Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Etiskt beslutsfattande - Hur möjliggörs ett etiskt beslutsfattande i Supply Chain Management

Svantesson, Anna LU ; Fogelberg, Karin and Warnander, Hanna (2015) FEKH69 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Etiskt beslutsfattande - Hur möjliggörs ett etiskt beslutsfattande i Supply Chain Management?

Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 HP

Författare: Karin Fogelberg, Anna Svantesson, Hanna Warnander

Handledare: Gert Paulsson

Nyckelord: Etik, Beslutsfattande, Supply Chain Management, Organisation, Ekonomistyrning

Syfte: Syftet är att få en förståelse för hur ett etiskt beslutsfattande kan möjliggöras i Supply Chain Management.
Metod: Studien genomfördes med hjälp av fyra semistrukturerade intervjuer med individer innehavande olika befattningar inom ett och samma företag. Vidare genomfördes en sekundäranalys av tidigare forskning inom relevant område.

Teoretiska perspektiv:... (More)
Examensarbetets titel: Etiskt beslutsfattande - Hur möjliggörs ett etiskt beslutsfattande i Supply Chain Management?

Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 HP

Författare: Karin Fogelberg, Anna Svantesson, Hanna Warnander

Handledare: Gert Paulsson

Nyckelord: Etik, Beslutsfattande, Supply Chain Management, Organisation, Ekonomistyrning

Syfte: Syftet är att få en förståelse för hur ett etiskt beslutsfattande kan möjliggöras i Supply Chain Management.
Metod: Studien genomfördes med hjälp av fyra semistrukturerade intervjuer med individer innehavande olika befattningar inom ett och samma företag. Vidare genomfördes en sekundäranalys av tidigare forskning inom relevant område.

Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ansats innefattar intressentteorin, institutionell teori, etiska dilemman i beslutsfattande, riktlinjer för etiskt beslutsfattande, Supply Chain Management samt etisk Supply Chain Management och slutligen presenteras ett ramverk för etiskt beslutsfattande.

Empiri: Empiriavsnittets första del sammanställer intervjuer med fyra anställda från Coop. Respondenternas svar var i många fall samstämmiga, då intervjuobjekten framhöll att Coop verkar för “den goda kraften” i svensk dagligvaruhandel och arbetar aktivt för att upprätthålla en etisk supply chain. Det empiriska materialet utgörs även av en sekundäranalys av tidigare genomförda studier på området, vilka ansågs applicerbara gällande etiskt beslutsfattande i Supply Chain Management, och en summering av dessa studier presenteras i den andra delen av detta avsnitt.

Resultat: Resultatet påvisar att hänsynstagande till samhälleliga gruppers intressen, efterföljande av normer och lagar, att arbeta och utveckla etiska riktlinjer, både genom intern utbildning av personal samt att förmedla och skapa konsensus för dessa riktlinjer hos samtliga samarbetspartners i supply chain, är faktorer som bidrar till ett möjliggörande av ett etiskt beslutsfattande i Supply Chain Management. (Less)
Abstract
Title: Ethical decision-making - How is an ethical decision-making enabled in Supply Chain
Management?

Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points

Authors: Karin Fogelberg, Anna Svantesson, Hanna Warnander

Academic Advisor: Gert Paulsson

Key Words: Ethics, Decision-making, Supply Chain Management, Organization,Management Control

Purpose: The purpose of this study is to understand how an ethical decision-making is
enabled in Supply Chain Management.

Methodology: This study was performed by semi-structured interviews with four employees,
with different positions, from the same company. Also a secondary analysis was executed on
previously... (More)
Title: Ethical decision-making - How is an ethical decision-making enabled in Supply Chain
Management?

Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points

Authors: Karin Fogelberg, Anna Svantesson, Hanna Warnander

Academic Advisor: Gert Paulsson

Key Words: Ethics, Decision-making, Supply Chain Management, Organization,Management Control

Purpose: The purpose of this study is to understand how an ethical decision-making is
enabled in Supply Chain Management.

Methodology: This study was performed by semi-structured interviews with four employees,
with different positions, from the same company. Also a secondary analysis was executed on
previously conducted research within the area of interest.

Theoretical perspectives: The theoretical approach of this study includes institutional theory,
stakeholder theory, ethical dilemmas in decision-making, guidelines for ethical decisionmaking,
Supply Chain Management and ethical Supply Chain Management and finally a
framework for ethical decision-making is presented.

Empirical Foundation: The first part of the empirical foundation contains interviews with
four employees at Coop. The answers given were in many cases coherent, with the employees
highlighting that Coop constitutes ”the good power” on the Swedish market of fast moving
consumer goods and is actively working to maintain an ethical supply chain. The second part
of the empirical foundation consists of a secondary analysis of previously conducted research,
which have been concluded as applicable regarding ethical decision-making in Supply Chain
Management. A summary of these studies are presented in the second part of this section.

Conclusions: The result indicates that consideration towards interests of societal groups, to
follow laws and rules of the society, to develop and work with ethical guidelines, both by
internal education of employees and also by conveying and building consensus for these
guidelines of collaborators involved in the supply chain, are contributing factors in promoting
an ethical decision making in Supply Chain Management. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svantesson, Anna LU ; Fogelberg, Karin and Warnander, Hanna
supervisor
organization
course
FEKH69 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Etik, Beslutsfattande, Supply Chain Management, Organisation, Ekonomistyrning
language
Swedish
id
5435942
date added to LUP
2015-06-08 08:55:17
date last changed
2015-06-15 04:11:06
@misc{5435942,
 abstract   = {Title: Ethical decision-making - How is an ethical decision-making enabled in Supply Chain
Management?

Course: FEKH69, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credit Points

Authors: Karin Fogelberg, Anna Svantesson, Hanna Warnander

Academic Advisor: Gert Paulsson

Key Words: Ethics, Decision-making, Supply Chain Management, Organization,Management Control

Purpose: The purpose of this study is to understand how an ethical decision-making is
enabled in Supply Chain Management.

Methodology: This study was performed by semi-structured interviews with four employees,
with different positions, from the same company. Also a secondary analysis was executed on
previously conducted research within the area of interest.

Theoretical perspectives: The theoretical approach of this study includes institutional theory,
stakeholder theory, ethical dilemmas in decision-making, guidelines for ethical decisionmaking,
Supply Chain Management and ethical Supply Chain Management and finally a
framework for ethical decision-making is presented.

Empirical Foundation: The first part of the empirical foundation contains interviews with
four employees at Coop. The answers given were in many cases coherent, with the employees
highlighting that Coop constitutes ”the good power” on the Swedish market of fast moving
consumer goods and is actively working to maintain an ethical supply chain. The second part
of the empirical foundation consists of a secondary analysis of previously conducted research,
which have been concluded as applicable regarding ethical decision-making in Supply Chain
Management. A summary of these studies are presented in the second part of this section.

Conclusions: The result indicates that consideration towards interests of societal groups, to
follow laws and rules of the society, to develop and work with ethical guidelines, both by
internal education of employees and also by conveying and building consensus for these
guidelines of collaborators involved in the supply chain, are contributing factors in promoting
an ethical decision making in Supply Chain Management.},
 author    = {Svantesson, Anna and Fogelberg, Karin and Warnander, Hanna},
 keyword   = {Etik,Beslutsfattande,Supply Chain Management,Organisation,Ekonomistyrning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Etiskt beslutsfattande - Hur möjliggörs ett etiskt beslutsfattande i Supply Chain Management},
 year     = {2015},
}