Advanced

Fallstudie: Effektivitetsanalys av tre arbetstidsmodeller

Diaz Aho, Marko LU (2015) NEKH01 20151
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Det finns ett samhällsintresse att verksamheter i offentlig regi drivs så kostnadseffektivt som möjligt. När verksamheten har ett minimikrav på bemanning som krävs för att driva verksamheten, kan arbetsuppgifter inte överföras på andra anställda vid någons frånvaro. Den frånvarande måste ersättas. Detta innebär att många verksamheter drivs med viss ”övertalighet”. Syftet med denna fallstudie var att studera effektiviteten hos tre arbetstidsmodellers resursutnyttjande. De studerade modellerna var PPA, kollektivt schema och fridagsschema. I det studerade fallet övergick organisationen, av effektivitetsskäl, först från PPA till kollektivt schema och senare från kollektivt schema till fridagsschema. Studiens frågeställning kom således att bli... (More)
Det finns ett samhällsintresse att verksamheter i offentlig regi drivs så kostnadseffektivt som möjligt. När verksamheten har ett minimikrav på bemanning som krävs för att driva verksamheten, kan arbetsuppgifter inte överföras på andra anställda vid någons frånvaro. Den frånvarande måste ersättas. Detta innebär att många verksamheter drivs med viss ”övertalighet”. Syftet med denna fallstudie var att studera effektiviteten hos tre arbetstidsmodellers resursutnyttjande. De studerade modellerna var PPA, kollektivt schema och fridagsschema. I det studerade fallet övergick organisationen, av effektivitetsskäl, först från PPA till kollektivt schema och senare från kollektivt schema till fridagsschema. Studiens frågeställning kom således att bli om det uppstod effektivitetsvinster vid övergångarna. Ett antal ekonomiska och bemanningsmässiga mätningar gjordes. Studien genomfördes genom DEA. Normalt vid DEA jämförs olika DMU effektivitet med varandra. I detta fall modifierades DEA så att varje mätperiod bestående av en kalendermånad istället var en DMU. Resultaten av effektivitetsmätningarna rangordnades och Kruskal-Wallis rangordningstest genomfördes för att testa för statistisk påvisbara skillnader. Resultatet av samtliga mätningar var att ingen statistiskt säkerställd skillnad finns mellan PPA och kollektivt schema samt att fridagsschema är effektivare än de båda andra arbetstidsmodellerna. Slutsatsen är inte helt säkerställd eftersom det under större delen av mätperioden med fridagsschema rådde anställningsstopp. En ytterligare slutsats är att DEA fungerar väl vid denna typ av effektivitetsanalyser. Tidigare studier där DEA använts har varit kvalitativt inriktade där effektivitetsmåttet bestått av hur effektivt personalresurser producerat olika slutprodukter. Denna studie visar att DEA även kan användas för att mäta hur effektivt organisationens personalresurser använts för att bemanna organisationen. Genom att identifiera olika enheters individuella ”verksamhetstid” kan modellen även användas till att jämföra olika enheters effektivitet med varandra. (Less)
Popular Abstract
There is a public interest that activities operated by the public sector are run as cost effectively as possible. When an organization has a minimum requirement of staffing required to run its activity, work cannot just be transferred to other employees at someone's absence. The absentee must be replaced. This means that many organizations are run with some "redundancy". The purpose was to study the efficacy of three models for the allocation of employees work schedules. This was done through a case study. The tree models are called staff-planned schedule (SPS), fixed schedule (FS) and days-off schedule (DOS). All three models have been used in the same organization at different times. Initially SPS was used, then FS and finally DOS. Each... (More)
There is a public interest that activities operated by the public sector are run as cost effectively as possible. When an organization has a minimum requirement of staffing required to run its activity, work cannot just be transferred to other employees at someone's absence. The absentee must be replaced. This means that many organizations are run with some "redundancy". The purpose was to study the efficacy of three models for the allocation of employees work schedules. This was done through a case study. The tree models are called staff-planned schedule (SPS), fixed schedule (FS) and days-off schedule (DOS). All three models have been used in the same organization at different times. Initially SPS was used, then FS and finally DOS. Each time the organization changed models it was motivated by efficacy reasons. The aim of the study was therefore to look for efficiency gains in these transitions. A number of economical and staffing-related efficiency measurements were done.
The study was conducted by Data Envelopment Analysis (DEA). DEA is usually applied when different Decision Making Units (DMUs) effectiveness is compared with each other. In this study a modified DEA was used. Each performance period consisting of a calendar month was used as a DMU. The results of the efficiency measurements were ranked and the Kruskal-Wallis rank test was performed to look for statistical detectable differences. The results of all measurements were that no statistically significant difference exists between the SPS and FS. DOS on the other hand turned out to be a more efficient model than the others in all measurements. This conclusion is not fully assured because during much of the measurement period for DOS a hiring freeze was in effect. A further conclusion is that DEA works well also in this type of effectiveness analysis. Previous studies where DEA has been have been qualitatively oriented. The objective has been to study how efficiently human resources produced different outputs. This study shows that the DEA can also be used for measuring how effectively the organization's human resources have been used to staff the organization. By identifying the various individual units "minimum staffing" the model can also be applied when comparing different unit´s efficacy with each other. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Diaz Aho, Marko LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fallstudie, arbetstidsmodell, effektivitet, DEA, Kruskal-Wallis
language
Swedish
id
5462472
date added to LUP
2015-06-30 15:30:28
date last changed
2015-06-30 15:30:28
@misc{5462472,
 abstract   = {Det finns ett samhällsintresse att verksamheter i offentlig regi drivs så kostnadseffektivt som möjligt. När verksamheten har ett minimikrav på bemanning som krävs för att driva verksamheten, kan arbetsuppgifter inte överföras på andra anställda vid någons frånvaro. Den frånvarande måste ersättas. Detta innebär att många verksamheter drivs med viss ”övertalighet”. Syftet med denna fallstudie var att studera effektiviteten hos tre arbetstidsmodellers resursutnyttjande. De studerade modellerna var PPA, kollektivt schema och fridagsschema. I det studerade fallet övergick organisationen, av effektivitetsskäl, först från PPA till kollektivt schema och senare från kollektivt schema till fridagsschema. Studiens frågeställning kom således att bli om det uppstod effektivitetsvinster vid övergångarna. Ett antal ekonomiska och bemanningsmässiga mätningar gjordes. Studien genomfördes genom DEA. Normalt vid DEA jämförs olika DMU effektivitet med varandra. I detta fall modifierades DEA så att varje mätperiod bestående av en kalendermånad istället var en DMU. Resultaten av effektivitetsmätningarna rangordnades och Kruskal-Wallis rangordningstest genomfördes för att testa för statistisk påvisbara skillnader. Resultatet av samtliga mätningar var att ingen statistiskt säkerställd skillnad finns mellan PPA och kollektivt schema samt att fridagsschema är effektivare än de båda andra arbetstidsmodellerna. Slutsatsen är inte helt säkerställd eftersom det under större delen av mätperioden med fridagsschema rådde anställningsstopp. En ytterligare slutsats är att DEA fungerar väl vid denna typ av effektivitetsanalyser. Tidigare studier där DEA använts har varit kvalitativt inriktade där effektivitetsmåttet bestått av hur effektivt personalresurser producerat olika slutprodukter. Denna studie visar att DEA även kan användas för att mäta hur effektivt organisationens personalresurser använts för att bemanna organisationen. Genom att identifiera olika enheters individuella ”verksamhetstid” kan modellen även användas till att jämföra olika enheters effektivitet med varandra.},
 author    = {Diaz Aho, Marko},
 keyword   = {Fallstudie,arbetstidsmodell,effektivitet,DEA,Kruskal-Wallis},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fallstudie: Effektivitetsanalys av tre arbetstidsmodeller},
 year     = {2015},
}