden av en klar... (More)
Den ökade globaliseringen har bidragit till att alltmer gränsöverskridande verksamhet utövas av internationella koncerner. Förekomsten av skatteplanering för att undgå en hög skattesats har således ökat, vilket även orsakat att staternas skattebaser rubbats. Som en reaktion på de ökade gränsöverskridande aktiviteterna har internationella samarbeten etablerats i syfte att minska missbruk av de nationella lagstiftningarna.

Syftet med förevarande uppsats är att redogöra för innebörden av begreppet Corporate social responsibility (CSR) med hjälp av internationella riktlinjer samt att undersöka om det kan verka som en möjlig åtgärd för att stävja skatteundandragande aktiviteter. Vidare behandlar uppsatsen hur avsaknaden av en klar definition av begreppet försvårar en eventuell implementering i den svenska lagstiftningen. CSR grundar sig i etiska värderingar där företaget frivilligt ska agera för ett hållbart samhälle, både inom beskattningen och andra områden. Ur ett företagsperspektiv kolliderar dessa grundtankar med det lagstadgade vinstsyftet som svenska aktiebolag är bundna till. Det skapar en intressekonflikt eftersom vinstgenerering sällan sammanfaller med frivilliga aktiviteter.

Eftersom den globala ekonomin utvecklas fortare än lagstiftarna hinner införa regleringar mot missbruk av skattelagstiftningen, har Sverige valt att införa en generell klausul mot skatteflykt i lagstiftningen. På grund av klausulens vaga utformning är den dock svårtillämpad, vilket har resulterat i en begränsad och otydlig rättspraxis. Med anledning av de oklarheter som skatteflyktslagen uttrycker i tillämpningen krävs troligen en förändring av den svenska skattelagstiftningen för att kunna upprätthålla rättssäkerhet och effektivitet. De internationella initiativ som skapats för motverkandet av skatteflykt kan i viss mån fylla de luckor som de svenska lagstiftarna inte förutsett, initiativen är emellertid inte av bindande karaktär.

De slutsatser som kan dras utifrån uppsatsen är att tolkningen av begreppet CSR är beroende av bakomliggande intressen och vilket perspektiv åskådaren väljer att tillämpa. Det är därför osäkert vilken verkan fenomenet kan anses ha i form av ett beaktansvärt kriterium i en framtida lagstiftningsprocess på skatterättens område. Det är även önskvärt att ytterligare forskning genomförs på området för att uppnå såväl en anpassad lagstiftning utifrån samhällsförändringarna som ett förtydligande av berörda begrepp. Det återstår alltså att se huruvida CSR med hjälp av internationella initiativ kan verka som en motverkande faktor för skatteflyktsproblematiken även inom svensk rätt. Det krävs även en del förtydliganden för att kunna tillämpa CSR och skatteflyktslagens generalklausul på ett rättssäkert sätt i framtiden. (Less)
Popular Abstract
The increasing globalization has contributed to more cross-border transactions exercised by multinational enterprises. To avoid high tax rates the number of tax planning activities has grown, which has caused base erosion and profit shifting for many states. In response, international collaborations have been established with the purpose to reduce tax evasion and utilization of national legislation.

The purpose of this thesis is to establish the meaning of Corporate social responsibility (CSR) through international guidelines and examine whether the concept can function as a preventive action against tax avoidance. The thesis furthermore addresses how the lack of an international acknowledged definition of the concept effects an... (More)
The increasing globalization has contributed to more cross-border transactions exercised by multinational enterprises. To avoid high tax rates the number of tax planning activities has grown, which has caused base erosion and profit shifting for many states. In response, international collaborations have been established with the purpose to reduce tax evasion and utilization of national legislation.

The purpose of this thesis is to establish the meaning of Corporate social responsibility (CSR) through international guidelines and examine whether the concept can function as a preventive action against tax avoidance. The thesis furthermore addresses how the lack of an international acknowledged definition of the concept effects an incorporation in the Swedish law. CSR has a foundation of ethical values and expects the corporations to take voluntarily action in a way that emphasizes the social responsibility within taxation as well as other areas. From a business point of view, these ideas might induce a conflict of interest with the Swedish Companies’ Act (Aktiebolagslagen, 2005:551), since limited companies are obliged to generate profit.

As the global economy evolves faster than the legislator’s process to introduce regulations against tax evasion, Sweden has designed an internal general anti-avoidance rule (GAAR). Because of its vague design the rule rarely applies, resulting in limited and imprecise case law. In regard to the ambiguities the GAAR implicates, the application probably requires a change within the Swedish tax laws in order to maintain the rule of law and efficiency. The international initiatives created with the purpose to prevent tax evasion and such activities, can possibly fill the gaps that the Swedish legislators failed to anticipate, however these are not legally binding obligations.

To conclude, it can be stated that the interpretation of the concept CSR depends on the underlying interests and perspectives of the viewer. Therefore, it is uncertain what effects can be anticipated if the phenomenon is implemented as a particularly noteworthy criterion in future legislation process regarding tax law. Moreover, further research within the area can contribute to achieve appropriate legislation based on social changes as well as a general definition of relevant concepts. Whether CSR through international initiatives can constitute as a counteracting factor against tax evasion within Swedish law is yet to be determined. Finally, this thesis indicates a need for further clarification in order to implement CSR as a method against tax evasion and to apply the GAAR according to rule of law in the future. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alfredsson, Linn LU
supervisor
organization
alternative title
Corporate social responsibility - a study on CSR as a preventive measure against tax avoidance
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt, corporate social responsibility, skatteflykt
language
Swedish
id
5433903
date added to LUP
2015-06-08 12:17:24
date last changed
2015-06-08 12:17:24
@misc{5433903,
 abstract   = {Den ökade globaliseringen har bidragit till att alltmer gränsöverskridande verksamhet utövas av internationella koncerner. Förekomsten av skatteplanering för att undgå en hög skattesats har således ökat, vilket även orsakat att staternas skattebaser rubbats. Som en reaktion på de ökade gränsöverskridande aktiviteterna har internationella samarbeten etablerats i syfte att minska missbruk av de nationella lagstiftningarna. 

Syftet med förevarande uppsats är att redogöra för innebörden av begreppet Corporate social responsibility (CSR) med hjälp av internationella riktlinjer samt att undersöka om det kan verka som en möjlig åtgärd för att stävja skatteundandragande aktiviteter. Vidare behandlar uppsatsen hur avsaknaden av en klar definition av begreppet försvårar en eventuell implementering i den svenska lagstiftningen. CSR grundar sig i etiska värderingar där företaget frivilligt ska agera för ett hållbart samhälle, både inom beskattningen och andra områden. Ur ett företagsperspektiv kolliderar dessa grundtankar med det lagstadgade vinstsyftet som svenska aktiebolag är bundna till. Det skapar en intressekonflikt eftersom vinstgenerering sällan sammanfaller med frivilliga aktiviteter. 

Eftersom den globala ekonomin utvecklas fortare än lagstiftarna hinner införa regleringar mot missbruk av skattelagstiftningen, har Sverige valt att införa en generell klausul mot skatteflykt i lagstiftningen. På grund av klausulens vaga utformning är den dock svårtillämpad, vilket har resulterat i en begränsad och otydlig rättspraxis. Med anledning av de oklarheter som skatteflyktslagen uttrycker i tillämpningen krävs troligen en förändring av den svenska skattelagstiftningen för att kunna upprätthålla rättssäkerhet och effektivitet. De internationella initiativ som skapats för motverkandet av skatteflykt kan i viss mån fylla de luckor som de svenska lagstiftarna inte förutsett, initiativen är emellertid inte av bindande karaktär. 

De slutsatser som kan dras utifrån uppsatsen är att tolkningen av begreppet CSR är beroende av bakomliggande intressen och vilket perspektiv åskådaren väljer att tillämpa. Det är därför osäkert vilken verkan fenomenet kan anses ha i form av ett beaktansvärt kriterium i en framtida lagstiftningsprocess på skatterättens område. Det är även önskvärt att ytterligare forskning genomförs på området för att uppnå såväl en anpassad lagstiftning utifrån samhällsförändringarna som ett förtydligande av berörda begrepp. Det återstår alltså att se huruvida CSR med hjälp av internationella initiativ kan verka som en motverkande faktor för skatteflyktsproblematiken även inom svensk rätt. Det krävs även en del förtydliganden för att kunna tillämpa CSR och skatteflyktslagens generalklausul på ett rättssäkert sätt i framtiden.},
 author    = {Alfredsson, Linn},
 keyword   = {Skatterätt,corporate social responsibility,skatteflykt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det frivilliga företagsansvaret - en studie om corporate social responsibility som åtgärd för att motverka skatteflykt},
 year     = {2015},
}