Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Administrationsexplosion i insamlingsorganisationer? - En studie av en ökad kontroll och mätning i insamlingsorganisationer

Dersén, Sofie LU ; Gavran, Tin LU and Mannfalk, Jacob (2015) FEKH69 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Administrationsexplosion i insamlingsorganisationer? - En studie av en ökad kontroll och mätning i insamlingsorganisationer.
Seminariedatum: 5 juni 2015
Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i företagsekonomi på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Sofie Dersén, Tin Gavran och Jacob Mannfalk
Handledare: Mikael Hellström
Fem nyckelord: Insamlingsorganisationer, administration, kontroll, Svensk Insamlingskontroll (SI), Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera konsekvenserna för insamlingsorganisationers verksamhet av en ökad kontroll och mätning, samt orsakerna till denna utveckling.
Metod: För att uppnå vårt syfte har en... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Administrationsexplosion i insamlingsorganisationer? - En studie av en ökad kontroll och mätning i insamlingsorganisationer.
Seminariedatum: 5 juni 2015
Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i företagsekonomi på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Sofie Dersén, Tin Gavran och Jacob Mannfalk
Handledare: Mikael Hellström
Fem nyckelord: Insamlingsorganisationer, administration, kontroll, Svensk Insamlingskontroll (SI), Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera konsekvenserna för insamlingsorganisationers verksamhet av en ökad kontroll och mätning, samt orsakerna till denna utveckling.
Metod: För att uppnå vårt syfte har en deduktiv ansats använts där befintlig teori testas mot den insamlade empirin. Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer.
Teoretiskt perspektiv: Den inledande delen i teorin handlar om varför organisationer följer utifrån kommande regler samt varför det har skett administrativ tillväxt i insamlingsorganisationer. Vidare beskrivs de konsekvenser som kan uppkomma av en ökad kontroll och mätning. Slutligen framförs de konsekvenser som kan vara ett resultat av givares
förväntningar på insamlingsorganisationer.
Empiri: Det huvudsakliga empiriska materialet av telefonintervjuer med representanter från sex olika insamlingsorganisationer i Sverige.
Slutsats: Studien har visat att en anledning till den ökade administrationen är att insamlingsorganisationer omges av flera intressenter som ställer olika krav. Utifrån våra resultat går det ej att konstatera att insamlingsorganisationers kärnverksamhet undanträngs på grund av den ökade administrationen. Däremot ses risker med att denna utveckling kan leda till målförskjutning samt stress för de anställda. Vidare konstateras att insamlingsorganisationer anpassar sina administrationskostnader utifrån givares förväntningar och att detta kan innebära att de väljer att redovisa mindre kostnader som administrationskostnader. Slutligen visar studien att de strategier som används för att minska administrationskostnaderna kan leda till att insamlingsorganisationer inte behåller viktig kompetens och att de avstår från vissa
investeringar i sin infrastruktur. (Less)
Popular Abstract
Abstract
Title: An Administrative Explosion in Charity Organizations? - A study of increased requirements on control and measurement in Charity Organizations Seminar date: June 5th 2015
Course: FEKH69, Bachelor thesis in Business Administration, 15 ECTS-credits Authors: Sofie Dersén, Tin Gavran and Jacob Mannfalk
Advisor: Mikael Hellström
Key words: Charity Organizations, administration, control, Swedish Fundraising Control, Swedish Fundraising Council
Purpose: The purpose of this thesis is to examine the consequences of the increased requirements on the control and measurement in charity organizations. Methodology: The study is based on a deductive approach where existing theories are tested with our empirical material. We have... (More)
Abstract
Title: An Administrative Explosion in Charity Organizations? - A study of increased requirements on control and measurement in Charity Organizations Seminar date: June 5th 2015
Course: FEKH69, Bachelor thesis in Business Administration, 15 ECTS-credits Authors: Sofie Dersén, Tin Gavran and Jacob Mannfalk
Advisor: Mikael Hellström
Key words: Charity Organizations, administration, control, Swedish Fundraising Control, Swedish Fundraising Council
Purpose: The purpose of this thesis is to examine the consequences of the increased requirements on the control and measurement in charity organizations. Methodology: The study is based on a deductive approach where existing theories are tested with our empirical material. We have used qualitative interviews with representatives from charity organizations to gather empirical material.
Theoretical perspectives: The initial part of our theoretical chapter contains the reasons why organisations adapts to pressure from extraneous requirements. Further, the chapter contains the consequences of the increased demands on control and measurement in charity organizations.
Empirical foundation: The empirical material was mainly gathered from qualitative interviews with representatives from six different charity organizations in Sweden.
Conclusions: We have found that a possible explanation for the increased administration in charity organizations could be that the number and demands of stakeholders has increased. Further, our results indicate that the increased requirements on the control and measurement can lead to goal displacement and stress for the employees in these organizations. The charity organizations adopt their overhead cost from the expectations of their donors and this could imply that the organizations choose to misreport the overhead costs. The consequences of the strategies that charities use to decrease the overhead costs may result in difficulties with attracting the right competencies and limits the ability to invest in their infrastructure. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dersén, Sofie LU ; Gavran, Tin LU and Mannfalk, Jacob
supervisor
organization
course
FEKH69 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), Svensk Insamlingskontroll (SI), kontroll, administration, Insamlingsorganisationer
language
Swedish
id
7442401
date added to LUP
2015-06-24 10:48:06
date last changed
2015-06-24 10:48:06
@misc{7442401,
 abstract   = {Sammanfattning
Examensarbetets titel: Administrationsexplosion i insamlingsorganisationer? - En studie av en ökad kontroll och mätning i insamlingsorganisationer. 
Seminariedatum: 5 juni 2015 
Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i företagsekonomi på kandidatnivå, 15 högskolepoäng 
Författare: Sofie Dersén, Tin Gavran och Jacob Mannfalk 
Handledare: Mikael Hellström 
Fem nyckelord: Insamlingsorganisationer, administration, kontroll, Svensk Insamlingskontroll (SI), Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera konsekvenserna för insamlingsorganisationers verksamhet av en ökad kontroll och mätning, samt orsakerna till denna utveckling.
Metod: För att uppnå vårt syfte har en deduktiv ansats använts där befintlig teori testas mot den insamlade empirin. Det empiriska materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer. 
Teoretiskt perspektiv: Den inledande delen i teorin handlar om varför organisationer följer utifrån kommande regler samt varför det har skett administrativ tillväxt i insamlingsorganisationer. Vidare beskrivs de konsekvenser som kan uppkomma av en ökad kontroll och mätning. Slutligen framförs de konsekvenser som kan vara ett resultat av givares
förväntningar på insamlingsorganisationer.
Empiri: Det huvudsakliga empiriska materialet av telefonintervjuer med representanter från sex olika insamlingsorganisationer i Sverige.
Slutsats: Studien har visat att en anledning till den ökade administrationen är att insamlingsorganisationer omges av flera intressenter som ställer olika krav. Utifrån våra resultat går det ej att konstatera att insamlingsorganisationers kärnverksamhet undanträngs på grund av den ökade administrationen. Däremot ses risker med att denna utveckling kan leda till målförskjutning samt stress för de anställda. Vidare konstateras att insamlingsorganisationer anpassar sina administrationskostnader utifrån givares förväntningar och att detta kan innebära att de väljer att redovisa mindre kostnader som administrationskostnader. Slutligen visar studien att de strategier som används för att minska administrationskostnaderna kan leda till att insamlingsorganisationer inte behåller viktig kompetens och att de avstår från vissa
investeringar i sin infrastruktur.},
 author    = {Dersén, Sofie and Gavran, Tin and Mannfalk, Jacob},
 keyword   = {Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII),Svensk Insamlingskontroll (SI),kontroll,administration,Insamlingsorganisationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Administrationsexplosion i insamlingsorganisationer? - En studie av en ökad kontroll och mätning i insamlingsorganisationer},
 year     = {2015},
}