Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varaktiga konkurrensfördelar och fysisk teknologi - En studie av medicinteknikbranschen

Koefoed, Katarina LU (2015) FEKP01 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Seminariedatum: 2015-06-04
Ämne/kurs: FEK P01
Författare: Katarina Koefoed
Handledare: Lars Carlman
Nyckelord: Varaktiga konkurrensfördelar, fysisk teknologi, kundnytta
Syfte: Att ta reda på varför konkurrensfördelar generellt sätt ofta är kortvariga inom fysisk teknologi och hur man kan få fysiskt teknologi att bli varaktig är syftet med denna uppsats.
Metod: Studien är gjord med ett deduktivt angreppssätt där utgångspunkten har varit befintlig teori. Tre olika teoretiska angreppssätt har ställts mot varandra vilket har mynnat ut i hypoteser som har styrt den empiriska undersökningen. Empirin har samlats in genom ett kvalitativt angreppssätt. Den befintliga teorin har i denna studie kompletterats baserat på resultatet av den... (More)
Seminariedatum: 2015-06-04
Ämne/kurs: FEK P01
Författare: Katarina Koefoed
Handledare: Lars Carlman
Nyckelord: Varaktiga konkurrensfördelar, fysisk teknologi, kundnytta
Syfte: Att ta reda på varför konkurrensfördelar generellt sätt ofta är kortvariga inom fysisk teknologi och hur man kan få fysiskt teknologi att bli varaktig är syftet med denna uppsats.
Metod: Studien är gjord med ett deduktivt angreppssätt där utgångspunkten har varit befintlig teori. Tre olika teoretiska angreppssätt har ställts mot varandra vilket har mynnat ut i hypoteser som har styrt den empiriska undersökningen. Empirin har samlats in genom ett kvalitativt angreppssätt. Den befintliga teorin har i denna studie kompletterats baserat på resultatet av den empiriska undersökningen.
Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig i teorier om varaktiga konkurrensfördelar. Teorin om varaktiga konkurrensfördelar har studerats generellt samt mer specifikt avseende varaktiga konkurrensfördelar och fysisk teknologi.
Empiri: Den empiriska undersökningen har utformats genom ett kvalitativt angreppssätt. En semistrukturerad intervjumetod har använts. Intervjuguider med teman har skapats för de två olika respondentgrupperna. Deltagande i den empiriska undersökningen har varit representanter från såväl företag som kunder inom medicinteknik.
Resultat: Resultatet visar på att de av teorierna identifierade källorna till varaktiga konkurrensfördelar för fysisk teknologi saknar en tydlig länk till kundnyttan. Denna svaga länk kan stärkas genom partnerskap och en integrerad värdekedja samt en omarbetad värdekurva. (Less)
Popular Abstract
device industry
Seminar date: 2015-06-04
Course: FEK P01
Author: Katarina Koefoed
Advisor: Lars Carlman
Key words: Sustainable competitive advantage, physical technology, customer benefit
Purpose: The purpose of this study is to find out why competitive advantage often is of short term character within physical technology, and how it is possible to make physical technology sustainable.
Methodology: The study is conducted with a deductive method where the starting point has been existing theory. Three different theoretical points of views have been tested against each other which have led to different hypotheses. The hypotheses have then guided the author in the work of collecting and analyzing the empirical data. The empirical data... (More)
device industry
Seminar date: 2015-06-04
Course: FEK P01
Author: Katarina Koefoed
Advisor: Lars Carlman
Key words: Sustainable competitive advantage, physical technology, customer benefit
Purpose: The purpose of this study is to find out why competitive advantage often is of short term character within physical technology, and how it is possible to make physical technology sustainable.
Methodology: The study is conducted with a deductive method where the starting point has been existing theory. Three different theoretical points of views have been tested against each other which have led to different hypotheses. The hypotheses have then guided the author in the work of collecting and analyzing the empirical data. The empirical data has been collected through a qualitative method. The current theory has in this study been complemented based on the result of the empirical study.
Theoretical perspectives: The theoretical basis is based on theories of sustainable competitive advantage. The theory has been studied from a general perspective about sustainable competitive advantage and more specific for physical technology and sustainable competitive advantage.
Empirical foundation: The empirical survey has been designed through a qualitative approach. A semi- structured interview method was used . Interview guides with themes have been created for the two different interview groups. Representatives from both companies and customers within the medical device industry have participated in the empirical survey.
Conclusions: The result of the study show that sources for sustainable competitive advantage for physical technology has a weak link to the customer benefit. This weak link can be strengthened through partnership with the customer and an integrated value chain as well as a reworked value curve. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Koefoed, Katarina LU
supervisor
organization
course
FEKP01 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
language
Swedish
id
7370304
date added to LUP
2015-06-18 15:12:51
date last changed
2015-07-28 09:39:56
@misc{7370304,
 abstract   = {Seminariedatum: 2015-06-04
Ämne/kurs: FEK P01
Författare: Katarina Koefoed
Handledare: Lars Carlman
Nyckelord: Varaktiga konkurrensfördelar, fysisk teknologi, kundnytta
Syfte: Att ta reda på varför konkurrensfördelar generellt sätt ofta är kortvariga inom fysisk teknologi och hur man kan få fysiskt teknologi att bli varaktig är syftet med denna uppsats.
Metod: Studien är gjord med ett deduktivt angreppssätt där utgångspunkten har varit befintlig teori. Tre olika teoretiska angreppssätt har ställts mot varandra vilket har mynnat ut i hypoteser som har styrt den empiriska undersökningen. Empirin har samlats in genom ett kvalitativt angreppssätt. Den befintliga teorin har i denna studie kompletterats baserat på resultatet av den empiriska undersökningen.
Teoretiskt perspektiv: Studiens teoretiska utgångspunkt grundar sig i teorier om varaktiga konkurrensfördelar. Teorin om varaktiga konkurrensfördelar har studerats generellt samt mer specifikt avseende varaktiga konkurrensfördelar och fysisk teknologi.
Empiri: Den empiriska undersökningen har utformats genom ett kvalitativt angreppssätt. En semistrukturerad intervjumetod har använts. Intervjuguider med teman har skapats för de två olika respondentgrupperna. Deltagande i den empiriska undersökningen har varit representanter från såväl företag som kunder inom medicinteknik.
Resultat: Resultatet visar på att de av teorierna identifierade källorna till varaktiga konkurrensfördelar för fysisk teknologi saknar en tydlig länk till kundnyttan. Denna svaga länk kan stärkas genom partnerskap och en integrerad värdekedja samt en omarbetad värdekurva.},
 author    = {Koefoed, Katarina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varaktiga konkurrensfördelar och fysisk teknologi - En studie av medicinteknikbranschen},
 year     = {2015},
}