Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tullåtgärder vid privatinförsel av kopierade och förfalskade varor - en analys av förordning (EU) nr 608/2013

Landegren, Anna LU (2015) LAGM01 20151
Department of Law
Abstract (Swedish)
Handeln med piratkopierade och varumärkesförfalskade varor, det vill säga varor som gör intrång i immateriella rättigheter, har ökat kraftigt. Utvecklingen har gått från småskalig verksamhet till en global industri. De intrångsgörande varorna orsakar omfattande skador för rättighetshavare, bland annat genom förlorade intäkter och dåligt rykte. Vidare kan varorna medföra risker för konsumenternas säkerhet och hälsa. Handeln med intrångsgörande varor resulterar även i färre arbetstillfällen, minskad drivkraft för forskning och innovation och en ny bransch för den organiserade brottsligheten.
I syfte att hålla sådana varor borta från unionsmarknaden påbörjades under 1980-talet arbetet med ett gemensamt system för tullkontroll av misstänkta... (More)
Handeln med piratkopierade och varumärkesförfalskade varor, det vill säga varor som gör intrång i immateriella rättigheter, har ökat kraftigt. Utvecklingen har gått från småskalig verksamhet till en global industri. De intrångsgörande varorna orsakar omfattande skador för rättighetshavare, bland annat genom förlorade intäkter och dåligt rykte. Vidare kan varorna medföra risker för konsumenternas säkerhet och hälsa. Handeln med intrångsgörande varor resulterar även i färre arbetstillfällen, minskad drivkraft för forskning och innovation och en ny bransch för den organiserade brottsligheten.
I syfte att hålla sådana varor borta från unionsmarknaden påbörjades under 1980-talet arbetet med ett gemensamt system för tullkontroll av misstänkta intrångsgörande produkter, vilket ledde till att den första tullförordningen trädde i kraft år 1986. Förordningen har därefter varit föremål för granskning och revidering ett flertal gånger. Den 1 januari 2014 trädde förordning (EU) nr 608/2013 i kraft och ersatte tidigare bestämmelser.
Syftet med uppsatsen är att analysera den nya tullförordningens utökade tillämpningsområde med särskilt avseende på den enskilde konsumentens införsel av varor som misstänks göra intrång i immateriella rättigheter till EU. När tullåtgärder kan vidtas mot konsumenter och om tullförordningen är rättssäker för konsumenten är frågeställningar som uppsatsen ämnar att besvara.
I analysen konstateras att tullförordningens utökade tillämpningsområde tangerar skyddet i de immaterialrättsliga reglerna, vilket ger rättighetshavaren ett effektivt verktyg för att skydda sina rättigheter. Vidare diskuteras de huvudsakliga förändringarna i den nya tullförordningen. Därefter diskuteras den moralfilosofiska frågeställningen om rättssäkerhet, där vikten av enhetlig lagstiftning, likartad tillämpning och klargörande praxis understryks.
Uppsatsen avslutas med att fastslå att säkerställandet av skyddet för immateriella rättigheter är ett ständigt aktuellt ämne. EU strävar idag efter ett fördjupat samarbete mellan tullmyndigheter i EU och tredjeländer, och vill med gemensamma insatser bekämpa intrång i immateriella rättigheter vid EU:s yttre gränser. Bestämmelser gällande privatimport förefaller inte få fäste i det nya varumärkespaketet, varför EU-domstolen än en gång måste klargöra förhållandet mellan tullförordningen och konsumenters införsel av intrångsgörande varor. (Less)
Abstract
Trade with pirated and counterfeited goods has increased considerably. The development has transited from small scale production towards becoming a global industry. Infringed goods cause large damage for right holders, not only do they lose revenue, but also the companies’ image and market value is under fire. Furthermore, infringing goods cause damage not only to right holders, but also affect consumer health and security. Additionally the trade also affects the market for labour, a loss in incitement for research and development, and constitutes a new market for organized criminality.
In order to keep such items away from the European Union’s market, collaboration began in the 1980s, in which a joint system for custom controls of... (More)
Trade with pirated and counterfeited goods has increased considerably. The development has transited from small scale production towards becoming a global industry. Infringed goods cause large damage for right holders, not only do they lose revenue, but also the companies’ image and market value is under fire. Furthermore, infringing goods cause damage not only to right holders, but also affect consumer health and security. Additionally the trade also affects the market for labour, a loss in incitement for research and development, and constitutes a new market for organized criminality.
In order to keep such items away from the European Union’s market, collaboration began in the 1980s, in which a joint system for custom controls of suspected infringed goods were made. This led to the first Regulation (1986). The Regulation has since been reviewed and revised several times. On 1 January 2014, the Regulation (EU) No 608/2013 was taken into force and replaced the previous.
This thesis analyses the expanded scope of the new Customs Regulations. Particular focus is given regarded the individual, and how he or she might import goods to the European Union which infringe intellectual property rights. Further, this thesis analyses when customs actions can be taken against consumers and how these affect the Rule of Law.
It is concluded that the Customs Regulation’s expanded scope follows the laws of intellectual property rights, which provides the right holders with a proper and effective tool in protecting their rights. Further, the main changes in the Regulation are also discussed, as well as a section of moral philosophical thoughts regarding the importance of a joint legislation, a uniform application, and the possible effects on the Rule of Law.
The thesis concludes that the enforcement of intellectual property rights is a recurring and ever present topic, and that the European Union strives after a unified collaboration in-between custom authorizations and third part countries, regarding the pursuit of infringement. Conditions regarding private import do not appear to firmly adhere in the new Regulation. Hence, the European Union court once again may need to clarify the relationship between the Custom Regulation and consumers’ importation of counterfeited goods. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Landegren, Anna LU
supervisor
organization
course
LAGM01 20151
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Immaterialrätt, EU-rätt
language
Swedish
id
7373793
date added to LUP
2015-09-09 13:09:10
date last changed
2017-01-27 15:57:04
@misc{7373793,
 abstract   = {Trade with pirated and counterfeited goods has increased considerably. The development has transited from small scale production towards becoming a global industry. Infringed goods cause large damage for right holders, not only do they lose revenue, but also the companies’ image and market value is under fire. Furthermore, infringing goods cause damage not only to right holders, but also affect consumer health and security. Additionally the trade also affects the market for labour, a loss in incitement for research and development, and constitutes a new market for organized criminality.
In order to keep such items away from the European Union’s market, collaboration began in the 1980s, in which a joint system for custom controls of suspected infringed goods were made. This led to the first Regulation (1986). The Regulation has since been reviewed and revised several times. On 1 January 2014, the Regulation (EU) No 608/2013 was taken into force and replaced the previous.
This thesis analyses the expanded scope of the new Customs Regulations. Particular focus is given regarded the individual, and how he or she might import goods to the European Union which infringe intellectual property rights. Further, this thesis analyses when customs actions can be taken against consumers and how these affect the Rule of Law.
It is concluded that the Customs Regulation’s expanded scope follows the laws of intellectual property rights, which provides the right holders with a proper and effective tool in protecting their rights. Further, the main changes in the Regulation are also discussed, as well as a section of moral philosophical thoughts regarding the importance of a joint legislation, a uniform application, and the possible effects on the Rule of Law. 
The thesis concludes that the enforcement of intellectual property rights is a recurring and ever present topic, and that the European Union strives after a unified collaboration in-between custom authorizations and third part countries, regarding the pursuit of infringement. Conditions regarding private import do not appear to firmly adhere in the new Regulation. Hence, the European Union court once again may need to clarify the relationship between the Custom Regulation and consumers’ importation of counterfeited goods.},
 author    = {Landegren, Anna},
 keyword   = {Immaterialrätt,EU-rätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tullåtgärder vid privatinförsel av kopierade och förfalskade varor - en analys av förordning (EU) nr 608/2013},
 year     = {2015},
}