Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Personlig integritet för arbetstagare

Rosenkvist, Fredrik LU (2015) JURM02 20151
Department of Law
Abstract
As technology progress the right to personal integrity has been discussed in several areas. One of those areas is labour law and specifically the employee’s right to personal integrity. As communication becomes more and more digital it has become more practical for employers to monitor their employees.

The question regarding employees’ right to protection for their personal integrity is, despite its relevance, unregulated in Swedish law and is therefore regulated through legal principles such as the right to manage and organize work. The purpose of this essay is to examine what protection the employees have regarding personal integrity. The purpose is answered first and foremost by identifying applicable law in regard to international... (More)
As technology progress the right to personal integrity has been discussed in several areas. One of those areas is labour law and specifically the employee’s right to personal integrity. As communication becomes more and more digital it has become more practical for employers to monitor their employees.

The question regarding employees’ right to protection for their personal integrity is, despite its relevance, unregulated in Swedish law and is therefore regulated through legal principles such as the right to manage and organize work. The purpose of this essay is to examine what protection the employees have regarding personal integrity. The purpose is answered first and foremost by identifying applicable law in regard to international commitments, legal rules and principles. The most significant international commitment regarding personal integrity is article 8 of the European convention on human rights. Article 8 consists of, among others, the right to privacy and family life, which includes protection against some of the infringements of personal integrity. By being incorporated in Swedish law and through the European court, the ECHR is of importance not only in international law but also in national Swedish law. The most important legal ground in national law, in regards to the personal integrity of employees, is the right to manage and organize work. The right to manage and organize work must not be exercised in contravention of the law or good labour market practice. To examine what defines good labour market practice one must balance the interests of the employer and the employees.

To further examine which interests that needs to be considered, and to examine the significance of these interests, it is necessary to work through and present cases from the Labour Court. These case reports also serve to define relevant applicable law. Some of the important interests for the employer are identified as safety, economy and public relations. In almost all the cases, the interests of the employer where considered more important than personal integrity, as long as the methods for surveillance were suitable.

The final purpose of the essay is to examine if the identified protection for personal integrity can be considered sufficient. I do not consider the protection to be sufficient since the legal situation is uncertain, despite the cases presented in the essay. There lies a danger in not having a law targeted on the issue specifically, since the legal situation risks being hard to access and thus lack legal certainty. As the technology progresses the need for protection for the employees’ right to personal integrity increases. My suggestion is therefore that a new law, which codifies the legal position and gather the relevant laws, is introduced. Not just for clarity but also to advance the position of the employees. (Less)
Abstract (Swedish)
Skyddet för den personliga integriteten har i takt med tekniska framsteg diskuterats inom en rad områden. Ett sådant område är arbetsrätten och specifikt arbetstagarens rätt till sin personliga integritet. Att dokument överförs till digital form samt att kommunikation flyttas från telefon och brev till e-mail gör det mer praktiskt möjligt för arbetsgivare att kontrollera sina arbetstagare än någonsin tidigare.

Frågan om arbetstagares rätt till skydd för sin personliga integritet är trots det, till större delen, oreglerad i svensk lag och lämnas därför över till rättsliga principer såsom arbetsledningsrätten. Syftet med denna uppsats är att utreda vilket skydd som finns för arbetstagares personliga integritet. Syftet uppfylls först och... (More)
Skyddet för den personliga integriteten har i takt med tekniska framsteg diskuterats inom en rad områden. Ett sådant område är arbetsrätten och specifikt arbetstagarens rätt till sin personliga integritet. Att dokument överförs till digital form samt att kommunikation flyttas från telefon och brev till e-mail gör det mer praktiskt möjligt för arbetsgivare att kontrollera sina arbetstagare än någonsin tidigare.

Frågan om arbetstagares rätt till skydd för sin personliga integritet är trots det, till större delen, oreglerad i svensk lag och lämnas därför över till rättsliga principer såsom arbetsledningsrätten. Syftet med denna uppsats är att utreda vilket skydd som finns för arbetstagares personliga integritet. Syftet uppfylls först och främst genom att identifiera vad som utgör gällande rätt i form av internationella åtaganden, lagar och principer. Av de internationella åtaganden som hanteras i arbetet visar sig Europakonventionens artikel 8 ha störst betydelse. Artikel 8 behandlar bland annat rätten till privat- och familjeliv, varav skydd mot en del ingrepp i den personliga integriteten ingår. Genom ett utvecklat sanktionssystem i form av Europadomstolen och genom att vara inkorporerad som svensk lag får Europakonventionen stor betydelse även för den nationella rätten. Inom den nationella rätten visar sig arbetsledningsrätten vara det juridiska instrument som har störst betydelse för frågan. Arbetsledningsrätten ger arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet, så länge den utförs i enlighet med lag och god sed på arbetsmarknaden. För att utreda vad som utgör god sed på arbetsmarknaden fordras en avvägning mellan parternas intressen.

För att vidare utreda vilka intressen som beaktas och för att undersöka hur dessa värderas var det för uppsatsen nödvändigt att behandla och presentera rättsfall från Arbetsdomstolen. Dessa rättsfallsreferat bidrar samtidigt till att beskriva gällande rätt för frågan. Viktiga intressen för arbetsgivaren identifieras som bland annat säkerhet, ekonomi och goda relationer med allmänheten. Dessa olika intressen visade sig i nästan samtliga fall trumfa arbetstagarens intresse av personlig integritet, så länge metoderna för övervakningen var ändamålsenliga.

Uppsatsens avslutande syfte är att utreda om skyddet som identifierats var tillräckligt. Jag anser inte att skyddet är tillräckligt eftersom rättsläget, trots de rättsfall som presenterats, är oklart. Det finns en fara i att inte ha en direkt riktad lag, då rättsläget riskerar att bli svårtillgängligt och därmed rättsosäkert. I takt med tekniska framsteg ökar dessutom behovet av att skydda arbetstagare från ingrepp i den personliga integriteten. Mitt förslag är därför att det införs en ny lag som kodifierar rättsläget och samlar de olika lagar som på något sätt är relevanta för frågan. Både för tydlighetens skull, men också för att flytta fram arbetstagarnas positioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosenkvist, Fredrik LU
supervisor
organization
alternative title
Workplace privacy
course
JURM02 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Arbetsrätt, Personlig integritet
language
Swedish
id
5435739
date added to LUP
2015-06-11 20:30:28
date last changed
2015-06-11 20:30:50
@misc{5435739,
 abstract   = {As technology progress the right to personal integrity has been discussed in several areas. One of those areas is labour law and specifically the employee’s right to personal integrity. As communication becomes more and more digital it has become more practical for employers to monitor their employees.

The question regarding employees’ right to protection for their personal integrity is, despite its relevance, unregulated in Swedish law and is therefore regulated through legal principles such as the right to manage and organize work. The purpose of this essay is to examine what protection the employees have regarding personal integrity. The purpose is answered first and foremost by identifying applicable law in regard to international commitments, legal rules and principles. The most significant international commitment regarding personal integrity is article 8 of the European convention on human rights. Article 8 consists of, among others, the right to privacy and family life, which includes protection against some of the infringements of personal integrity. By being incorporated in Swedish law and through the European court, the ECHR is of importance not only in international law but also in national Swedish law. The most important legal ground in national law, in regards to the personal integrity of employees, is the right to manage and organize work. The right to manage and organize work must not be exercised in contravention of the law or good labour market practice. To examine what defines good labour market practice one must balance the interests of the employer and the employees. 

To further examine which interests that needs to be considered, and to examine the significance of these interests, it is necessary to work through and present cases from the Labour Court. These case reports also serve to define relevant applicable law. Some of the important interests for the employer are identified as safety, economy and public relations. In almost all the cases, the interests of the employer where considered more important than personal integrity, as long as the methods for surveillance were suitable. 

The final purpose of the essay is to examine if the identified protection for personal integrity can be considered sufficient. I do not consider the protection to be sufficient since the legal situation is uncertain, despite the cases presented in the essay. There lies a danger in not having a law targeted on the issue specifically, since the legal situation risks being hard to access and thus lack legal certainty. As the technology progresses the need for protection for the employees’ right to personal integrity increases. My suggestion is therefore that a new law, which codifies the legal position and gather the relevant laws, is introduced. Not just for clarity but also to advance the position of the employees.},
 author    = {Rosenkvist, Fredrik},
 keyword   = {Arbetsrätt,Personlig integritet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Personlig integritet för arbetstagare},
 year     = {2015},
}