Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

KREDITBETYG – ÅSIKTER FÖR DÖVA ÖRON?

Strömqvist, Jonas LU ; Silvegren, Gustav LU and Mellander, David LU (2015) FEKH89 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Kreditbetyg – åsikter för döva öron? – En studie om nedgraderade kreditbetygs inverkan på nordiska bolags aktiekurser
Syfte: Studiens syfte är att undersöka om ett bolags nedgraderade kreditbetyg genererar negativ abnorm avkastning för dess aktie. Studien undersöker även huruvida faktorer såsom kapitalstruktur, outlook och finanskrisen har effekt på eventuell negativ abnorm avkastning.
Metod: Detta är en kvantitativ studie som antar en deduktiv forskningsansats. Studien tillämpar en eventstudie som undersöker om ett bolags nedgraderade kreditbetyg genererar negativ abnorm avkastning för dess aktie. Genom en multipel linjär regressionsanalys undersöks även förklarande variabler såsom kapitalstruktur, outlook och... (More)
Examensarbetets titel: Kreditbetyg – åsikter för döva öron? – En studie om nedgraderade kreditbetygs inverkan på nordiska bolags aktiekurser
Syfte: Studiens syfte är att undersöka om ett bolags nedgraderade kreditbetyg genererar negativ abnorm avkastning för dess aktie. Studien undersöker även huruvida faktorer såsom kapitalstruktur, outlook och finanskrisen har effekt på eventuell negativ abnorm avkastning.
Metod: Detta är en kvantitativ studie som antar en deduktiv forskningsansats. Studien tillämpar en eventstudie som undersöker om ett bolags nedgraderade kreditbetyg genererar negativ abnorm avkastning för dess aktie. Genom en multipel linjär regressionsanalys undersöks även förklarande variabler såsom kapitalstruktur, outlook och finanskrisen.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgörs av den effektiva marknadshypotesen, vilken bygger på antagandet om att ett bolags aktiepris är en reflektion av all tillgänglig information. Även DCF-analysen, med WACC används i teorin kring bolagens prissättning. Tidigare forskning beträffande kreditbetygsinstituten samt andra, för ämnet relevanta forskningsområden berörs.
Empiri: Den data som behandlas i studien kommer från bolag som är noterade på någon av de nordiska börserna. Samtliga bolag har fått ett nedgraderat kreditbetyg utfärdat av kreditbetygsinstituten Standard & Poor’s eller Moody’s under perioden 2000-01-01 till 2014-12-02.
Resultat: Denna studie kan ej fastställa att ett nedgraderat kreditbetyg generar negativ abnorm avkastning. Studiens regressionsanalys har låg förklaringsgrad vilket tyder på att de undersökta förklarande variablerna påverkar den abnorma negativa avkastningen i låg utsträckning. (Less)
Abstract
Title: Credit Ratings – Opinions that fall on deaf ears?
A study about the impact of credit rating downgrades on Nordic companies’ share price.
Purpose: The purpose of this study is to examine whether credit rating downgrades generate negative abnormal return on stock prices. It also examines if independent variables such as capital structure, outlook and the financial crisis have an impact on the result.
Methodology: This is a quantitative study with a deductive approach. With the use of an event study, the possible abnormal return derived from credit rating downgrades can be measured. Variables assumed to affect the result are tested through a multiple linear regression.
Theoretical perspectives: The theoretical framework of this... (More)
Title: Credit Ratings – Opinions that fall on deaf ears?
A study about the impact of credit rating downgrades on Nordic companies’ share price.
Purpose: The purpose of this study is to examine whether credit rating downgrades generate negative abnormal return on stock prices. It also examines if independent variables such as capital structure, outlook and the financial crisis have an impact on the result.
Methodology: This is a quantitative study with a deductive approach. With the use of an event study, the possible abnormal return derived from credit rating downgrades can be measured. Variables assumed to affect the result are tested through a multiple linear regression.
Theoretical perspectives: The theoretical framework of this study consists of the efficient market hypothesis and the discounted cash flow analysis, in which weighted average cost of capital is included. Prior research in this field is also taken into account.
Empirical foundation: Credit rating downgrades made by Standard & Poor’s and Moody’s on the Nordic market’s large-cap firms during the period between 2000-01-01 and 2014-12-02.
Conclusions: The statistical results of this study did not prove any relationship between credit rating downgrades and negative abnormal return. Also, none of the independent variables showed any statistically significant result. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strömqvist, Jonas LU ; Silvegren, Gustav LU and Mellander, David LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kreditbetyg, eventstudie, outlook, kapitalstruktur, nedgradering Credit ratings, event study, capital structure, downgrades
language
Swedish
id
5436110
date added to LUP
2015-10-05 14:08:58
date last changed
2015-10-05 14:08:58
@misc{5436110,
 abstract   = {Title: 	Credit Ratings – Opinions that fall on deaf ears?
A study about the impact of credit rating downgrades on Nordic companies’ share price.
Purpose:	The purpose of this study is to examine whether credit rating downgrades generate negative abnormal return on stock prices. It also examines if independent variables such as capital structure, outlook and the financial crisis have an impact on the result. 
Methodology: 	This is a quantitative study with a deductive approach. With the use of an event study, the possible abnormal return derived from credit rating downgrades can be measured. Variables assumed to affect the result are tested through a multiple linear regression.
Theoretical perspectives: 	The theoretical framework of this study consists of the efficient market hypothesis and the discounted cash flow analysis, in which weighted average cost of capital is included. Prior research in this field is also taken into account. 
Empirical foundation: 	Credit rating downgrades made by Standard & Poor’s and Moody’s on the Nordic market’s large-cap firms during the period between 2000-01-01 and 2014-12-02. 
Conclusions: 	The statistical results of this study did not prove any relationship between credit rating downgrades and negative abnormal return. Also, none of the independent variables showed any statistically significant result.},
 author    = {Strömqvist, Jonas and Silvegren, Gustav and Mellander, David},
 keyword   = {Kreditbetyg,eventstudie,outlook,kapitalstruktur,nedgradering Credit ratings,event study,capital structure,downgrades},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {KREDITBETYG – ÅSIKTER FÖR DÖVA ÖRON?},
 year     = {2015},
}