Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Generation Y - modemedveten eller miljömedveten?

Johansson, Nicole LU ; Mohlin, Karin LU and Håkansson, Emma LU (2015) FEKH29 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Generation Y - modemedveten eller miljömedveten?

Seminariedatum: 2015-06-04

Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Emma Håkansson, Nicole Johansson & Karin Mohlin

Handledare: Magnus Lagnevik

Syfte: Studiens syfte är att undersöka ett urval av Generation Y vid Lunds Universitet utifrån ABC-modellen för att utläsa deras attityd till CSR-initiativ inom Fast-Fashion branschen. Genom detta hoppas vi kunna bringa en djupare förståelse för vikten av samhällsansvar hos Fast-Fashion företag och vilken inverkan det i sin tur har på slutkonsumenten.

Metod: Uppsatsen utgår ifrån en deduktiv ansats med kvantitativ forskningsstrategi. Primärdata samlades in... (More)
Titel: Generation Y - modemedveten eller miljömedveten?

Seminariedatum: 2015-06-04

Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Emma Håkansson, Nicole Johansson & Karin Mohlin

Handledare: Magnus Lagnevik

Syfte: Studiens syfte är att undersöka ett urval av Generation Y vid Lunds Universitet utifrån ABC-modellen för att utläsa deras attityd till CSR-initiativ inom Fast-Fashion branschen. Genom detta hoppas vi kunna bringa en djupare förståelse för vikten av samhällsansvar hos Fast-Fashion företag och vilken inverkan det i sin tur har på slutkonsumenten.

Metod: Uppsatsen utgår ifrån en deduktiv ansats med kvantitativ forskningsstrategi. Primärdata samlades in genom en enkätundersökning som genomfördes på studenter inom Generation Y vid Lunds Universitet.

Teoretiska perspektiv: Teorin grundar sig delvis i tidigare forskning om konsumtionsbeteende inom miljövänlig handel och Fast-Fashion. Detta kompletteras med teori om vad som karaktäriserar Generation Y och företags förhållningssätt till CSR. Det centrala teoretiska ramverket som ligger till grund för studien är ABC-modellen som redogör för skapandet av attityder.

Empiri: Empirin har sin utgångspunkt i en enkätundersökning som besvarats av 324 studenter vid de fyra största fakulteterna vid Lunds Universitet. Samtliga av respondenterna ingick i Generation Y och fick besvara enkäten under utsatt lektionstid.

Resultat: Utifrån vår studie har vi funnit att Generation Y:s uppfattade attityd till CSR inom Fast-Fashion inte stämmer överens med deras faktiska attityd. I första hand är kläder en identitetsskapande process och de är inte beredda att kompromissa design till förmån för kvalité eller produktion/ursprung så länge de har de ekonomiska förutsättningarna att välja. Skulle samhällsansvar bli till en trend inom Fast-Fashion skulle Generation Y förmodligen anamma detta och konsumera mer hållbart. (Less)
Popular Abstract
Title: Generation Y - Fashion conscious or environmentally aware?

Seminar date: 2015-06-04

Course: FEKH29 Business Administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate level,
15 University Credits Points (ECTS)

Authors: Emma Håkansson, Nicole Johansson & Karin Mohlin

Advisor/s: Magnus Lagnevik

Purpose: The main purpose of this study is to examine a sample of Generation Y at Lund University through the ABC-model to show their attitude towards CSR-initiatives within the Fast-Fashion industry. Through this we aim to contribute with a deeper understanding to the importance of social responsibility for Fast-Fashion companies and the impact it has on the end customer.

Methodology: The study is based on a deductive... (More)
Title: Generation Y - Fashion conscious or environmentally aware?

Seminar date: 2015-06-04

Course: FEKH29 Business Administration: Degree Project in Marketing, Undergraduate level,
15 University Credits Points (ECTS)

Authors: Emma Håkansson, Nicole Johansson & Karin Mohlin

Advisor/s: Magnus Lagnevik

Purpose: The main purpose of this study is to examine a sample of Generation Y at Lund University through the ABC-model to show their attitude towards CSR-initiatives within the Fast-Fashion industry. Through this we aim to contribute with a deeper understanding to the importance of social responsibility for Fast-Fashion companies and the impact it has on the end customer.

Methodology: The study is based on a deductive process with a quantitative research strategy. The primary data was collected through a questionnaire that was conducted on students within Generation Y at Lund University.

Theoretical perspectives: The theory is partly founded on previous research conducted on consumer behavior within environmentally friendly commerce and Fast-Fashion. This is supplemented by theory of what characterizes Generation Y and the corporate approach to CSR. The central theoretical framework underlying the study is the ABC- model that describes the creating of attitudes.

Empirical foundation: The data which formed the empirical material was drawn from a survey that was answered by 324 students that studied at four of the largest faculties at Lund University. All respondants were included in Generation Y and were asked to answer the survey during lecture lead class.

Conclusions: Based on our study, we found that Generation Y's perceived attitude towards CSR within Fast-Fashion does not match their actual attitude. Clothing is primarily an identity-building process and they are not prepared to compromise the design in favor of quality or production/origin, as long as their financial conditions allow them to choose . If CSR would become a trend within Fast-Fashion Generation Y would most likely embrace this and consume more sustainably (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Nicole LU ; Mohlin, Karin LU and Håkansson, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
En kvantitativ studie om Generation Y:s attityd gentemot samhällsansvar inom Fast-Fashion
course
FEKH29 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, Fast-Fashion, Generation Y, ABC-model, consumer attitudes
language
Swedish
id
7512009
date added to LUP
2015-08-10 11:26:21
date last changed
2015-08-10 11:26:21
@misc{7512009,
 abstract   = {Titel: Generation Y - modemedveten eller miljömedveten?

Seminariedatum: 2015-06-04

Kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Emma Håkansson, Nicole Johansson & Karin Mohlin

Handledare: Magnus Lagnevik

Syfte: Studiens syfte är att undersöka ett urval av Generation Y vid Lunds Universitet utifrån ABC-modellen för att utläsa deras attityd till CSR-initiativ inom Fast-Fashion branschen. Genom detta hoppas vi kunna bringa en djupare förståelse för vikten av samhällsansvar hos Fast-Fashion företag och vilken inverkan det i sin tur har på slutkonsumenten.

Metod: Uppsatsen utgår ifrån en deduktiv ansats med kvantitativ forskningsstrategi. Primärdata samlades in genom en enkätundersökning som genomfördes på studenter inom Generation Y vid Lunds Universitet.

Teoretiska perspektiv: Teorin grundar sig delvis i tidigare forskning om konsumtionsbeteende inom miljövänlig handel och Fast-Fashion. Detta kompletteras med teori om vad som karaktäriserar Generation Y och företags förhållningssätt till CSR. Det centrala teoretiska ramverket som ligger till grund för studien är ABC-modellen som redogör för skapandet av attityder.

Empiri: Empirin har sin utgångspunkt i en enkätundersökning som besvarats av 324 studenter vid de fyra största fakulteterna vid Lunds Universitet. Samtliga av respondenterna ingick i Generation Y och fick besvara enkäten under utsatt lektionstid.

Resultat: Utifrån vår studie har vi funnit att Generation Y:s uppfattade attityd till CSR inom Fast-Fashion inte stämmer överens med deras faktiska attityd. I första hand är kläder en identitetsskapande process och de är inte beredda att kompromissa design till förmån för kvalité eller produktion/ursprung så länge de har de ekonomiska förutsättningarna att välja. Skulle samhällsansvar bli till en trend inom Fast-Fashion skulle Generation Y förmodligen anamma detta och konsumera mer hållbart.},
 author    = {Johansson, Nicole and Mohlin, Karin and Håkansson, Emma},
 keyword   = {CSR,Fast-Fashion,Generation Y,ABC-model,consumer attitudes},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Generation Y - modemedveten eller miljömedveten?},
 year     = {2015},
}