Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunikation och samarbete över organisatoriska gränser - en studie inom ortopedin.

Janatuinen, Johanna LU and Snygg, Senita LU (2015) KSKK01 20151
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

I samhället pågår det ständigt en debatt om den svenska sjukvården och dess knappa resurser. Debatten tydliggör ett aningen bristande intresse för hur de olika professionerna verkligen försöker sammanfoga sina prestationer mot det gemensamma målet, patienten. Därför ämnar denna uppsats att ta reda på samt kartlägga kommunikationen mellan två olika professioner. Detta görs i syfte att ge ett bidrag till förståelse av vad som hindrar och möjliggör kommunikationen såväl som samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare på en ortopedavdelning.

Utifrån elva kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor och läkare har vi kartlagt var, när och hur kommunikationen sker mellan professionerna samt hur samarbetet påverkas av... (More)
Sammanfattning

I samhället pågår det ständigt en debatt om den svenska sjukvården och dess knappa resurser. Debatten tydliggör ett aningen bristande intresse för hur de olika professionerna verkligen försöker sammanfoga sina prestationer mot det gemensamma målet, patienten. Därför ämnar denna uppsats att ta reda på samt kartlägga kommunikationen mellan två olika professioner. Detta görs i syfte att ge ett bidrag till förståelse av vad som hindrar och möjliggör kommunikationen såväl som samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare på en ortopedavdelning.

Utifrån elva kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor och läkare har vi kartlagt var, när och hur kommunikationen sker mellan professionerna samt hur samarbetet påverkas av professionernas olikheter. Tillsammans med en litteraturstudie har vi funnit samtliga kopplingar mellan kommunikation och samarbete samt vad som påverkar relationen mellan sjuksköterskorna och läkarna. I syfte att göra skillnaderna tydliga analyseras empirin ur ett stuprörsperspektiv.

Slutsatserna av studien är att faktorer som påverkar professionernas olika sätt att kommunicera är relaterade till professionens utbildning, perspektiv och person samt organisation och organisatoriska gränser. Detta lägger även en grund för hur sjuksköterskor och läkare samarbetar. Faktorerna som påverkar samarbetet mellan professionerna, sett ur ett stuprörsperspektiv är deras olika ansvarsområde och arbetsuppgifter, utbildning samt normer och värderingar. Utifrån dessa faktorer kunde vi dra slutsatser att samarbetet mellan professionerna är beroende av deras kommunikation. Detta bekräftar även komplexiteten i professionernas relation, vilket kan förtydligas med att de uppfattar verkligheten olika.

Avgränsningen i arbetet har gjorts till en ortopedavdelning inom Region Skåne i syfte att göra ett exempel av den svenska sjukvården. Analysen omfattar således även att avgränsa sig till den mest centrala relationen, mellan sjuksköterskan och läkaren.

Nyckelord

Kommunikation, samarbete, stuprör, profession, läkare, sjuksköterska, relationer (Less)
Abstract
Abstract
The Swedish health system and its lack of resources is a much debated issue in today’s society. The ongoing debate demonstrates a lack of interest in the question of how the different professions actually try to focus their actions towards the common goal, the patient. For this precise reason this present study aims to examine and charter communication between two such professions. This in an attempt to understand what hinders and what facilitates communication as well as cooperation between nurses and doctors in a department of orthopedics.

Based on eleven qualitative interviews with nurses and doctors we have chartered where, when and how communication is achieved between these two professions, as well as how cooperation is... (More)
Abstract
The Swedish health system and its lack of resources is a much debated issue in today’s society. The ongoing debate demonstrates a lack of interest in the question of how the different professions actually try to focus their actions towards the common goal, the patient. For this precise reason this present study aims to examine and charter communication between two such professions. This in an attempt to understand what hinders and what facilitates communication as well as cooperation between nurses and doctors in a department of orthopedics.

Based on eleven qualitative interviews with nurses and doctors we have chartered where, when and how communication is achieved between these two professions, as well as how cooperation is influenced by the differences between the professions. With the help of a literature study we have found the connections between communication and cooperation, as well as what influences the relationship between nurses and doctors. In our attempt to make the differences clearer we analyze the empirical results using a silo mentality approach.

The conclusion of the study is that the factors that influence the professions’ different ways to communicate are related to the differences in education, perspective, personality, the organization, the time and the place, as well as the situation. This forms the basis of how nurses and doctors cooperate. The factors that influence the cooperation between the professions, analyzed in a silo mentality perspective, are the different areas of responsibility and work content, education, as well as norms and values. On the basis of those factors we could establish that cooperation between the professions depends on communication. This finding confirms the complexity of the relationship between the professions, which is elucidated by the fact that they have a different perception of reality.

We have limited our study to a department of orthopedics in Region Skåne, with the purpose of using it as an example of a unit in the Swedish health care system. The analysis is further limited to one central relationship, that between nurses and doctors.

Keywords

Communication, cooperation, silo mentality, profession, doctors, nurse, relationships (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Janatuinen, Johanna LU and Snygg, Senita LU
supervisor
organization
course
KSKK01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
5464194
date added to LUP
2015-06-24 09:34:45
date last changed
2015-06-24 09:34:45
@misc{5464194,
 abstract   = {Abstract
The Swedish health system and its lack of resources is a much debated issue in today’s society. The ongoing debate demonstrates a lack of interest in the question of how the different professions actually try to focus their actions towards the common goal, the patient. For this precise reason this present study aims to examine and charter communication between two such professions. This in an attempt to understand what hinders and what facilitates communication as well as cooperation between nurses and doctors in a department of orthopedics.
 
Based on eleven qualitative interviews with nurses and doctors we have chartered where, when and how communication is achieved between these two professions, as well as how cooperation is influenced by the differences between the professions. With the help of a literature study we have found the connections between communication and cooperation, as well as what influences the relationship between nurses and doctors. In our attempt to make the differences clearer we analyze the empirical results using a silo mentality approach. 

The conclusion of the study is that the factors that influence the professions’ different ways to communicate are related to the differences in education, perspective, personality, the organization, the time and the place, as well as the situation. This forms the basis of how nurses and doctors cooperate. The factors that influence the cooperation between the professions, analyzed in a silo mentality perspective, are the different areas of responsibility and work content, education, as well as norms and values. On the basis of those factors we could establish that cooperation between the professions depends on communication. This finding confirms the complexity of the relationship between the professions, which is elucidated by the fact that they have a different perception of reality. 

We have limited our study to a department of orthopedics in Region Skåne, with the purpose of using it as an example of a unit in the Swedish health care system. The analysis is further limited to one central relationship, that between nurses and doctors. 

Keywords 

Communication, cooperation, silo mentality, profession, doctors, nurse, relationships},
 author    = {Janatuinen, Johanna and Snygg, Senita},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunikation och samarbete över organisatoriska gränser - en studie inom ortopedin.},
 year     = {2015},
}